Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 23/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2020/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về Ưu đãi người có công với cách mạng

Căn cứ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 của Bộ Lao động - TB&XH và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;

Căn cứ Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

(Có Quy chế kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - TB&XH;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Cục Người có công (Bộ LĐTBXH);
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX3;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2020/QĐ-UBND ngày 26 /6 /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi tham gia vào hoạt động quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Công trình ghi công liệt sĩ

1. Công trình ghi công liệt sĩ là công trình văn hoá, lịch sử được xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với quy hoạch trên địa bàn và phong tục, tập quán của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu tôn vinh, thăm viếng mộ liệt sĩ của Nhân dân, có ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng.

2. Công trình ghi công liệt sĩ gồm:

a) Nghĩa trang liệt sĩ là nơi chỉ an táng hài cốt liệt sĩ, được xây dựng trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính đối với các liệt sĩ.

b) Đài tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng ở trung tâm chính trị - văn hoá của tỉnh, huyện, thành phố nơi không có nghĩa trang liệt sĩ hoặc nơi được gắn liền với chiến tích lịch sử tiêu biểu.

c) Nhà bia ghi danh liệt sĩ (có danh sách liệt sĩ) được xây dựng ở cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), nơi không có nghĩa trang liệt sĩ.

Điều 3. Cấu trúc công trình ghi công liệt sĩ

Công trình ghi công liệt sĩ được tổ chức theo đơn vị hành chính các cấp. Cấu trúc công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo tối thiểu phải có các hạng mục chính, phụ trợ.

1. Công trình Nghĩa trang liệt sĩ gồm các hạng mục: Đài tưởng niệm liệt sĩ, lư hương, khu mộ an táng hài cốt liệt sĩ, sân đường nội bộ, cổng, tường rào, rãnh thoát nước, bồn hoa, cây xanh thảm cỏ, điện chiếu sáng, bãi đỗ xe…

2. Công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ gồm các hạng mục: Đài tưởng niệm liệt sĩ, bia ghi tên liệt sĩ, lư hương, sân đường nội bộ, cổng, tường rào, rãnh thoát nước, bồn hoa cây xanh thảm cỏ, điện chiếu sáng, bãi đỗ xe...

3. Công trình Nhà bia ghi tên liệt sĩ gồm các hạng mục: Nhà bia ghi tên liệt sĩ, lư hương, sân đường nội bộ, cổng tường rào, rãnh thoát nước, bồn hoa cây xanh thảm cỏ, điện chiếu sáng…

Chương II

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Điều 4. Phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ

1. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và trực tiếp quản lý công trình Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lai Châu.

2. Công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý.

3. Công trình ghi công liệt sĩ ở các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực Văn hoá - Xã hội ở cấp xã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác quản lý.

Điều 5. Nội dung quản lý công trình ghi công liệt sĩ

1. Đối với công trình Nghĩa trang liệt sĩ

a) Xây dựng nội quy quản lý, thành lập sơ đồ mộ chí, hồ sơ danh sách từng phần mộ liệt sĩ.

b) Tiếp nhận, tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao, khắc tên bia mộ theo nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc, các hạng mục công trình, phần mộ liệt sĩ, vườn hoa, cây cảnh, khuôn viên bảo đảm luôn sạch đẹp, trang nghiêm.

d) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ liệt sĩ, xác nhận, thanh toán chế độ đi thăm viếng, di chuyển mộ liệt sĩ theo quy định.

đ) Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ theo quy chế, kế hoạch viếng nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh, huyện và các đoàn đại biểu trong, ngoài tỉnh đến thăm viếng.

e) Phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, giải quyết những trường hợp thân nhân gia đình có liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đang quản lý có nguyện vọng di dời mộ liệt sĩ về an táng tại quê nhà, lập biên bản bàn giao hài cốt cho thân nhân liệt sĩ.

g) Xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ, hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

h) Đối với các phần mộ liệt sĩ đã di chuyển hài cốt, phải được sửa chữa lại vỏ mộ và trong danh sách quản lý phải ghi rõ hài cốt đã di chuyển về quê quán, lưu giữa biên bản bàn giao hài cốt cho thân nhân liệt sĩ, quyết định giải quyết di chuyển hài cốt liệt sĩ.

i) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

2. Đối với công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh liệt sĩ

a) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các hạng mục khác của các công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh liệt sĩ, bảo đảm luôn sạch đẹp, trang nghiêm.

b) Đón tiếp, hướng dẫn các tổ chức, nhân dân đến thăm viếng, tưởng niệm.

c) Phục vụ chu đáo lễ viếng tưởng niệm liệt sĩ theo quy chế, kế hoạch viếng ban hành.

d) Xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh liệt sĩ, hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Điều 6. Kinh phí đảm bảo xây dựng, tu bổ, sửa chữa và quản lý công trình ghi công liệt sĩ

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí ngân sách địa phương cùng kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương và kinh phí huy động hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

1. Ngân sách Trung ương

Ngân sách Trung ương chi hỗ trợ cho địa phương theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 61 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và khoản 1, 2, 3 Điều 11 Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính.

a) Chi đầu tư xây dựng, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ và khoản 1 Điều 11 Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính.

b) Chi đầu tư xây dựng, nâng cấp vỏ mộ, bia mộ (không gắn liền với dự án công trình xây dựng, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính.

c) Chi hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ thực hiện theo theo quy định tại khoản 3 Điều 61 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ và khoản 3 Điều 11 Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính.

2. Ngân sách địa phương và nguồn kinh phí xã hội hóa

Nguồn ngân sách tỉnh, huyện và nguồn kinh phí xã hội hóa: Chi đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ theo quy định tại điểm a, b, khoản 4 Điều 61 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ và khoản c của Quy chế này.

a) Chi xây dựng, nâng cấp Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ.

b) Chi tu bổ, sửa chữa thường xuyên mộ liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ.

c) Chi công tác quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC

Điều 7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành văn bản xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất, chấp thuận chủ trương đầu tư về quy hoạch, quy mô, mức vốn đầu tư, thời gian thực hiện đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mở rộng công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

2. Hàng năm, tổng hợp dự toán kinh phí đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ của cấp tỉnh, cấp huyện để đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp kinh phí hỗ trợ cho địa phương. Trên cơ sở nguồn kinh phí ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh, chủ trì tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ nguồn kinh phí cho các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện.

3. Phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, tu bổ, nâng cấp, chăm sóc, quản lý công trình ghi công liệt sĩ.

4. Tổ chức quản lý nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Điều 8. Các sở, ban, ngành liên quan

1. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ vào dự án nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí ngân sách địa phương để thực hiện nâng cấp, sửa chữa công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối với công trình ghi công liệt sĩ được xây mới từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Hàng năm ra lời kêu gọi vận động, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp để huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ một phần cho công tác sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn. Chỉ đạo các tổ chức thành viên các cấp phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua việc quản lý sử dụng công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 9. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương, đồng thời ban hành quy định cụ thể về quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ ở địa phương.

2. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước và trực tiếp thực hiện việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo công trình Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn cấp huyện. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan cùng cấp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng nội quy quản lý, xem xét giao cho các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn có công trình hoặc ký hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân, người lao động làm công tác quản trang, bảo vệ ở công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

3. Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ để công trình ghi công liệt sĩ được bền đẹp, trang nghiêm, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

4. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ tình hình thực tế, có kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn cấp huyện lập dự toán chi tiết phần kinh phí ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

a) Đối với phần ngân sách đề nghị Trung ương hỗ trợ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện lập dự toán chi tiết đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn gồm (dự toán chi tiết công trình, thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo đầu tư dự án), báo cáo Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 6 hàng năm để tổng hợp.

b) Đối với phần ngân sách địa phương của huyện, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội xây dựng dự toán trước ngày 15 tháng 6 hàng năm, tổng hợp chung trong dự toán của đơn vị gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định đối với phần kinh phí do ngân sách cấp huyện hỗ trợ. Tổng hợp chung dự toán ngân sách cùng cấp báo cáo Ủy ban nhân dân, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt theo quy định.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện, có kế hoạch đầu tư xây dựng mới các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn có Tờ trình xin chủ trương đầu tư từ năm trước gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến, ký ban hành văn bản xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi đầu tư.

Điều 10. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, có công trình ghi công liệt sĩ tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương, đồng thời ban hành nội quy về quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ ở địa phương.

2. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn xã theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công chức theo dõi lĩnh vực Văn hoá - Xã hội có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã, xây dựng nội quy quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn xã.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý công trình Nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn xã theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

4. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các tổ chức đoàn thể vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản công trình ghi công liệt sĩ, đảm bảo các công trình ghi công liệt sĩ được chăm sóc chu đáo, bền đẹp, trang nghiêm, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Điều 11. Các tổ chức, cá nhân liên quan khác

Các tổ chức, cá nhân đến thăm viếng liệt sĩ, tham quan, sinh hoạt truyền thống tại công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lai Châu có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ, chấp hành theo sự hướng dẫn của cơ quan quản lý công trình ghi công liệt sĩ hoặc cá nhân được giao quản lý công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 12. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ hoặc có những đóng góp ủng hộ kinh phí tiêu biểu vào đầu tư, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

2. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm công trình ghi công liệt sĩ, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 14. Quy định chuyển tiếp

1. Công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đang thực hiện trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện theo cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thì thực hiện theo hướng dẫn của các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/06/2020 về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


471

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219