Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2007/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 23/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Phạm Thành Tươi
Ngày ban hành: 25/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2007/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND - UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16/01/2004 của liên Bộ Xây dựng, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về ngành Xây dựng ở địa phương;

Căn cứ kết quả thẩm định dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật tại Công văn số 159/STP-XD&KTVB ngày 19/3/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp, Công văn số 129/SNV-TCCB ngày 07/3/2007 của Giám đốc Sở Nội vụ;

Xét Tờ trình số 180/TTr-SXD ngày 28/3/2007 của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, UBMTTQ tỉnh;
- Như Điều 2;
- Website tỉnh Cà Mau, Báo Cà Mau;
- LĐVP;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở, công sở; kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn; hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị); vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Sở Xây dựng chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, "hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương".

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG:

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng:

1. Lãnh đạo Sở Xây dựng gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở:

a) Các phòng và tương đương thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kinh tế Kỹ thuật;

- Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Phòng quản lý Kiến trúc - Quy hoạch;

- Phòng quản lý và phát triển Nhà ở;

b) Các đơn vị trực thuộc Sở:

- Ban quản lý dự án Khu vực;

- Trung tâm Quy hoạch Đô thị - Nông thôn;

- Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

 c) Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thành lập các phòng và tương đương thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý Nhà nước theo chuyên ngành.

d) Giám đốc Sở Xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tương đương thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở và quy định trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Biên chế của Sở Xây dựng:

1. Hàng năm căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể của công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực: Xây dựng, Nhà ở, công sở, Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị); Vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh và một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định biên chế của Sở Xây dựng.

2. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở Xây dựng phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động:

1. Giám đốc Sở Xây dựng là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực mình quản lý trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trước Bộ Xây dựng và trước pháp luật.

2. Các Phó Giám đốc Sở Xây dựng là người giúp Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo, quản lý một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các nhiệm vụ được Giám đốc phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy quyền điều hành các mặt hoạt động của Sở.

3. Trưởng phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở là người trực tiếp phụ trách, điều hành hoạt động và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả hoạt động được phân công phụ trách.

4. Phó Trưởng phòng và cấp Phó tương đương các đơn vị trực thuộc Sở là người giúp việc cho Trưởng phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về công việc được phân công phụ trách.

5. Giám đốc Sở xây dựng ban hành quy chế làm việc và các mối quan hệ trong nội bộ Sở Xây dựng.

Điều 8. Bổ nhiệm, miễn nhiệm:

1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng và của Đảng, Nhà nước quy định về công tác cán bộ.

2. Việc khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng, phó và tương đương cấp phòng thuộc Sở do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định theo sự phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định theo Luật Thanh tra hiện hành và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Điều 9. Luân chuyển, điều động cán bộ:

Giám đốc Sở Xây dựng quyết định việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

Điều 10. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng với Bộ Xây dựng:

1. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng với Bộ Xây dựng là mối quan hệ cấp dưới đối với cấp trên về công tác chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm do Bộ Xây dựng đề ra. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng. Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về hoạt động công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở, công sở, Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị); Vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh và một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh.

2. Đề xuất, kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ trên lĩnh vực xây dựng mang tính phức tạp hoặc mới phát sinh mà pháp luật chưa điều chỉnh trong văn bản quy phạm pháp luật.

3. Giúp Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương lấy ý kiến đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng ban hành hoặc trình Chính phủ, Quốc hội ban hành.

Điều 11. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng với UBND tỉnh:

1. Mối quan hệ giữa Sở Xây dựng với UBND tỉnh là mối quan hệ cấp dưới phục tùng cấp trên và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh. Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về hoạt động trong các lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở, công sở, Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị); Vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh mà Sở Xây dựng phụ trách.

2. Tham mưu giúp UBND tỉnh hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn… về phát triển đô thị; cơ sở kỹ thuật hạ tầng đô thị và phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 12. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng với các Sở, Ban, Ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh:

1. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng đối với các Sở, Ban, Ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh là mối quan hệ phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, nhằm mục đích thực hiện, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Thường xuyên phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch để thực hiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước do Sở Xây dựng phụ trách.

3. Chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng lấy ý kiến, bàn bạc những giải pháp, nhằm thực hiện những mặt công tác, nhiệm vụ khác mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 13. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng với UBND các huyện, thành phố:

1. Mối quan hệ giữa Sở Xây dựng với UBND các huyện, thành phố là mối quan hệ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở, công sở, Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị); Vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện, thành phố.

2. Thường xuyên phối hợp với UBND huyện, thành phố chỉ đạo phòng Hạ tầng kinh tế huyện và phòng Quản lý đô thị thành phố Cà Mau thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 14. Mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng với phòng Hạ tầng kinh tế, phòng Quản lý Đô thị của huyện và thành phố:

1. Là mối quan hệ chỉ đạo, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch về xây dựng thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cấp cơ sở.

2. Thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo và trực tiếp tháo gỡ những khó khăn giúp phòng chức năng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của mình trên địa bàn huyện, thành phố.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM:

Điều 15. Khen thưởng:

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy chế này sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức và chính sách khen thưởng hiện hành.

Điều 16. Xử lý kỷ luật:

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức và pháp luật hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 17. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt quy định này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2007/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172