Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2004/QĐ-UB ban hành Kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác Tư pháp năm 2004 trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 23/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 20/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2004 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2004/CT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 119/TTr-TP ngày 4 tháng 02 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác Tư pháp năm 2004 trên địa bàn Thành phố Hà Nội ”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



 
Nguyễn Quốc Triệu

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2004 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2004/QĐ-Uỷ ban Hành chính của UBND Thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 2 năm 2004)

 Năm 2003, Công tác Tư pháp của Thành phố Hà Nội đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác, đạt được nhiều tiến bộ mới, bước đầu đáp ứng yêu cầu cải cách Tư pháp, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chiế xã hội chủ nghĩa, phục vụ tích cực công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

 Tuy nhiên, trước đòi hỏi nâng cao chất lượng công tác Tư pháp của Thành phố Hà Nội, năm 2004, công tác Tư pháp cần phải tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách Tư pháp; từng bước góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

 Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11 CT/TU ngày 19/06/2002 của Thành Ủy Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp trong thời gian tới; Chỉ thị số 01/2004/CT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2004; UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung triển khai công tác Tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2004 như sau:

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nân cao vai trò, trách nhiệm của công tác Tư pháp trong hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn Thủ đô, xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy cải cách Tư pháp; phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ đắc lực hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố; xác định rõ ý thức trách nhiệm phục vụ của mỗi cán bộ công chức ngành Tư pháp đối với nhiệm vụ được giao; khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân dân, tạo thuận lợi để tổ chức tốt công tác Tư pháp từ cơ sở đến Thành phố.

 - Quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết 15/NQ-TW của Bộ Chính trị về Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết số 08/ NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác Tư pháp, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, Chỉ thị số 01/2004/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2004 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Trung ương và Thành phố có liên quan để triển khai công tác Tư pháp ở Thủ đô đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

II NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 Bên cạnh việc triển khai thực hiện một cách đồng bộ những nhiệm vụ thường xuyên của ngành, công tác Tư pháp của Thành phố năm 2004 cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố.

 1.1. Các sở, ban, ngành phải bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng xây dựng văn vản quy phạm pháp luật theo kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố năm 2004; chú trọng nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực: quản lý kinh tế - đô thị, giải phóng mặt bằng, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực hiện Hiệp định thương mại Việt – Mỹ..v..v.. trên địa bàn Thành phố.

 1.2. Kiện toàn, củng cố hoạt động của Ban soạn thảo, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và khoa học trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND Thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan làm tốt công tác thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND Thành phố ban hành.

 1.3. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Tổ kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp, hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật ở các Sở, ngành, quận, huyện;

 1.4. Xây dựng kế hoạch, định kỳ kiểm tra đánh giá chất lượng tiến độ thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của quận, huyện, sở, ngành Thành phố.

 1.5. Hoàn chỉnh việc xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội trình Chính phủ ban hành.

2- Tập trung thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp tục hướng mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân Thủ đô.

 2.1. Xây dựng các văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 8/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; Tiếp tục thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2003-2007 theo Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch của UBND Thành phố trong công tác này.

 2.2. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp; tiếp tục củng cố, tạo cơ chế bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

 2.3. Tập trung công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực; quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hành chính, phòng chống ma túy, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý đất đai, các hoạt động tư pháp (Luật đất đai năm 2003, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và các văn bản pháp luật khác mới được Quốc hội ban hành)

 2.4. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp, trường học, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật tới đối tượng người lao động, chủ doanh nghiệp.

 2.5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở phường, xã, thị trấn, cơ quan đơn vị, tổ chức, trường học, doanh nghiệp v.v…

 2.6. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tiếp tục mở rộng, củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ hòa giải viên; phấn đấu 100% cụm dân cư có tổ hòa giải hoạt động tốt với tỷ lệ 80% hòa giải thành. Tổ chức thi Hòa giải viên giỏi Thành phố lần thứ 4 (2004-2005).

3- Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh Thi hành án dân sự (sửa đổi), tạo chuyển biến cơ bản trong công tác trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Hà Nội.

 3.1. Giao Sở Tư pháp- cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh thi hành án dân sự (sửa đổi); các văn bản pháp luật có liên quan trên địa bàn Thành phố khi các văn bản này được ban hành và có hiệu lực pháp luật.

 3.2. Tập trung làm chuyển biến cơ bản công tác thi hành án dân sự theo ba yêu cầu chính sau:

 - Giảm mạnh số án tồn đọng, phấn đấu giải quyết xong hoàn toàn 80% về số vụ việc (kể cả những việc thi hành đều) và 50% về tiền, tài sản đối với số vụ việc có điều kiện thi hành; giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật mọi khiếu nại tố cáo trong công tác thi hành án dân sự ngày tại nơi phát sinh theo Chỉ thị số 09/CT/TW ngày 06/03/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 1329/KH-TP ngày 03/12/2002 của Bộ Tư pháp;

 - Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố; tập trung ổn định tổ chức và hoạt động của 2 đội Thi hành án quận Long Biên, Hoàng Mai.

 3.3. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Ban chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự thành phố và quận, huyện trong viẹc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những vụ việc lớn, phức tạp. Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban công tác Thi hành án, chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về Ban chỉ đạo thi hành án Thành phố nhằm tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với công tác Thi hành án dân sự.

 3.4. Tiến hành sơ kết đánh giá việc chuyển giao các vụ việc có giá trị dưới 500.000 đồng cho UBND xã, phường đôn đốc thi hành; Tiếp tục đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo sát sao việc thực hiện thi hành án có giá trị dưới 500.000 đồng giao cho UBND xã, phường, thị trấn đôn đốc thi hành.

 3.5. Tiếp tục làm tốt công tác rà soát, phân loại, kiểm tra các vụ việc còn tồn đọng, các vụ việc không có điều kiện thi hành, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Chấp hành viên và Thủ trưởng cơ quan Thi hành án đối với vụ việc có điều kiện thi hành mà chưa được thi hành; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có đủ điều kiện thi hành.

 3.6. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chuẩn mực đạo đức chấp hành viên và các biện pháp làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nâng cao trách nhiệm công vụ, phẩm chất đạo đức cán bộ thi hành án từ thành phố đến quận huyện; Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân, gây khó khăn… cho việc thi hành án của các Chấp hành viên, cán bộ, nhân viên các cơ quan thi hành án. Thiết lập đường dây nóng tại Sở Tư pháp để xử lý các thông tin phản ánh về các tiêu cực trong công tác Thi hành án dân sự.

 3.7. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác thi hành án dân sự; phát động đợt thi đua từ 3/2/2004 đến 28/8/2004 kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thành phố và cả nước.

4- Coi trọng công tác trợ giúp pháp lý ở cơ sở, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

 4.1. Củng cố, kiện toàn và mởi rộng tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (thuộc Sở Tư pháp), các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý (ở các quận, huyện), điểm tư vấn Trợ giúp (ở các phường, xã, thị trấn).

 4.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

 4.3. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trợ giúp pháp lý ở cơ sở; Tập trung triển khai công tác trợ giúp pháp lý gắn với việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, Chương trình 09/CTr-TU của Thành Ủy Hà Nội về thực hiện những nhiệm vụ xã hội bức xúc.

 4.4. Tăng cường phối hợp giữa tổ chức trợ giúp nhà nước với các ngành, đoàn thể nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

 4.5. Tạo điều kiện thuận lợi về trụ sở, kinh phí hoạt động và bố trí cán bộ cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố.

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; Nâng cao trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ trong lĩnh vực này.

 5.1. Cho khai trình tự, thủ tục giải quyết các công việc có kiên quan đến dân để dân biết, thực hiện và kiểm tra, giám sát. Triển khai áp dụng hiệu quả quy chế “một cửa” trong công tác Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp tại Sở Tư pháp; trong hoạt động chứng thực, hộ tịch tại UBND các quận, huyện, xã phường, thị trấn theo quyết định số 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 5.2. Tiếp tục giải quyết dứt điểm tình trạng không kịp thời đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố; Phấn đấu đến 31/7/2004 hoàn thành việc giải quyết đăng ký kết hôn cho những trường hợp hôn nhân thực tế theo Nghị quyết 35/2000/QH10 của Quốc hội, Nghị định số 77/2001/NĐ-CP của Chính phủ.
 5.3. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ làm công tác hộ tịch, luật sư, giám định viên, công chứng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của Thủ đô và đất nước; Làm tốt công tác quản lý, đưa các văn phòng luật sư, công ty luật hợp danh trên địa bàn thành phố đi vào hoạt động có nề nếp.

 5.4. Xây dựng đề án, thành lập thêm các phòng Công chứng của Thành phố, đáp ứng tốt nhu cầu về công chứng, chứng thực của các cơ quan, tổ chức và nhân dân Thủ đô; Đầu tư xây dựng trụ sở cho các Phòng công chứng của Thành phố.

6. Tiếp tục kiện toàn, củng cố hệ thống các cơ quan Tư pháp từ Thành phố đến cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp Thủ đô trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

 6.1. Xây dựng, hoàn thiện các Quy chế tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp; Tập trung kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự, đặc biệt chú trọng củng cố kiện toàn Tư pháp quận huyện và Ban tư pháp phường, xã, thị trấn, để các đơn vị này đủ sức hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò chủ động tham mưu, phục vụ nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương.

 6.2. Củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế của các sở, ngành, cơ quan thuộc thành phố, từ đó tạo sự phối hợp đồng bộ trong triển khai công tác Tư pháp ở địa phương.

 6.3. Làm tốt công tác giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Tư pháp các cấp vững về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn, có năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong ngành Tư pháp.

 6.4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp; xây dựng cơ chế tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các hoạt động chuyên môn; đưa hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ thành hoạt động thường xuyên của ngành.

 6.5. Tập trung xây dựng bộ phận Tư pháp thuộc Văn phòng HĐND và UBND, Đội thi hành án dân sự của 2 quận Long Biên và Hoàng Mai để sớm ổn định về tổ chức và đi vào hoạt động có hiệu quả.

7. Nâng cao trách nhiệm xem xét đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác Tư pháp.

 7.1. Tập trung xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại nơi phát sinh:

Tập trung rà soát, phân loại, xử lý, ấn định mốc thời gian giải quyết, trách nhiệm giải quyết của từng cấp.

 7.2. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của ngành và sự chỉ đạo của UBND Thành phố giao cho.

 7.3. Củng cố, duy trì tốt hoạt động chống tham nhũng trong ngành Tư pháp Thành phố.

8. Áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của các cơ quan Tư pháp.

 8.1. Tiếp tục đầu tư cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan Tư pháp nhằm đưa công tác quản lý, khai thác, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành các hoạt động tư pháp.

 8.2. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ Tư pháp các cấp đáp ứng kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ Tư pháp.

 8.3. Hoàn chỉnh các quy trình về trình tự, thủ tục giải quyết công việc trong lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, bán đấu giá tài sản, Thi hành án dân sự, … đưa lên cổng giao tiếp điện tử của Thành phố; hoàn chỉnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố.

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên đây, UBND Thành phố yêu cầu:

1- Giám đốc Sở Tư pháp: Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình công tác cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trong ngành Tư pháp: Giúp UBND Thành phố hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị của Thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp, HĐND và UBND Thành phố.

2 – Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành Thành phố: Có trách nhiệm củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị; Tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp triển khai những nhiệm vụ có liên quan, như: Xây dựng, rà soát, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố;
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, công tác hộ tịch, công chứng, thi hành án, thanh tra và hoạt động Tư pháp khác..v..v.

3- Chủ tịch UBND các quận, huyện: Chỉ đạo các đơn vị của địa phương thực hiện công tác Tư pháp năm 2004; Cân đối ngân sách, tổ chức triển khai Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Sở Tư pháp để tổng hợp chung).

4 – Đề nghị các Ban của Thành ủy, HĐND, MTTQ Thành phố và các Đoàn thể của Thành phố phối hợp chỉ đạo các cấp, các ngành trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành Tư pháp Thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

5 – Sở Tài chính vật giá phối hợp với Sở Tư pháp có kế hoạch bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

6 – Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố theo dõi, tổ chức kiểm tra, đánh giá để kịp thời biểu dương các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình triển khai công tác Tư pháp năm 2004./.

 

 

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



 
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2004/QĐ-UB ban hành Kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác Tư pháp năm 2004 trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149