Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2295/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 10/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2295/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1271/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết công khai TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 66/TTr-STP ngày 16/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện và bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Có Phụ lục danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nội dung công bố TTHC để chỉ đạo xây dựng và phê duyệt trình tự giải quyết TTHC chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 để tin học hóa việc giải quyết các thủ tục hành chính; chủ động lựa chọn TTHC phù hợp với thực tế của địa phương để đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện (nếu có), đảm bảo số lượng TTHC theo lộ trình của UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Quyết định này, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành làm thay đổi hoặc điều chỉnh các quy định có liên quan đến nội dung thủ tục hành chính thì UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan có trách nhiệm áp dụng văn bản mới ban hành; niêm yết công khai các quy định mới tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Trung tâm Hành chính cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:

- Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công các thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công các thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện tại Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;

- Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

- Mục B, phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Ninh.

- Mục B, C, phụ luc 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Ninh.

- Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (Phụ lục I), thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (Phụ lục II) ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND
tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- V0, V3;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, TH4.
 35 bản- QĐ90

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

PHỤ LỤC I

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện chưa khai thác đăng ký lần đầu

2

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác đăng ký lần đầu

3

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

4

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu (nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)

5

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

7

Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

8

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa bị mất đăng ký

9

Thủ tục Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

10

Thủ tục Cấp phép mở bến khách ngang sông

11

Thủ tục Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông

12

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

13

Thủ tục Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ

14

Thủ tục Chấp thuận, gia hạn, cấp phép xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

15

Thủ tục Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác

II

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ.

2

Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ

3

Thủ tục Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ

4

Thủ tục Sáp nhập và chia tách nhà trường, nhà trẻ

5

Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ.

6

Thủ tục Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học

7

Thủ tục Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

8

Thủ tục Sáp nhập và chia, tách trường tiểu học để thành lập mới

9

Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường tiểu học

10

Thủ tục Giải thể trường tiểu học

11

Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS

12

Thủ tục Cho phép trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục

13

Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS

14

Thủ tục Sáp nhập và chia, tách trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS để thành lập mới

15

Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học cao nhất là THCS

16

Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở

17

Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở

18

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở

19

Thủ tục Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

20

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp

III

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

2

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

3

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

4

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

5

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

6

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

7

Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

8

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

9

Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

IV

LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác

2

Thủ tục Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn cấp huyện

3

Thủ tục Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

4

Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

5

Thủ tục Đăng ký giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

6

Thủ tục Đăng ký các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

7

Thủ tục Đăng ký Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở

8

Thủ tục Đăng ký Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

9

Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

10

Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp huyện, cấp xã

11

Thủ tục Thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp xã

12

Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội

13

Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

14

Thủ tục Đổi tên hội

15

Thủ tục Giải thể hội

16

Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

17

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

18

Thủ tục Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến;

19

Thủ tục Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

20

Thủ tục Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

21

Thủ tục Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến

22

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

23

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

24

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

25

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

26

Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

27

Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

28

Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

29

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

30

Thủ tục Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

31

Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

32

Thủ tục Đổi tên quỹ

33

Thủ tục giải thể quỹ

34

Thủ tục Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

35

Thủ tục Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

V

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

2

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

3

Thủ tục Tạm ngừng hộ kinh doanh

4

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

6

Thủ tục Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc Hợp tác xã

7

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã

8

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

9

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã

10

Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

11

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

12

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD hợp tác xã

13

Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã trên cơ sở cơ sở chia, tách, hợp nhất

14

Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập

15

Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

16

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

17

Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã

18

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

VI

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục Cấp Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Bản CKBVMT) của các tổ chức, cá nhân có dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

2

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ chức hoặc công dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

3

Thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất

VII

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Thủ tục Thay đổi, cải chính, hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi

2

Thủ tục Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

3

Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

4

Thủ tục Cấp lại bản chính giấy khai sinh

5

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ

6

Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt hoặc từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

7

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và các giấy tờ, văn bản song ngữ

8

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản

9

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản

10

Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

11

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng ủy quyền

12

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà

13

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng cho ở nhờ nhà

14

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng cho thuê nhà

15

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng cho mượn nhà

16

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà

17

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng đổi nhà

18

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng tặng cho nhà

19

Thủ tục Chứng thực hợp đồng mua bán nhà

VIII

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Thủ tục Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, 2, 6 và 9 Điều 4 và đối tượng sống ở nhà xã hội theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP

2

Thủ tục Trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

3

Thủ tục Hỗ trợ hỏa táng cho thân nhân người chết hỏa thiêu tại An lạc viên Quảng Ninh

4

Thủ tục Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất cho đối tượng xã hội tại cộng đồng

5

Thủ tục Xét hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng

6

Thủ tục Giải quyết trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi (từ đủ 80 tuổi trở lên), người cao tuổi từ đủ 75 - 79 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH; người cao tuổi cô đơn thuộc diện hộ nghèo

7

Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng

8

Thủ tục Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

9

Thủ tục Xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt năng

10

Thủ tục Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp kinh phí chăm sóc đối người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi

11

Thủ tục Hỗ trợ trẻ em bị xâm hạ tình dục, trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích, trẻ em bị bạo lực dẫn đến tử vong hoặc bị tàn tật nặng

12

Thủ tục Hỗ trợ trẻ em mắc bệnh có chi phí khám bệnh, chữa bệnh ở mức cao từ 10 triệu đồng trở lên cho 01 lần khám bệnh, chữa bệnh hoặc có tổng chi phí từ 10 triệu đồng trở lên cho lần khám bệnh, chữa bệnh trong 01 năm

13

Thủ tục Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ

14

Thủ tục Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ

15

Thủ tục Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cộng đồng

16

Thủ tục Đăng kí nhận hỗ trợ đối với lao động tỉnh Quảng Ninh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

17

Thủ tục hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

IX

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN

1

Thủ tục Công nhận danh hiệu "gia đình văn hóa", "thôn văn hóa", "làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "tổ dân phố văn hóa" và tương đương; "xã, phường, thị trấn văn hóa" và "thôn, khu, phố văn hóa" và tương đương

2

Thủ tục Thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch và nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

3

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

4

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

6

Thủ tục Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

7

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

X

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

2

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

3

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

4

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

5

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị

6

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị

7

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình tạm

8

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại đô thị

9

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình và công trình tạm

10

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

11

Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

12

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

13

Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện

14

Thủ tục Thẩm định TKCS-TMĐT các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp huyện

15

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

16

Thủ tục Thỏa thuận chấp thuận địa điểm xây dựng

17

Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch

18

Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch

19

Thủ tục Cấp Giấy phép quy hoạch

20

Thủ tục Thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng

21

Thủ tục Thỏa thuận Đ án quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến

XI

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

2

Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

3

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

4

Thủ tục Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

5

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn hoặc trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hay có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP (thuộc cấp huyện quản lý)

6

Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản

XII

LĨNH VỰC THỦY SẢN

1

Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

2

Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

3

Thủ tục Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá cho tàu có công suất đến dưới 20 CV

4

Thủ tục Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tàu cá dưới 20CV

XIII

LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ

1

Thủ tục Tiếp công dân

2

Thủ tục Xử lý đơn

3

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu

4

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai

5

Thủ tục Giải quyết Tố cáo

XIV

LĨNH VỰC Y TẾ

1

Thủ tục Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế

2

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

3

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

XV

LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Thủ tục Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg

TỔNG SỐ: 183 TTHC/15 LĨNH VỰC

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2295/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.381

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!