Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 229/QĐ-VP năm 2012 quy định chức năng, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Tổ Cơ yếu thuộc Phòng Hành chính do Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 229/QĐ-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Xuân Huế
Ngày ban hành: 06/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 229/QĐ-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TỔ CƠ YẾU THUỘC PHÒNG HÀNH CHÍNH

CHÁNH VĂN PHÒNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 và Quyết định số 2054/QĐ-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Tổ cơ yếu thuộc Phòng Hành chính trực thuộc Văn phòng;

Xét đề nghị của Phòng Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ Cơ yếu thuộc Phòng Hành chính có nhiệm vụ:

1. Tham mưu, đề xuất với Chánh Văn phòng Tổng cục giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức, mạng lưới cơ yếu của ngành Hải quan và hướng dẫn các đơn vị trong Ngành tổ chức thực hiện.

2. Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn, đề xuất trang bị và sử dụng có hiệu quả các loại trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cơ yếu cho các đơn vị trong ngành Hải quan theo yêu cầu nhiệm vụ.

3. Tham mưu, đề xuất với Chánh Văn phòng Tổng cục phối hợp với cơ yếu cấp trên trang bị các loại trang thiết bị nghiệp vụ cơ yếu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Hải quan và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả các loại trang thiết bị bảo mật cơ yếu được trang bị.

4. Tổ chức thực hiện mã-dịch, chuyển- nhận các loại điện mật, tuyệt mật, tối mật và các loại văn bản, tài liệu yêu cầu mức độ khẩn trương giữa Tổng cục với các đơn vị trong ngành Hải quan đảm bảo bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Tổng cục giao.

Điều 2. Mối quan hệ công tác:

1. Tổ Cơ yếu chịu sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của Cục Cơ yếu 893 thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sự quản lý hành chính của Trưởng phòng Hành chính.

2. Tổ Cơ yếu do một Phó trưởng phòng Hành chính phụ trách và trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan về chỉ đạo tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn theo quy định tại Điều 1 trên đây.

3. Biên chế của Tổ Cơ yếu nằm trong biên chế của Phòng Hành chính, do Chánh Văn phòng quyết định trong tổng số biên chế được giao của Văn phòng.

4. Mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài ngành Hải quan là mối quan hệ phối, kết hợp để triển khai các nhiệm vụ công tác nghiệp vụ chuyên môn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Lãnh đạo Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan và Tổ Cơ yếu có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Cục Cơ yếu 893;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, HC (5b).

CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 229/QĐ-VP năm 2012 quy định chức năng, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Tổ Cơ yếu thuộc Phòng Hành chính do Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.533
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196