Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 228/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 01/02/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024.

Danh mục nhiệm vụ và phân công thực hiện tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Trách nhiệm của các đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị và các cơ quan thuộc Bộ

1. Các đồng chí Thứ trưởng

- Theo lĩnh vực được giao phụ trách, trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai các đề án được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Khẩn trương lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các đề án được giao tại các Phụ lục kèm theo đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản về việc xin ý kiến điều chỉnh thời hạn trình, xin dừng thực hiện các Đề án và các phát sinh, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước phụ trách, tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền để đăng ký bổ sung các đề án vào Chương trình công tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024 theo quy định tại khoản 2, điều 21 Quy chế làm việc của Chính phủ.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đơn vị được giao phụ trách.

- Hàng tuần có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các đề án, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp báo cáo tại các cuộc họp giao ban Bộ.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Thường xuyên đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cho các đơn vị tại Phụ lục kèm theo;

- Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp giao ban Bộ và các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHTC (HoanTRH).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

PHỤ LỤC:

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định 228/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên đề án

Thời gian trình

Đơn vị đầu mối

Cấp trình

Căn cứ đề xuất

Đơn vị trình thuộc Bộ

Đơn vị theo dõi thuộc VPCP

Chính phủ

Lãnh đạo Chính phủ phụ trách

1.

Chiến lược về sản xuất năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

T1

DKT

CN

PTTgCP Trần Hồng Hà

Văn bản số 30/VPCP-CN ngày 04/01/2024 của VPCP

2.

Xây dựng chính sách quản lý xe ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại theo đúng quy định, trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng trục lợi, vi phạm pháp luật

T1

XNK

KTTH

X

PTTgCP Lê Minh Khái

Đề án trong CTCT năm 2023 chuyển sang

3.

Nghị định bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

T1

TTTN

KTTH

X

PTTgCP Lê Minh Khái

Đề án trong CTCT năm 2023 chuyển sang

4.

Nghị định thay thế Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

T1

TTTN

KTTH

X

PTTgCP Trần Hồng Hà

Đề án trong CTCT năm 2023 chuyển sang

5.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

T1

UB CTQG

KTTH

X

PTTgCP Trần Hồng Hà

Đề án trong CTCT năm 2023 chuyển sang

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

T4

UB CTQG

KTTH

PTTgCP Lê Minh Khái

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của TTgCP

7.

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn

T5

ĐTĐL

CN

X

PTTgCP Trần Hồng Hà

Công điện số 1412/QĐ-TTg ngày 25/12/2023 của TTgCP; Văn bản số 9134/VPCP-CN ngày 21/11/2023 của VPCP

8.

Luật Hóa chất (sửa đổi)

T7

HC

PL

Nội dung họp CP

PTTgCP Trần Hồng Hà

Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 07/07/2023 của CP

9.

Luật Điện lực (sửa đổi)

T7

ĐTĐL

PL

Nội dung họp CP

PTTgCP Trần Hồng Hà

Nghị quyết số 203/NQ-CP ngày 01/12/2023 của CP

10.

Chiến lược phát triển dịch vụ logictics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến 2045

T8

XNK

KTTH

PTTgCP Lê Minh Khái

Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của CP; Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của TTgCP

11.

Đề án Tổng thể về việc đề nghị các nước công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường trong các vụ việc phòng vệ thương mại giai đoạn 2024-2030

T9

PVTM

QHQT

PTgCP Trần Lưu Quang

Công văn số 3223/VPCP-QHQT ngày 09/9/2023 của VPCP

12.

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

T10

KH-TC

ĐMDN

PTTgCP Lê Minh Khái

Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của CP; Nghị quyết số 54-NQ/CP ngày 12/4/2022 của CP; Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của TTgCP

13.

Xây dựng Chiến lược phát triển ngành sữa giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045

T11

Viện CLCSCT

CN

PTTgCP Trần Hồng Hà

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của CP; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của CP

14.

Xây dựng Chiến lược phát triển ngành giấy giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045

T11

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylo

CN

PTTgCP Trần Hồng Hà

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của CP; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của CP

15.

Xây dựng Chiến lược ngành thép giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

T11

Viện CLCSCT

CN

PTTgCP Trần Hồng Hà

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của CP; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của CP

16.

Xây dựng Chiến lược ngành ô tô giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

T11

Viện CLCSCT

CN

PTTgCP Trần Hồng Hà

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của CP; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của CP

17.

Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

T11

Viện CLCSCT

KTTH

PTTgCP Lê Minh Khái

Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của TTgCP

18.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030

T11

TMĐT& KTS

KTTH

PTTgCP Lê Minh Khái

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/2/2013 của CP; Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của CP

19.

Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược

T12

HC

KGVX

PTTgCP Trần Hồng Hà

Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 09/10/2023 của TTgCP; Quyết định số 376/QĐ-TTG ngày 17/3/2021 của TTgCP

20.

Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

T12

PVTM

KTTH

X

PTgCP Lê Minh Khái

Luật Quản lý ngoại thương

21.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

T12

CTĐP

CN

X

PTTgCP Trần Hồng Hà

Luật Hỗ trợ DNVVN năm 2017; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Hợp tác xã năm 2023; Nghị quyết số 23/NQ/TW ngày 22/3/2018; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022

22.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng

T12

UB CTQG

KTTH

PTgCP Lê Minh Khái

Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ

PHỤ LỤC II:

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2024 PHÂN CÔNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THEO DÕI, THẨM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định 228/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên đề án

Thời gian trình

Địa phương trình

Đơn vị theo dõi, thẩm định thuộc Bộ

Đơn vị theo dõi thuộc VPCP

Cấp trình

Căn cứ đề xuất

Chính phủ

Lãnh đạo Chính phủ

1.

Đề án xây dựng Lào Cai trở thành Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc

T1

UBND tỉnh Lào Cai

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi

QHĐP

PTTgCP Trần Hồng Hà

Đề án trong CTCT năm 2023 nợ đọng chuyển sang CTCT năm 2024

2.

Đề án xuất khẩu điện vùng biển ngoài khơi tỉnh Cà Mau

T1

UBND tỉnh Cà Mau

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

QĐP

PTTgCP Lê Minh Khái

Đề án trong CTCT năm 2023 nợ đọng chuyển sang CTCT năm 2024

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 228/QĐ-BCT ngày 01/02/2024 Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


341

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!