Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2266/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Ngô Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 29/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2266/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, về thực hiện cơ chế một cửa;

Theo đề nghị của Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 158/TTr-SNN ngày 27 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan căn cứ quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm cập nhật vào phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc;
- Phó Chánh VPUBND tỉnh (NC);
- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hạnh Phúc

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

1. Thủ tục: Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện
(tính theo ngày, giờ)

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC):

- Thời gian theo quy định: 24 ngày

- Căn cứ thực tế Sở thực hiện rút ngắn còn 21 ngày

21 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

2 giờ

Bước 2

Văn thư xử lý văn bản đến

Văn thư Chi cục

2 giờ

Bước 3

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét hồ sơ và phân công cho phòng chuyên môn xử lý.

Chi Cục trưởng

2 giờ

Bước 4

Phân công cho công chức phòng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

2 giờ

Bước 5

Xem xét, kiểm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả, trình lãnh đạo phòng

Công chức Phòng

01 ngày

Bước 6

Xem xét, kiểm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả, trình lãnh đạo Chi cục

Lãnh đạo Phòng

4 giờ

Bước 7

Xem xét, xác nhận kết quả trình lãnh đạo Sở

Chi Cục trưởng

4 giò

Bước 8

Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ danh sách tổ chức, cá nhân nộp đơn hợp lệ và dự định giao cho các tổ chức, cá nhân đó cùng thực hiện quyền đăng ký, cùng đứng tên là người đăng ký đối với Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được giao quyền.

Lãnh đạo Sở

4 giờ

Bước 9

Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ danh sách tổ chức, cá nhân nộp đơn hợp lệ và dự định giao cho các tổ chức, cá nhân đó cùng thực hiện quyền đăng ký, cùng đứng tên là người đăng ký đối với Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được giao quyền.

Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

05 ngày

Bước 10

Tổ chức, cá nhân có ý kiến về nội dung trên.

Tổ chức, cá nhân

07 ngày

Bước 11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ký quyết định giao quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Vào số, đóng dấu gửi ngay hồ sơ, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở

4 giờ

Bước 12

Ký duyệt kết quả

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

03 ngày

Bước 13

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

4 giờ

Bước 14

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho bộ phận trả kết quả

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 15

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của TTPVHCC

Trong ngày làm việc

2. Thủ tục: Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện
(tính theo ngày, giờ làm việc)

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC):

07 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

2 giờ

Bước 2

Văn thư xử lý văn bản đến

Văn thư Chi cục

2 giờ

Bước 3

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét hồ sơ và phân công cho phòng chuyên môn xử lý.

Chi Cục trưởng

2 giờ

Bước 4

Phân công cho công chức phòng xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

2 giờ

Bước 5

Xem xét, kiểm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả, trình lãnh đạo phòng

Công chức Phòng

01 ngày

Bước 6

Xem xét, kiểm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả, trình lãnh đạo Chi cục

Lãnh đạo Phòng

2 giờ

Bước 7

Xem xét, xác nhận kết quả trình lãnh đạo Sở

Chi Cục trưởng

2 giờ

Bước 8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ký quyết định giao quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

Lãnh đạo Sở

4 giờ

Bước 9

Vào số, đóng dấu gửi ngay hồ sơ, trình UBND tỉnh

Văn thư Sở

4 giờ

Bước 10

Ký duyệt kết quả

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

03 ngày

Bước 11

Vào số, đóng dấu, gửi ngay kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh

Văn thư UBND tỉnh

2 giờ

Bước 12

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho bộ phận trả kết quả

Công chức Sở trực tại TTPVHCC

2 giờ

Bước 13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của TTPVHCC

Trong ngày làm việc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2266/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


81

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!