Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 225/2004/QĐ-UB về giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng và ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng trong việc điều hành thực hiện đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 225/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 30/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 225/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO NHIỆM VỤ CHO SỞ XÂY DỰNG VÀ ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 30.000 CĂN HỘ CHUNG CƯ THEO CHỈ THỊ SỐ 24/2004/CT-UB NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1788/TT-XD-KHĐT ngày 19 tháng 8 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng thực hiện cơ chế “một cửa” trong việc xử lý các nội dung có liên quan đến việc tổ chức, thực hiện đầu tư, xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chương trình) với những nội dung như sau :

1.1- Là đầu mối duy nhất trong việc phối hợp với các sở-ngành, ủy ban nhân dân các quận-huyện và các chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc; đặc biệt là các thủ tục trong quá trình đầu tư, xây dựng các dự án thuộc Chương trình.

1.2- Lập và trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy trình phối hợp để thực hiện Chương trình, nhằm đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả.

1.3- Cùng với các sở-ngành liên quan, ủy ban nhân dân các quận-huyện và các chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc để bảo đảm sự thành công của chương trình cả về tiến độ, chất lượng, giá thành của các căn hộ chung cư tái định cư. Trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị cần báo cáo thường xuyên, kịp thời về tiến độ và những vướng mắc trực tiếp đến Sở Xây dựng trong thời gian ngắn nhất để Sở Xây dựng kịp thời xem xĐt, giải quyết hoặc nghiên cứu, đề xuất trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

1.4- Được quyền ký kết biên bản thỏa thuận với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng và giá thành của từng căn hộ chung cư thuộc Chương trình này.

Điều 2. ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố trong thực hiện Chương trình nêu trên, với những nội dung cụ thể như sau :

2.1- Triệu tập lãnh đạo các sở-ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các quận-huyện và các chủ đầu tư họp để giải quyết hoặc xử lý những vấn đề nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có liên quan đến Chương trình.

2.2- Yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện và các chủ đầu tư giải trình những nội dung thuộc chức trách của các đơn vị làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các hạng mục trong từng dự án của Chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Thủ trưởng các sở-ngành liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, chủ đầu tư các dự án thuộc Chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- Các Ban Đảng Thành ủy
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 225/2004/QĐ-UB về giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng và ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng trong việc điều hành thực hiện đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431
DMCA.com Protection Status