Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2239/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 31/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2239/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2011

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức tại Tờ trình số 01/TTr-HĐTD ngày 04 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: KH;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 2239 /QĐ-UBND ngày 31 tháng10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2011, như sau:

I. CHỈ TIÊU TIỂU DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2011 là 106 người. Trong đó:

- Chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Sở và tương đương là 35 người;

- Chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào làm việc tại các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế là 71 người.

(có biểu chi tiết kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu;

2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; bản chụp các chứng chỉ tin học văn phòng và chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của ngạch dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

Trường hợp thí sinh dự tuyển đã là viên chức các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; người đang làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam nếu đăng ký dự thi phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác, làm việc có văn bản đồng ý cho phép đăng ký dự tuyển công chức.

Các loại giấy tờ trên được đựng trong một bì hồ sơ. Mỗi thí sinh làm 02 bộ hồ sơ nộp tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển.

IV. MÔN THI VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

Người dự thi tuyển phải dự thi các môn sau:

1. Môn kiến thức chung:

a) Hình thức thi viết 01 bài. Thời gian làm bài 180 phút.

b) Nội dung:

- Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Luật Cán bộ, công chức;

- Luật Phòng chống tham nhũng;

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện đề án cải cách hành chính và kế hoạch thực hiện cải cách hành chính từ năm 2011 đến năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Kỹ thuật soạn thảo văn bản (Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính).

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Hình thức thi viết 01 bài. Thời gian làm bài 180 phút.

b) Nội dung:

- Các văn bản của Nhà nước (luật, pháp lệnh, nghị định); các văn bản của tỉnh (quyết định, chỉ thị) quy định về quản lý nhà nước liên quan đến cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan nơi thí sinh đăng ký dự thi.

3. Môn Tin học ( môn điều kiện):

a) Hình thức thi thực hành trên máy tính. Thời gian làm bài 60 phút.

b) Nội dung: Trình độ chứng chỉ Tin học văn phòng

4. Môn Ngoại ngữ (môn điều kiện):

a) Hình thức thi viết. Thời gian làm bài 90 phút.

b) Nội dung: Trình độ chứng chỉ B tiếng Anh

5. Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc thi tuyển, xét tuyển công chức theo đúng Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ.

2. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng công chức tổ chức, thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức;

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Website của Sở về kế hoạch tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển để mọi người được biết;

- Hướng dẫn các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng trong việc thu nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển;

- Tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện cử đi dự thi tuyển, xét tuyển;

- Chuẩn bị tài liệu ôn tập môn kiến thức chung, môn tin học, môn ngoại ngữ;

- Thu phí dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

3. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế:

- Thông báo công khai tại trụ sở cơ quan về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ;

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Thành lập Hội đồng sơ tuyển và tổ chức việc sơ tuyển theo hướng dẫn của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh;

- Lập danh sách những người đủ điều kiện cử đi dự thi, báo cáo Hội đồng tuyển dụng ( qua Sở Nội vụ) kèm theo hồ sơ dự tuyển;

- Các Sở, ban, ngành (do Hội đồng tuyển dụng công chức chỉ định) chuẩn bị tài liệu, nội dung ôn tập môn thi nghiệp vụ chuyên ngành cho thí sinh đăng ký dự tuyển tại các đơn vị trực thuộc sở đó và phòng chuyên môn cấp huyện do sở chỉ đạo theo ngành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2239/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 về Kế hoạch tuyển dụng công chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.052

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!