Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 223/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 11/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 03/TTr-KCN ngày 29 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l. Công bố kèm theo Quyết định này 04 (bốn) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Điều 2. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 04 (bốn) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung đến tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần I. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

1

TT-BLI-141434-TT

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại tại khu công nghiệp

(Tên mới: Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp)

- Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2

TT-BLI-141588-TT

cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại tại khu công nghiệp

(Tên mới: cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp)

3

TT-BLI-141607-TT

sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại tại khu công nghiệp

(Tên mới: sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp)

4

TT-BLI-141597-TT

gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại tại khu công nghiệp

(Tên mới: gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp)

 

Phần II. Nội dung của thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

I. LĨNH VỰC: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Thủ tục: Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Ghi giấy biên nhận và thu lệ phí đối với hồ sơ đúng theo quy định hoặc hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đúng theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu sẽ thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho kịp thời.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của tổ chức và thương nhân là cơ sở để cơ quan cấp phép quyết định chấp thuận hay không chấp thuận.

- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Khi đến nhận, người nhận phải nộp lại giấy biên nhận .

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 48, đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo (theo mẫu MĐ-1, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm.

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương bao gồm: Văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

* Lưu ý: Bản sao là bản có chứng thực (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện, công văn hành chính); bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với nộp hồ sơ trực tiếp).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ban Quản lý các Khu công nghiệp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và thương nhân nước ngoài.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

Lệ phí: 3.000.000 (ba triệu) đồng/giấy phép.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-1, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

- Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.

- Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

* Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

Ghi chú: “ Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”.

 

Mẫu MĐ-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương))

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: … /…

........ , ngày ..... tháng ..... năm......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):............................................................................

Quốc tịch của thương nhân:....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh).................      

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.............................................................

Do:........................................................ cấp ngày............. tháng........... năm....... tại 

Lĩnh vực hoạt động chính:........................................................................................

Vốn điều lệ:............................................................................................................

Số tài khoản:....................................................... tại ngân hàng:.............................

Điện thoại:........................................................... Fax:...........................................

Email:................................................................. Website: (nếu có).......................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:...............................................................................................................

Chức vụ:................................................................................................................

Quốc tịch:..............................................................................................................

Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân:..........................................................

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Tên văn phòng đại diện 1:.........................................................................................

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:..................................................................................

Địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)           

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động)................

Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ và tên:...................................................................... giới tính:..........................

Quốc tịch:..............................................................................................................

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:..........................................................................

Do:.............................................. cấp ngày............. tháng.............. năm............. tại 

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.

2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

3. Bản sao điều lệ hoạt động của thương nhân nước ngoài (nếu có).

4. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu văn phòng đại diện.

5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện./.

 

 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)2

 

---------------------------------

[1] Tên văn phòng đại diện ghi như sau: Tên văn phòng đại diện + tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt văn phòng đại diện (trong trường hợp thương nhân có từ 02 VPĐD trở lên) hoặc tên văn phòng đại diện + tại Việt Nam (trong trường hợp thương nhân chỉ có 01 VPĐD tại Việt Nam).

2 Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định tại Khoản 3, Mục I, Thông tư số 11/2006/TT-BTM .

 

2. Thủ tục: cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Ghi giấy biên nhận và thu lệ phí đối với hồ sơ đúng theo quy định hoặc hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đúng theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu sẽ thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho kịp thời.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của tổ chức và thương nhân là cơ sở để cơ quan cấp phép quyết định chấp thuận hay không chấp thuận.

- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Khi đến nhận, người nhận phải nộp lại giấy biên nhận.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 48, đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một khu vực địa lý bên ngoài đến phạm vi địa lý của khu công nghiệp và ngược lại, thành phần hồ sơ bao gồm:

. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-3, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xóa đăng ký văn phòng đại diện tại địa phương cũ.

. Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

+ Đối với các trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài, bao gồm:

. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-3, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

+ Đối với các trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi phát sinh sự kiện bao gồm:

. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-3, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

. Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có).

* Lưu ý: Bản sao là bản có chứng thực (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện, công văn hành chính); bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với nộp hồ sơ trực tiếp).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một khu vực địa lý bên ngoài đến phạm vi địa lý của khu công nghiệp và ngược lại.

- 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với các trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài; trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và thương nhân nước ngoài.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

Lệ phí: 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng/giấy phép.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-3, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM , ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

Ghi chú: “ Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”.

 

Mẫu MĐ-3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương))

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: … /…

........ , ngày ..... tháng ..... năm......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):............................................................................

Quốc tịch của thương nhân:....................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh).................      

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.............................................................

Do:........................................................ cấp ngày............. tháng........... năm....... tại 

Lĩnh vực hoạt động chính:........................................................................................

Vốn điều lệ:............................................................................................................

Số tài khoản:....................................................... tại ngân hàng:.............................

Điện thoại:........................................................... Fax:...........................................

Email:................................................................. Website: (nếu có).......................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:...............................................................................................................

Chức vụ:.............................................................. Quốc tịch:...................................      

Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên giấy phép thành lập)...................................

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:..................................................................................

Địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)                       

Giấy phép thành lập số:...........................................................................................

Do:........................................................ cấp ngày............. tháng........... năm....... tại 

Số tài khoản ngoại tệ:.................................................... tại ngân hàng:...................

Số tài khoản tiền Việt Nam:................................................. . tại ngân hàng:.............

Điện thoại:....................................................................... Fax:..............................

Email:........................................................................... Website: (nếu có)..............

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép 

Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ và tên:.................................................................................... giới tính:............

Quốc tịch:..............................................................................................................

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:....................................................................

Do:........................................................ cấp ngày............. tháng........... năm....... tại 

Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP .

2. Bản sao Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu hủy theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xóa đăng ký văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP)./.

 

 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)3

 

--------------------------------

3 Trong trường hợp mất, rách, tiêu hủy theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP , người đứng đầu văn phòng đại diện được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định tại Khoản 3, Mục I, Thông tư số 11/2006/TT-BTM .

 

3. Thủ tục: sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp

Trình tự thực hiện:

- Trong những trường hợp sau đây, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:

+ Thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện.

+ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

+ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của văn phòng đại diện.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (số 48, đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu).

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Ghi giấy biên nhận và thu lệ phí đối với hồ sơ đúng theo quy định hoặc hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đúng theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu sẽ thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho kịp thời.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của tổ chức và thương nhân là cơ sở để cơ quan cấp phép quyết định chấp thuận hay không chấp thuận.

- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Khi đến nhận, người nhận phải nộp lại giấy biên nhận.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 48, đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-2, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

+ Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và thương nhân nước ngoài.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

Lệ phí: 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng/giấy phép.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-2, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

Ghi chú: “ Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”.

 

Mẫu MĐ-2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương))

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: … /…

........ , ngày ..... tháng ..... năm......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................

Quốc tịch của thương nhân:...................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)................        

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:..........................................................

Do:........................................................ cấp ngày............. tháng........... năm..... tại

Lĩnh vực hoạt động chính:......................................................................................

Vốn điều lệ:..........................................................................................................

Số tài khoản:....................................................... tại ngân hàng:............................

Điện thoại:........................................................... Fax:..........................................

Email:................................................................. Website: (nếu có).....................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:.............................................................................................................

Chức vụ:...............................................................................................................

Quốc tịch:.............................................................................................................

Tên văn phòng đại diện (ghi theo tên trên giấy phép thành lập)...................................

Tên viết tắt: (nếu có)..............................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.................................................................................

Địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)                       

Giấy phép thành lập số:.........................................................................................

Do:........................................................ cấp ngày............. tháng............ năm...... tại.

Số tài khoản ngoại tệ:.................................................... tại ngân hàng:.................

Số tài khoản tiền Việt Nam:................................................. .tại ngân hàng:............

Điện thoại:....................................................................... Fax:.............................

Email:........................................................................... Website: (nếu có).............

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép 

Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ và tên:.................................................................................... giới tính:...........

Quốc tịch:.............................................................................................................

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:..................................................................

Do:........................................................ cấp ngày............. tháng........... năm..... tại

Chúng tôi đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh:..............................................................................................

Lý do điều chỉnh:...................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp;

2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại Điểm c, và d, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).

 

 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)4

 

--------------------------------

4 Trong trường hợp quy định tại Điểm c và Điểm d, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP , người đứng đầu văn phòng đại diện được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định tại Khoản 3, Mục I, Thông tư số 11/2006/TT-BTM .

 

4. Thủ tục: gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp

Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước khi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hết hạn, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Ghi giấy biên nhận và thu lệ phí đối với hồ sơ đúng theo quy định hoặc hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đúng theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu sẽ thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho kịp thời.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của tổ chức và thương nhân là cơ sở để cơ quan cấp phép quyết định chấp thuận hay không chấp thuận.

- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Khi đến nhận, người nhận phải nộp lại giấy biên nhận.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 48, đường Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-4, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương bao gồm: Văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

+ Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và thương nhân nước ngoài.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

Lệ phí: 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng/giấy phép.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh (theo mẫu MĐ-4, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện.

- Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

- Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của văn phòng đại diện.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

Ghi chú: “ Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung”.

 

Mẫu MĐ-4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương))

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: … /…

........ , ngày ..... tháng ..... năm......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................

Quốc tịch của thương nhân:...................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)................        

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:..........................................................

Do:........................................................ cấp ngày............. tháng........... năm..... tại

Lĩnh vực hoạt động chính:......................................................................................

Vốn điều lệ:..........................................................................................................

Số tài khoản:....................................................... tại ngân hàng:............................

Điện thoại:........................................................... Fax:..........................................

Email:................................................................. Website: (nếu có).....................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:.............................................................................................................

Chức vụ:...............................................................................................................

Quốc tịch:.............................................................................................................

Tên văn phòng đại diện (ghi theo tên trên giấy phép thành lập)...................................

Tên viết tắt: (nếu có)..............................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.................................................................................

Địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)                       

Giấy phép thành lập số:.........................................................................................

Do:........................................................ cấp ngày............. tháng........... năm..... tại

Số tài khoản ngoại tệ:.................................................... tại ngân hàng:.................

Số tài khoản tiền Việt Nam:................................................. .tại ngân hàng:............

Điện thoại:....................................................................... Fax:.............................

Email:........................................................................... Website: (nếu có).............

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)

Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ và tên:.................................................................................... giới tính:...........

Quốc tịch:.............................................................................................................

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:..................................................................

Do:........................................................ cấp ngày............. tháng........... năm..... tại

Chúng tôi đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị gia hạn:........................................................................................

2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:..................................................................

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

3. Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn (đối với trường hợp đề nghị gia hạn kể từ lần thứ hai, văn phòng đại diện chỉ thực hiện báo cáo hoạt động từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp)./.

 

 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)5

 

---------------------------------

5 Trong trường hợp quy định tại Điểm c, và Điểm d, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP , người đứng đầu văn phòng đại diện được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt theo quy định tại Khoản 3, Mục I, Thông tư số 11/2006/TT-BTM .

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.798
DMCA.com Protection Status

IP: 3.208.22.127