Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 223/QĐ-SGD&ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Ngô Văn Thọ
Ngày ban hành: 30/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 223/QĐ-SGD&ĐT

Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG

Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 126/2004/QĐ-UB ngày 22/10/2004 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở GD&ĐT Bắc Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng ban Sở GD&ĐT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ,
- Lưu VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC
Ngô Văn Thọ

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-SGD&ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc tiếp nhận, giải quyết và trao trả hồ sơ tại Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang được quy định như sau:

1. Những hồ sơ của tổ chức, công dân thuộc các lĩnh vực giải quyết cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh phổ thông, bổ túc văn hóa; chuyển trường của học sinh trung học phổ thông (bao gồm: chuyển từ tỉnh, thành phố khác về tỉnh Bắc Giang; chuyển từ tỉnh Bắc Giang đi các tỉnh thành phố khác; chuyển từ các trường trong tỉnh về các trường THPT Thái Thuận, THPT Ngô Sĩ Liên) quy định tại văn bản này được giải quyết theo cơ chế “một cửa” và nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở GD&ĐT.

2. Những loại hồ sơ của tổ chức, công dân không thuộc khoản 1 Điều này mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT thì nộp hồ sơ trực tiếp tại các phòng chuyên môn để thụ lý, giải quyết theo quy định hiện hành.

3. Những loại hồ sơ của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của các Sở, ban ngành khác thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

4. Các văn bản có hiệu lực thi hành của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh nêu trong quy định này trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi thì Sở GD&ĐT có trách nhiệm kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

5. Thời gian làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là giờ hành chính trong ngày làm việc của Nhà nước.

Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở GD&ĐT có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho tổ chức, công dân thực hiện các quy định về hoàn chỉnh hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Điều 3. Các quy định thực hiện cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh phổ thông, bổ túc văn hóa; chuyển trường cho học sinh trung học được thực hiện theo Luật Giáo dục (Luật số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005), Điều lệ trường trung học, Quy định về hồ sơ và thủ tục chuyển trường theo Quy định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT, các quy định của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG, BỔ TÚC VĂN HÓA

Điều 4. Các trường hợp được xét cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa:

Mất bằng tốt nghiệp chính do:

1. Hỏa hoạn hoặc do bom đạn trong chiến tranh.

2. Bão lụt.

3. Mất cắp.

4. Do cơ quan Nhà nước để thất lạc.

Ngoài ra, các trường hợp văn bằng tốt nghiệp chính có sai sót các chi tiết sẽ trực tiếp gặp cán bộ công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để được hướng dẫn cụ thể.

Điều 5. Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh phổ thông, bổ túc văn hóa, bao gồm:

1. Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp phải ghi rõ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tốt nghiệp khóa ngày tháng năm nào, hội đồng thi.

2. Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp phải có xác nhận của nhà trường nơi đã dự thi tốt nghiệp và 01 ảnh của người xin cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp dán góc trái phía trên đơn có đóng dấu giáp của nhà trường nơi đã thi tốt nghiệp.

3. Người đi xin cấp giấy chứng nhận phải có chứng minh thư nhân dân hoặc giấy giới thiệu của cơ quan đang công tác hoặc UBND xã, phường, thị trấn. Trường hợp đặc biệt, người xin cấp lại giấy chứng nhận không đến trực tiếp được, có thể nhờ người nhà đến xin hộ; những người đi xin hộ phải có xác nhận của cơ quan hoặc UBND xã, phường về mối quan hệ với người xin cấp lại giấy chứng nhận.

4. 02 ảnh 3 x 4 của người xin cấp lại giấy chứng nhận.

Điều 6. Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp: 5000đồng (năm nghìn đồng/1 giấy).

Điều 7. Thời gian giải quyết hồ sơ đến khi trả kết quả: 5 ngày (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).

Chương 3.

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Điều 8. Học sinh có lý do chính đáng theo quy định hiện hành được xét chuyển trường.

Hồ sơ chuyển trường của học sinh trung học phổ thông, bao gồm:

1. Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, có ý kiến đồng ý cho chuyển trường của Hiệu trưởng nhà trường nơi đi và ý kiến đồng ý tiếp nhận của Hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến.

2. Học bạ (bản chính). Riêng học sinh chuyển từ tỉnh, thành phố khác xin chuyển về trường THPT Ngô Sĩ Liên, điểm học lực trung bình phải đạt từ 7,0 trở lên và hạnh kiểm xếp loại khá trở lên.

3. Bằng tốt nghiệp THCS (Bản công chứng).

4. Giấy khai sinh (bản sao).

5. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập). Riêng học sinh trong tỉnh xin chuyển về trường THPT Ngô Sĩ Liên, điểm thi tuyển vào 10 phải bằng điểm chuẩn cùng năm thi tuyển của trường THPT Ngô Sĩ Liên.

6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp đối với học sinh trong tỉnh xin chuyển về trường THPT Thái Thuận, THPT Ngô Sĩ Liên.

7. Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở GD&ĐT nơi đi cấp đối với học sinh chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Bắc Giang.

8. Các giấy tờ hợp lệ để ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

9. Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha, mẹ người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến.

10. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Điều 9. Không thu lệ phí đối với các thủ tục chuyển trường của học sinh.

Điều 10. Thời gian giải quyết hồ sơ đến khi trả kết quả: không quá 3 ngày (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Chánh Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các Trưởng phòng Sở có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này.

Trong quá trình thực hiện quy định, thấy có vướng mắc hoặc cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp thì báo cáo bằng văn bản để Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 223/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/05/2006 về Quy định tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.272

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!