Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2215/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước Bình Phước 2016

Số hiệu: 2215/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-BTP ngày 09/11/2015 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 103/TTr-STP ngày 28/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-B Tư pháp;
- CT, các PCT UBND t
nh;
-
Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.NC-NgV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Trang

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

6

I.

Trong hoạt động quản lý hành chính

6

1

T-BPC-281375-TT

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

6

2

T-BPC-281374-TT

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

8

3

T-BPC-281373-TT

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

15

4

T-BPC-281372-TT

Trả lại tài sản

16

5

T-BPC-281371-TT

Chi trả tiền bồi thường

17

6

T-BPC-281370-TT

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

19

7

T-BPC-281369-TT

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

23

II.

Trong hoạt động thi hành án dân sự

 

1

T-BPC-281368-TT

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

27

2

T-BPC-281367-TT

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

28

3

T-BPC-281366-TT

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

35

4

T-BPC-281365-TT

Trả lại tài sản

36

5

T-BPC-281364-TT

Chi trả tiền bồi thường

37

6

T-BPC-281363-TT

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

39

7

T-BPC-281362-TT

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

43

B.

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

I.

Trong hoạt động quản lý hành chính

 

1

T-BPC-281361-TT

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

47

2

T-BPC-281360-TT

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

48

3

T-BPC-281359-TT

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

55

4

T-BPC-281358-TT

Trả lại tài sản

56

5

T-BPC-281357-TT

Chi trả tiền bồi thường

58

6

T-BPC-281356-TT

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

59

7

T-BPC-281355-TT

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

63

II.

Trong hoạt động thi hành án dân sự

 

1

T-BPC-281354-TT

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

67

2

T-BPC-281353-TT

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

70

3

T-BPC-281352-TT

Trả lại tài sản

71

4

T-BPC-281351-TT

Chi trả tiền bồi thường

72

5

T-BPC-281350-TT

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

74

C.

Thủ tục hành chính cấp xã

 

1

T-BPC-281346-TT

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

78

2

T-BPC-281345-TT

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

85

3

T-BPC-281344-TT

Trả lại tài sản

86

4

T-BPC-281343-TT

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

87

5

T-BPC-281342-TT

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

89

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2215/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.037

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!