Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 220/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 29/03/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Chương trình, danh mục văn bản/đề án, cụ thể như sau:

1. “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2024” tại Phụ lục 1 (bao gồm các văn bản/đề án đã được giao trong Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo khác của cấp có thẩm quyền);

2. Danh mục các văn bản, đề án cần nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới trong năm 2024 tại Phụ lục 2.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản/đề án:

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết soạn thảo đối với văn bản/đề án được giao chủ trì, phân công cụ thể Lãnh đạo đơn vị phụ trách, chuyên viên thực hiện, tiến độ thực hiện; gửi Vụ Pháp chế để theo dõi, đôn đốc;

b) Đối với các văn bản/đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ thời gian trình quy định tại Phụ lục 1, tham mưu Bộ Xây dựng trình trước ngày 20 của tháng; trừ trường hợp có chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

c) Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình, gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo.

2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này và báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Vụ Pháp chế tổng hợp, tham mưu báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình, kết quả thực hiện văn bản/đề án trong Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Văn phòng Chính phủ.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp sau khi nghiên cứu các văn bản/đề án tại Phụ lục 2 thấy cần thiết bổ sung vào Chương trình để soạn thảo trong năm 2024 hoặc có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung văn bản/đề án thì đơn vị đề xuất chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách xem xét, có ý kiến đối với văn bản/đề án do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành nhưng chưa đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tham mưu để Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền đối với văn bản/đề án trình cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Trường hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung văn bản/đề án theo khoản 3 Điều này được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì văn bản (hoặc ý kiến) chấp thuận là cơ sở để triển khai thực hiện.

5. Văn bản đề xuất của đơn vị, văn bản (hoặc ý kiến) chấp thuận của cấp có thẩm quyền được gửi đến Vụ Pháp chế để tổng hợp, theo dõi.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

PHỤ LỤC 1:

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 220/QĐ-BXD ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Tên văn bản

Thời gian trình/ban hành

Đơn vị chủ trì

Lãnh đạo Bộ phụ trách

Văn bản giao của cấp có thẩm quyền

A

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

I

Luật của Quốc hội

1

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

- Trình Quốc hội cho ý kiến: kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024);

- Trình Quốc hội thông qua: kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị

- Nghị quyết số 89/2023/QH15 ngày 02/6/2023 của Quốc hội.

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

- Quyết định số 805/QĐ-TTg ngày 06/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

II

Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2

Nghị định thay thế Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Tháng 9/2024

Thanh tra Bộ

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

3

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Trước ngày 15/9/2024

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

- Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

4

Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Trước ngày 15/9/2024

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

- Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

5

Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Trước ngày 15/9/2024

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

- Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

6

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Trước ngày 15/9/2024

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

- Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

7

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Trước ngày 15/9/2024

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

- Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

8

Nghị định về cây xanh và công viên công cộng đô thị (thay thế Nghị định số 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị)

Tháng 11/2024

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

9

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tháng 12/2024

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

Trước ngày 15/9/2024

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

- Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

III

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

11

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở

Trước ngày 15/11/2024

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

12

Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Trước ngày 15/11/2024

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

13

Thông tư quy định giải pháp quản lý đánh số nhà, gắn biển số nhà tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trước ngày 15/11/2024

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

14

Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Xây dựng

Quý II/2024

Vụ Tổ chức cán bộ

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

15

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, thăng hạng, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Xây dựng

Quý II/2024

Vụ Tổ chức cán bộ

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

16

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng

Quý III/2024

Vụ Tổ chức cán bộ

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

17

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng quản lý

Quý III/2024

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

18

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Tháng 8/2024

Vụ Pháp chế

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

19

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn

Quý II/2024

Viện Kinh tế xây dựng

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh

20

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

Tháng 6/2024

Viện Kinh tế xây dựng

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh

21

Thông tư thay thế Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

Trước ngày 15/11/2024

Viện Kinh tế xây dựng

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh

22

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và đo bóc khối lượng xây dựng

Trước ngày 15/11/2024

Viện Kinh tế xây dựng

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh

B

DANH MỤC ĐỀ ÁN, QUY CHUẨN

1

Điều chỉnh Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2035 (thay thế Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025)

Tháng 12/2024

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

- Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý; danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích của Bộ Xây dựng (thay thế Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Tháng 11/2024

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng

Quý II/2024

Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN CẦN NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 220/QĐ-BXD ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Tên văn bản

Thời gian trình/ban hành

Đơn vị chủ trì

Lãnh đạo Bộ phụ trách

Ghi chú

1

Luật Cấp, thoát nước

Theo tiến độ của Quốc hội sau khi được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Cục Hạ tầng kỹ thuật

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

2

Luật Quản lý phát triển đô thị

Theo tiến độ của Quốc hội sau khi được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Cục Phát triển đô thị

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

3

Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng (thay thế Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Năm 2024

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

4

Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2024-2030 (thay thế Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030)

Năm 2024

Cục Phát triển đô thị

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 220/QĐ-BXD ngày 29/03/2024 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2024

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


480

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!