Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 22/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 24/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2021/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2016/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung Luật Tchức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định s 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương; Nghị định s 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của cơ quan về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 279/TTr-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2021 về ban hành Quyết định sửa đi cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Sửa đổi điểm đ, khoản 1, Điều 3 như sau:

“đ) Giám đc, Phó Giám đốc Sở Công Thương không kiêm nhiệm Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quyết định này).

2. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;

d) Phòng Quản lý Năng lượng;

d) Phòng Quản lý Công nghiệp và Kỹ thuật;

đ) Phòng Quản lý Thương mại và Hp tác quốc tế.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: Trung tâm Phát triển Công thương”.

4. Bãi bỏ cụm từ “quản lý thị trường” tại khoản 1, Điều 1; bãi bỏ điểm d, khoản 6, Điều 2; khoản 3, Điều 3; Bãi bỏ cụm từ “quản lý an toàn thực phẩm” tại Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm

1. Ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phù hp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; sắp xếp công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chỉ đạo Giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; Xây dựng Đán vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2021.

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc hết hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP; (b/c)
- Bộ Công thương, Bộ Nội vụ; (b/c)
- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp); (b/c)
- TTTU, TTHĐND tỉnh; (b/c)
- Đoàn ĐBQH tnh; (b/c)
- UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể tnh; (b/c)
- CT các PCT UBND tnh;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo VP; Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Các PCVP, CV NCTH VP
UBND tinh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2021/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 sửa đổi một số điều của Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


407

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167