Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 22/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 25/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/2014/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 346/TTr-SNV ngày 17 tháng 06 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương gồm 18 sở và cơ quan ngang sở (sau đây gọi chung là sở) như sau:

1. Sở Nội vụ;

2. Sở Tư pháp:

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Sở Tài chính;

5. Sở Công Thương;

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7. Sở Giao thông Vận tải;

8. Sở Xây dựng;

9. Sở Tài nguyên và Môi trường;

10. Sở Thông tin và Truyền thông;

11. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

12. Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch;

13. Sở Khoa học và Công nghệ;

14. Sở Giáo dục và Đào tạo;

15. Sở Y tế;

16. Thanh tra tỉnh;

17. Văn phòng UBND tỉnh;

18. Sở Ngoại vụ.

Điều 2. Chức năng của từng Sở thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ.

Quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở do từng Sở xây dựng theo văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ, thống nhất với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các Sở tại Điều 1 của Quyết định này, Thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định ngày.

Quyết định này thay thế quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Cục KTVBQP pháp luật;
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Sở (18 sở);
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP: V, TH;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;

- Lưu: VT,
HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2014/QĐ-UBND quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50