Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2197/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2197/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tại Tờ trình số: 45/TTr-SKHCN-TCTĐA30, ngày 14 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính trên tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chính phủ (b/c);
- TCT chuyên trách CCHC TTg (b/c);
- Thường trực Tỉnh Ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các phó CVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên TCTĐA 30;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
- Website tỉnh;
- TT Thông tin – Công báo;
- Các BPCV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTĐA30.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2179 /QĐ-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ

1

Đăng ký xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ.

II. Công tác xử lý khiếu nại, tố cáo về hoạt động Khoa học và Công nghệ

1

Tiếp công dân khiếu nại, tố cáo về khoa học và công nghệ

2

Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, tố cáo về khoa học và công nghệ

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2

5

Thủ tục giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng

III. Hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

2

Đăng ký thay đổi, bổ sung các nội dung trong giấy đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ đã được cấp

3

Đăng ký đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

4

Tư vấn, xác định đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

5

Đăng ký hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tuyển chọn cấp tỉnh

6

Đăng ký hồ sơ đề tài khoa học xã hội và nhân văn tuyển chọn cấp tỉnh

7

Đăng ký hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm tuyển chọn cấp tỉnh

8

Đăng ký hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chỉ định cấp tỉnh

9

Đăng ký hồ sơ đề tài khoa học xã hội và nhân văn chỉ định cấp tỉnh

10

Đăng ký hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm chỉ định cấp tỉnh

11

Tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh

12

Tuyển chọn đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

13

Tuyển chọn dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

14

Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh

15

Xét duyệt đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

16

Xét duyệt dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

17

Thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh

18

Thẩm định đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

19

Thẩm định dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

20

Kiểm tra định kỳ đề tài, dự án khoa học và công nghệ

21

Đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh

22

Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

23

Đánh giá, nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

24

Công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

25

Đăng ký kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

IV. Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

1

Khai báo, đăng ký, cấp phép cho các hoạt động liên quan đến thiết bị bức xạ X-quang trong y tế

2

Cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (X-quang y tế)

3

Gia hạn giấy phép hoạt động cơ sở bức xạ

V. Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng

1

Tiếp nhận công bố hợp chuẩn

2

Tiếp nhận công bố hợp quy

3

Đăng ký, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo

4

Thẩm định hồ sơ tham dự giải thưởng chất lượng Việt Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2197/QĐ-UBND ngày 19/08/2009 về bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.003

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159