Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 218/QĐ-BCĐLSCPVN năm 2019 về sửa đổi Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam kèm theo Quyết định 55/QĐ-BCĐLSCPVN do Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2015 ban hành

Số hiệu: 218/QĐ-BCĐLSCPVN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2015 Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN VÀ XUẤT BẢN LỊCH SỬ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 1945 - 2015
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/QĐ-BCĐLSCPVN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐỀ CƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH BIÊN SOẠN, XUẤT BẢN LỊCH SỬ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/QĐ-BCĐLSCPVN NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2015

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN
VÀ XUẤT BẢN LỊCH SỬ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM 1945 - 2015

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015);

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ- BCĐLSCPVN ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-BCĐLSCPVN ngày 05 tháng 5 năm 2015

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục V, Đề cương biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ như sau:

Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 7: “Các sản phẩm khác (phim, sách, ảnh, hồ sơ tư liệu...) do Bộ Nội vụ chủ trì cùng Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục V: “Thời gian thực hiện công trình từ năm 2019 đến hết năm 2021 (Kế hoạch thực hiện cụ thể kèm theo)”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 


KẾ HOẠCH BIÊN SOẠN VÀ XUẤT BẢN

LỊCH SỬ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM (1945 - 2021)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 218/QĐ-BCĐLSCPVN ngày 15 tháng 11 năm 2019)

TT

Nội dung

Sản phẩm

Phân công

Thời gian

Ghi chú

Đơn vị chủ tri

Đơn vị phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

1

Ban hành Quyết định sửa đi, bổ sung một sđiều của Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 -2015).

Quy chế sửa đổi, bổ sung

Bộ Nội vụ

Văn phòng Chính phủ

 

Tháng 11/2019

 

3

Ban Chỉ đạo phê duyệt đề cương và kế hoạch biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (sửa đổi, bổ sung)

Đề cương biên soạn và Kế hoạch biên soạn

Bộ Nội vụ

Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ

 

Tháng 11/2019

 

4

Tìm kiếm tư liệu, xây dựng danh mục tài liệu phục vụ cho việc bổ sung tư liệu, hiệu đính các sản phẩm của công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam.

Danh mục tài liệu

Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn

Văn phòng Chính phủ

 

Tháng 12/2019

 

5

Ban Chỉ đạo phê duyệt đề cương bổ sung tư liệu, hiệu đính, biên soạn bổ sung các sản, phẩm của công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2005)

Các bản Đề cương

Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn

Bộ Nội vụ

 

Tháng 12/2019

 

 

- Bộ Biên niên lịch sử Chính phủ

- Bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam

Sách ảnh Lịch sử Chính phủ Việt Nam

- Phim Lịch sử Chính phủ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

6

Ban Chỉ đạo phê duyệt đề cương biên soạn bổ sung biên niên lịch sử Chính phủ và Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến 2015

Đề cương biên soạn

Bộ Nội vụ

Văn phòng Chính phủ

 

Tháng 12/2019

 

7

Ban Chỉ đạo phê duyệt đề cương biên soạn các chuyên đề phục vụ việc tổng kết, đánh giá các bài học kinh nghiệm

Quyết định phê duyệt

Bộ Nội vụ

Văn phòng Chính phủ

 

Tháng 12/2019

 

8

Tổ chức việc bổ sung tư liệu, hiệu đính, biên soạn bổ sung các sản phẩm của công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2005).

Các sản phẩm đã được biên soạn bổ sung

Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn

 

Tháng 01/2020

Tháng 6/2020

 

9

Ban Chỉ đạo nghiệm thu và cho phép tái bản các sản phẩm công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2005)

Bộ biên niên, Bộ Lịch sử Chính phủ và các sản phẩm khác

Bộ Nội vụ

 

 

Tháng 12/2020

 

10

Tổ chức việc biên soạn bổ sung, cập nhật và xuất bản biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ 5 năm 2005 đến 2015.

Bản thảo các tập biên niên

Bộ Nội vụ và cơ quan biên soạn

 

Tháng 01/2020

Tháng 11/2020

 

11

Ban Chỉ đạo nghiệm thu và cho phép xuất bản Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến 2015.

Quyết định và biên bản nghiệm thu

Bộ Nội vụ

 

 

Tháng 9/2021

 

12

Tổ chức việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến 2015

Bản thảo tập Lịch sử Chính phủ

Bộ Nội vụ và cơ quan biên soạn

 

Tháng 01/2020

Tháng 10/2021

 

13

Ban Chỉ đạo nghiệm thu và cho phép xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5 năm 2005 đến 2015.

Quyết định và biên bản nghiệm thu

Bộ Nội vụ

 

 

Tháng 11/2021

 

14

Tổ chức việc biên soạn các chuyên đề nghiên cứu phục vụ việc tổng kết, đánh giá các bài học kinh nghiệm của Chính phủ

Dự thảo các chuyên đề

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 01/2020

Tháng 9/2021

 

15

Ban Chỉ đạọ nghiệm thu các chuyên đề

Quyết định và biên bản nghiệm thu

 

 

 

Tháng 10/2021

 

16

Tổ chức việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (tóm lược)

Dự thảo

Cơ quan biên soạn

 

Tháng 6/2020

Tháng 11/2021

 

17

Tổ chức các hội thảo quốc gia, tọa đàm khoa học về các nội dung liên quan đến việc biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015)

Kế hoạch và kỷ yếu các hội thảo, tọa đàm khoa học

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 3/2020

Tháng 9/2021

 

18

Tổng kết quá trình tổ chức biên soạn bổ sung và xuất bản công trình lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015).

 

Bộ Nội vụ

Văn phòng Chính phủ

 

Tháng 12/2021

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 218/QĐ-BCĐLSCPVN ngày 15/11/2019 về sửa đổi Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam kèm theo Quyết định 55/QĐ-BCĐLSCPVN do Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2015 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


870

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219