Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 217/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Số hiệu: 217/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 31/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 01m 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 72/TTr-SKHCN ngày 23/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục đích:

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2018.

2. Đối tượng: 46 cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh (Phụ lục kèm theo).

3. Thời gian: Tháng 6 - 12/2018.

4. Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Đơn vị phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh.

6. Nội dung:

- Bộ thủ tục hành chính của đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Bản công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc công bố lại khi có điều chỉnh phạm vi áp dụng; niêm yết tại trụ sở.

- Danh sách, giấy chứng nhận của các cán bộ, công chức đã tham gia các lớp tập huấn về HTQLCL.

- Chính sách, mục tiêu và báo cáo chất lượng của đơn vị và các bộ phận; sổ tay chất lượng, các quy trình, thủ tục, hướng dẫn công việc.

- Quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban và bảng phân công nhiệm vụ, yêu cầu năng lực của từng vị trí công tác.

- Hồ sơ phát sinh của các quy trình, thủ tục.

- Hồ sơ đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, hành động khắc phục, phòng ngừa lần gần nhất.

- Hồ sơ xử lý các khiếu nại của khách hàng.

- Việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

- Các hồ sơ liên quan đến tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có).

- Việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí áp dụng HTQLCL.

7. Kinh phí: Kinh phí đã phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ phục vcông tác kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra theo quy định và thông báo thời gian kiểm tra đến các cơ quan, tổ chức hành chính trong tỉnh.

2. Các Sở: Nội vụ, Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện, bố trí thời gian làm việc với Đoàn kiểm tra theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Liêm

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Tên cơ quan, đơn vị

Hình thức kiểm tra

Ghi chú

Thông qua hồ sơ và báo cáo

Tại trụ sở cơ quan

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

 

2

Sở Y tế

 

x

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

x

4

Chi cục bảo vệ thực vật và trồng trọt

 

x

5

Chi cục thủy lợi

 

x

6

Chi cục phát triển nông thôn

 

x

7

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 

x

8

Ban thi đua - khen thưởng

 

x

9

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x

11

Sở Công Thương

 

x

12

Sở Ngoại vụ

 

x

13

Thanh tra tỉnh

 

x

14

Ban quản lý các khu công nghiệp

 

x

15

UBND thành phố Đà Lạt

 

x

16

UBND thành phố Bảo Lộc

 

x

17

UBND huyện Lạc Dương

 

x

18

UBND huyện Lâm Hà

 

x

19

UBND huyện Đam Rông

 

x

20

UBND huyện Bảo Lâm

 

x

21

UBND tỉnh Lâm Đồng

x

 

 

22

Sở Tài chính

x

 

 

23

Sở Xây dựng

x

 

 

24

Sở Thông tin và Truyền thông

x

 

 

25

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

 

 

26

Ban Dân tộc tỉnh

x

 

 

27

Sở Giao thông Vận tải

x

 

 

28

Sở Khoa học và Công nghệ

x

 

 

29

Sở Nội vụ

x

 

 

30

Sở Tư pháp

x

 

 

31

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

x

 

 

32

Ban Tôn giáo tỉnh

x

 

 

33

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

x

 

 

34

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

x

 

 

35

Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

x

 

 

36

Chi cục kiểm lâm

x

 

 

37

Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình

x

 

 

38

Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản

x

 

 

39

Chi cục quản lý thị trường

x

 

 

40

UBND huyện Đức Trọng

x

 

 

41

UBND huyện Đơn Dương

x

 

 

42

UBND huyện Di Linh

x

 

 

43

UBND huyện Đạ Huoai

x

 

 

44

UBND huyện Đạ Tẻh

x

 

 

45

UBND huyện Cát Tiên

x

 

 

46

UBND thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

x

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 217/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


414

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142