Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 217/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 27/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 651/TTr-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- CT, c
ác PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC 1

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức ti thiểu

Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm

I

Nhóm lãnh đo, qun lý, điều hành

 

1

Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung các mặt hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

Phó giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Giúp Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

Tham mưu lãnh đạo Sở các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ ca phòng theo quy định

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

Giúp Trưởng phòng qun lý một số lĩnh vực công việc do Trưởng phòng phân công

5

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo ngành Văn hóa, Th thao và Du lịch

6

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

Tham mưu về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở

7

Phó chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Giúp Chánh Thanh tra qun lý một số lĩnh vực công việc được phân công

8

Phó chánh Văn phòng

Chuyên viên

Giúp Chánh Văn phòng qun lý một số lĩnh vực công việc.

II

Nhóm chuyên môn. nghiệp vụ

 

1

Qun lý di sn văn hóa

Chuyên viên

Tham mưu tổ chức thực hiện nghiên cu, sưu tm, kiểm và lập h sơ di sn văn hóa phi vật thể; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể, vt thể của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh: hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ v di sn văn hóa với phòng VHTT và chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

2

Qun lý về văn hóa

Chuyên viên

Tham mưu qun lý hoạt động vlĩnh vực thư viện, sân khấu, điện nh lĩnh vực sn xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn: lĩnh vực xuất, nhập khẩu các sản phẩm văn hóa thuộc lĩnh vực văn hóa; các văn bn vlĩnh vực Văn học nghệ thuật; đặt tên, đổi n đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tnh. Tham mưu vlĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, trình din thời trang, cấp phép biểu diễn nghệ thuật; Karaoke; vũ trường; về lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan: các hoạt động văn nghệ qun chúng: hoạt động văn hóa, vui chơi, gii trí công cộng: về lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp nh, triển lãm; công tác, chính sách dân tộc, văn hóa dân gian; Theo dõi, qun lý nhà nước vhoạt động qung cáo trên địa bàn tỉnh.

3

Qun lý phong trào và xây dựng nếp sống văn hóa

Chuyên viên

Tham mưu cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo S vcác nội dung công việc thuộc lĩnh vực phong trào và xây dựng nếp sống văn hóa.

4

Quản lý về gia đình

Chuyên viên

Tham mưu cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở về các nội dung công việc thuc lĩnh vực gia đình.

5

Qun lý về thdục thể thao

Chuyên viên

Tham mưu cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Svề các nội dung công việc thuộc lĩnh vực thdục, th thao: v thdục th thao cho mọi người; về thể thao thành tích cao và ththao chuyên nghiệp

6

Qun lý vdu lịch

Chuyên viên

Tham mưu cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở vcác nội dung công việc thuộc lĩnh vực Du lịch: Qun lý cơ sở lưu trú du lịch, Qun lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, Qun lý tài nguyên du lịch, Quy hoạch du lịch, Đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, đơn vị trực thuộc, UBND các huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành và các tổ chức tham mưu các văn bn liên quan

7

Qun lý kế hoạch - thng kê

Chuyên viên

Tham mưu cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Svề các nội dung công việc thuộc lĩnh vực kế hoạch - thng kê

8

Qun tổ chức - biên chế

Chun viên

Tham mưu qun lý v công tác tổ chức bộ máy và biên chế thuộc thm quyn

9

Qun lý nhân sự và đội n

Chuyên viên

Tham mưu quản lý về nhân sự và đội ngũ công chức, viên chc theo thm quyn phân cấp. Tham mưu triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công tác tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức trong toàn ngành.

10

Thanh tra

Thanh tra viên

Tham mưu thanh tra, kiểm tra, gii quyết khiếu nại tố cáo trong ngành Văn hóa, Ththao và Du lịch

11

Pháp chế

Chuyên viên

Tham mưu công tác pháp chế cơ quan

III

Nhóm hỗ tr, phục vụ

 

 

1

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

Tham u vcông tác nhân sự cơ quan

2

nh chính tổng hợp

Chuyên viên

Tham mưu công tác tổng hợp

3

Hành chính một cửa

Cán sự

Phụ trách một cửa và CCHC cơ quan

4

Qun trị công s

Cán sự

Tham mưu công tác hành chính qun trị cơ quan

5

Công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

Tham mưu qun lý về công ngh thông tin của cơ quan

6

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

Tham mưu công tác tài chính quan

7

Thquỹ

Nhân viên

Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về qun lý qutiền mặt cơ quan

8

Văn t

Nhân viên

Tham mưu công tác văn thư quan

9

u tr

Nhân viên hoặc ơng đương

Tham mưu công tác lưu tr cơ quan

10

Nhân viên kthuật

 

Thực hiện nhiệm vụ sử dụng vận hành máy chvà mạng nội bộ cơ quan

11

Lái xe

 

Thực hin nhiệm vụ lái xe cơ quan

12

Phục vụ

 

Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cơ quan

13

Bo vệ

 

Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tên vị trí việc làm: Giám đốc Sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- K năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Khả năng lập kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chc bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với tng vị trí công việc.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cảm hng; kh năng thấu hiểu các nhu cu, nguyện vọng để tạo động lực thúc đy tất cả và từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cu hiểu biết về chun môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khối ngành: Văn hóa - Nghệ thuật, Thể dục thể thao. Du lịch, Kinh tế và Quản lý, Khoa học Xã hội, Qun lý, Nhân Văn, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Giám đốc Sở

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức qun lý về khoa học qun lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản.

- Knăng nh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; khả năng gây nh hưởng, truyền cảm hng; khả năng thấu hiểu các nhu cu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động.

2

Yêu cu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khối ngành: Văn hóa - Nghệ thuật, Thể dục th thao, Du lịch, Kinh tế và Qun lý, Khoa học Xã hội, Quản lý, Nhân văn, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chun viên chính tr lên

Tên vị trí việc làm: Trưởng phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý: có knăng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng điều hành, qun lý và làm việc nhóm: k năng giao tiếp.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cảm hứng; khnăng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất c và từng thành viên nỗ lc hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trlên.

Chuyên ngành: Thuộc các khối ngành: Văn hóa - Nghệ thuật, Thdục ththao. Du lịch, Kinh tế và Quản lý, Khoa học, Xã hội, Qun lý, Nhân văn... có chuyên ngành phù hợp theo từng vị trí.

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Phó Trưởng phòng

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tcông chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn.

- Kỹ năng điều hành và làm việc nhóm.

2

Yêu cầu hiu biết về chun môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có kh năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đi học tr lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khối ngành: Văn hóa - Nghệ thuật. Thdục th thao, Du lịch, Kinh tế và Qun lý, Khoa học Xã hội, Qun lý, Nhân văn... có chuyên ngành phù hợp theo tng vị trí.

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý: có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng điều hành, qun lý và làm việc nhóm: kỹ năng giao tiếp.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: kh năng gây ảnh hưởng, truyền cm hng; kh năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nỗ lực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chun, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khối ngành: Văn hóa - Nghệ thuật, Thdục ththao, Du lịch, Kinh tế và Qun lý, Khoa học Xã hội, Quản lý, Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung u cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kh năng tập hợp: quy tụ công chức.

- kiến thức qun lý về khoa hc qun lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản.

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm: kỹ năng giao tiếp.

2

Yêu cầu hiu biết về chun môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả ng áp dụng ứng dng công nghthông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại hc trở lên.

Chuyên ngành: thuộc các khi ngành: Văn hóa - Nghệ thuật, Thdục th thao, Du lịch, Kinh tế và Quản lý, Khoa hc Xã hội, Qun lý, Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ ng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bn.

- K năng điều hành, qun lý và làm vic nhóm; kỹ năng giao tiếp.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: kh năng gây nh hưởng, truyền cảm hứng; kh năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nỗ lực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết v chun môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghthông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khối ngành: Văn hóa - Nghthuật, Thể dục ththao, Du lịch, Kinh tế và Qun lý, Khoa học Xã hội, Qun lý, Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Thanh tra viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khnăng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức qun lý về khoa học qun lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng điều hành, qun lý và làm việc nhóm: k năng giao tiếp.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khối ngành: Văn hóa - Nghệ thuật, Thdục ththao, Du lịch, Kinh tế và Qun lý, Khoa học Xã hội, Qun lý, Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý lun chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Thanh tra viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý tổ chức - biên chế

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý: có k năng về phân tích, thm định văn bn.

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tt.

- K năng xử lý và phân tích.

* K năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

- Chuyên môn: Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Thuộc các khi ngành: Văn hòa - Nghệ thuật, Thể dục thể thao, Du lịch, Kinh tế và Qun lý, Khoa học Xã hội, Qun , Nhân văn, Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoi ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý nhân sự và đội ngũ

STT

Năng lc. kỹ ng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có kỹ năng về phân tích- thẩm định văn bản.

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xlý và phân tích.

- Kỹ năng cập nht và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khi ngành: Văn hóa - Nghệ thuật, Thdục thể thao, Du lịch, Kinh tế và Qun lý, Khoa học Xã hội, Quản lý, Nhân văn, Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoi ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

n vị trí việc làm: Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lc, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý vkhoa học qun lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích sliệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL và các ngành khác liên quan đến hoạt động của thanh tra.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khi ngành: Văn hóa - Nghệ thuật, Thdục thể thao, Du lịch, Kinh tế và Qun lý, Khoa học Xã hội, Quản lý, Nhân văn, Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoi ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Thanh tra viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Pháp chế

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng x lý và phân tích sliệu.

- K năng cp nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL và các ngành khác liên quan đến công tác pháp chế.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý di sn văn hóa

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có knăng về phân tích, thm định văn bn;

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt;

- Kỹ năng xử lý và phân tích;

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết v các nh vực chuyên môn ngành di sn, văn hóa dân tộc

- Sử dụng thành tho tin học văn phòng, có khả năng áp dụng dụng công ngh thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên.

Chuyên ngành: Các ngành về Văn hóa, các chuyên ngành phù hp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý văn hóa

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kin

Nội dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun về khoa học qun lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bản;

- K năng nm bắt; tổng hợp và tổ chức công việc tốt;

- Kỹ năng xử lý và phân tích;

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiu biết về chun môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Văn hóa;

- Sử dụng thành tho tin hc văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin.

3

Tiêu chun, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Các ngành về Văn hóa, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý Du lịch

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cu

1

Năng lực, k năng

- Có kh năng tập hợp: quy tụ công chức:

- Nm vng đường li chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước, văn bn chuyên môn lĩnh vực du lịch.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chun môn ngành Du lịch;

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin; Khả năng nm bắt công việc;

- K năng soạn tho văn bản;

- Báo cáo tng hợp, phân tích đánh giá vấn đề.

3

Tiêu chun, trình đ

Chuyên môn: Đại hc tr lên.

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Du lịch, các chun ngành phù hp

Trình độ lý lun chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý phong trào và xây dng nếp sống văn hóa

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kin

Nội dung u cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức;

- Nắm vng đường lối chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước, văn bn chuyên môn lĩnh vực du lịch.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dng ứng dng công ngh thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khối ngành: Văn hóa - Nghệ thuật, Thdục ththao, Du lịch, Kinh tế và Qun lý, Khoa học Xã hội, Quản lý, Nhân văn, Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoi ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý về gia đình

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

ng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức;

- Nm vững đường lối chính sách Pháp luật của Đng và Nhà nước, văn bản chuyên môn lĩnh vực du lịch.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khối ngành: văn hóa, Nghệ thuật, Thể dục th thao, Du lịch, Kinh tế và Qun lý, Khoa học Xã hội, Quản lý, Nhân văn, Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc qun lý nhà nước: Chun viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý kế hoạch - thống kê

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kin

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

-Có khả năng tập hp; quy tụ công chức;

- Nm vững đường lối chính sách Pháp lý của Đảng và Nhà nước, văn bn chun môn lĩnh vực du lịch.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khối ngành: Văn hóa - Nghthuật, Thdục th thao, Du lịch, Kinh tế và Quản lý, Khoa học Xã hội, Quản , kế hoạch - thống kê, Nhân văn, Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý thể dục, th thao

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cu

1

Năng lực. kỹ năng

-Có khả năng tập hp; quy tụ công chức;

- Nm vững đường lối chính sách Pháp lý của Đảng và Nhà nước, văn bn chun môn lĩnh vực du lịch.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành VHTT&DL.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Thuộc các khối ngành: Văn hóa - Nghthuật, Thdục th thao, Du lịch, Kinh tế và Quản lý, Khoa học Xã hội, Quản , kế hoạch - thống kê, Nhân văn, Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên v trí việc làm: T chức nhân s

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý vkhoa học qun lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công vic tốt

- K năng xử lý và phân tích số liu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp lut

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn tổ chức nhân sự và các ngành khác liên quan đến tổ chức nhân sự

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính tng hp

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kin

Nội dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý vkhoa học quản lý: có kỹ năng v phân tích, thm định văn bn

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn hành chính và các ngành khác liên quan đến hành chính

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chun, trình đ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoi ng: Theo quy định

Kiến thức quản nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính mt ca

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa hc qun lý; có kỹ năng v phân tích, thm định văn bn

- Kỹ năng nắm bt, tng hợp và tổ chức công vic tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích sliệu

- K năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến ci cách hành chính

- S dng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Trình độ chun môn: Trung cp tr lên

Chun ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc qun lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Công nghệ thông tin

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kin

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng v phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xlý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng v hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về công nghệ thông tin và các ngành khác liên quan đến công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học:

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc qun lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên v trí việc làm: Quản trcông sở

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hp và tổ chức công việc tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết v chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính tr: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Cán sự tr lên

Tên vị trí việc làm: Kế toán

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bn

- Kỹ năng nắm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích sliệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chun môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Kế toán

Trình độ lý lun chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Thquỹ

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học qun lý:

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xlý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành tài chính và các ngành khác liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chun, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chun ngành: Quản trị văn phòng

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Cán sự tr lên

Tên vị trí việc làm: Văn thư

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kin

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thc qun lý về khoa học qun lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản.

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng x lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn v văn thư và các ngành khác liên quan đến n thư lưu tr

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Qun trị văn phòng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc qun lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Lưu trữ

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa hc qun lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng x lý và phân tích sliệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lưu trữ và các ngành khác liên quan đến n thư lưu trữ

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Văn thư lưu trữ, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự tr lên

Tên vị trí việc làm: Lái xe

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

Có kiến thức kthuật về ô tô; kh năng phán đoán và đánh giá tình huống; k năng lái xe an toàn

2

Yêu cầu hiểu biết về chun môn

Khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lái xe: sửa chữa thông thường về ô tô

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Bng lái xe ô

Chuyên ngành: lái xe ô tô

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thc quản lý nhà nưc: Kng

Tên vị trí việc làm: Bo v

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kin

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nm vững nguyên tc tchức và hoạt động của lực lượng bảo v và biện pháp nghiệp vụ bo vệ

3

Tiêu chun, trình đ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ng: Không

Kiến thc quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Phục vụ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điu kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Không

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ng: Không

Kiến thức qun lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Nhân viên kthuật

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cu hiểu biết v chuyên môn

Nm vng kiến thc về sa cha các thiết bị máy móc phục vụ cho công việc chun môn như máy pho tô, máy in..

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Phù hợp với vị trí việc làm

Chuyên ngành: Phù hợp với vị trí việc làm

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức qun lý nhà nước: Không

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


650

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77