Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2163/QĐ-BCT năm 2013 về chuyển Trường Cao đẳng nghề Công nghệ giấy và Cơ điện thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương

Số hiệu: 2163/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 08/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ GIẤY VÀ CƠ ĐIỆN THUỘC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM VỀ TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Giấy Việt Nam giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Văn bản số 66/GVN-HĐTV.HN ngày 14 tháng 3 năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ giấy và Cơ điện từ Tổng công ty Giấy Việt Nam về Bộ Công Thương quản lý kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo trong việc bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ giấy và Cơ điện về Bộ Công Thương.

Điều 3. Giao Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực:

1. Chủ trì, phối hợp với các Vụ: Tài chính, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Công nghệ nhẹ và các đơn vị liên quan của Bộ trong việc triển khai thực hiện tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ giấy và Cơ điện theo đúng quy định của pháp luật;

2. Ủy quyền ký biên bản tiếp nhận Trường Cao đẳng nghề Công nghệ giấy và Cơ điện từ Tổng công ty Giấy Việt Nam về Bộ Công Thương quản lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ giấy và Cơ điện và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ, KH&ĐT, GD&ĐT;
- Ngân hàng NN Việt Nam;
- Kho bạc Nhà nước:
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2163/QĐ-BCT năm 2013 về chuyển Trường Cao đẳng nghề Công nghệ giấy và Cơ điện thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.862
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122