Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2145/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 25/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2145/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 25 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luât Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ – TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ – TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/ TTg – TCCV ngày 30 - 6- 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND Tỉnh thường xuyên cập nhật để trình UBND Tỉnh để công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoàn 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình UBND Tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, Ngành cấp Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện. thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Tổ Công tác chuyên trách (VPCP);
- TTTU, TTHĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 4;
- TT Công báo tỉnh;
- TT Lưu trữ;
- Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng
- Lưu VT, TKCT, TĐA 30./.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

PHẦN I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 25 tháng 08 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

1

Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

2

Công chứng hợp đồng, giao dịch do Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.

3

Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

4

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

5

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

6

Công chứng hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

7

Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

8

Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

9

Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

10

Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

11

Công chứng hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

12

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

13

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

14

Công chứng hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

15

Công chứng hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

16

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

17

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

18

Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

19

Công chứng hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

20

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

21

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

22

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

23

Công chứng hợp đồng ủy quyền

24

Công chứng giấy ủy quyền

25

Công chứng di chúc

26

Nhận lưu giữ di chúc

27

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

28

Công chứng văn bản khai nhận di sản

29

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

30

Công chứng văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng

31

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng

32

Công chứng Công chứng hợp đồng vay tài sản

33

Công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố động sản

34

Công chứng hợp đồng kinh tế - thương mại

35

Công chứng hợp đồng mua bán xe

36

Công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

37

Cấp bản sao văn bản công chứng

II. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

38

Yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý

39

Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

40

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật

41

Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác

42

Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý

43

Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý

44

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải

45

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng

46

Thay thế trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng

47

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng

48

Thay thế người tham gia đại diện ngoài tố tụng

49

Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý

50

Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên

51

Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với Cộng tác viên

52

Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa trung tâm với cộng tác viên

53

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

54

Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

III. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH BỔ TRỢ TƯ PHÁP

55

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam

56

 Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài (Ghi vào Sổ hộ tịch)

57

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

58

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

59

Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn)

60

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài

61

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

62

Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

63

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

64

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

65

Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

66

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

67

Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con

68

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

69

Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

70

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài

71

Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

72

Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài

73

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn

74

Gia hạn hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

75

Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn 

76

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

77

Thành lập Đoàn luật sư

78

Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư

79

Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

80

Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư

81

Bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư

82

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư

83

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật)

84

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

85

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

86

Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

87

Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

88

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

89

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

90

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài)

91

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài

92

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác

93

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

94

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài

95

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

96

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

97

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

98

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

99

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

100

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

101

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng

102

Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập)

103

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập)

104

Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 2 công chứng viên thành lập)

105

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập)

106

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

107

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam

IV. LĨNH VƯC ĐẤU GIÁ

108

Tài sản thi hành án

109

Tài sản thanh lý

110

Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước

111

Tài sản của cá nhân, tổ chức khác (Ngân hàng, công dân, Doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp...)

112

Thủ tục đăng ký mua tài sản bán đấu giá

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2145/QĐ-UBND ngày 25/08/2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.531

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!