Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 213/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 27/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 27 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

(có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

SỐ HỒ SƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

Lĩnh vực xây dựng

1

T-DBI-185963-TT

Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

 

2

T-DBI-186056-TT

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

(trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất).

 

Ghi chú: - Nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của thủ tục hành chính in nghiêng.

- Văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nội dung của thủ tục hành chính (in nghiêng).

II. NỘI DUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ đầu tư đối với công trình đang thi công, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng đối với công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác có trách nhiệm lập báo cáo nhanh sự cố công trình và gửi tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên. (Phố 9 Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên;

Điện thoại: 02303 825 805) trong vòng 24 giờ, kể từ khi xảy ra sự cố (thời điểm gửi báo cáo tính theo dấu bưu điện nơi đi).

Bước 2. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm nhận báo cáo và gửi phiếu tiếp nhận qua đường bưu điện cho chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo (thời điểm nhận báo cáo căn cứ theo dấu công văn đến).

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên;

- Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

Mẫu báo cáo nhanh sự cố lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 8

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

01 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo (thời điểm nhận báo cáo căn cứ theo dấu công văn đến).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân;

- Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Phiếu tiếp nhận

- Lệ phí (nếu có):

Chưa có quy định

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phụ lục 8: Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 35 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Khoản 6 Điều 4 Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Khoản 4 Điều 3 Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 

PHỤ LỤC 8

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình

………………………………….

………………………………….

Công trình ……………………..

…………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Địa điểm, ngày....... tháng....... năm.........

 

BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Tên cơ quan quản lý nhà nước theo quy định)

1. Tên công trình, vị trí xây dựng:

2. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:

a) Nhà thầu khảo sát xây dựng: …. (ghi tên tổ chức, cá nhân) …….................................

b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : …………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)

c) Nhà thầu thi công xây dựng : …………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)

d) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng : ………….(ghi tên tổ chức, cá nhân)

3. Mô tả nội dung sự cố:

Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:

a) Tình hình thiệt hại về người, về vật chất:

...............……………………..........................................

b) Về nguyên nhân sự cố:

…………………………………….……………................................……

5. Biện pháp khắc phục:

…………………………………………………………………...............................

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu

NGƯỜI BÁO CÁO *

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

* Ghi chú:

a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

 

2. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (Trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên (Phố 9- Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên; Điện thoại: 02303 825 805).

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xem xét, thẩm định. Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Cán bộ thẩm định hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý và trình Giám đốc Sở ký quyết định Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên lai thu lệ phí và trả chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.

- Qua hệ thống Bưu chính chuyển phát.

- Thành phần hồ sơ:

- Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ;

- Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát;

- Nộp lệ phí theo quy định.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ là bản gốc

- Thời hạn giải quyết:

7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ

- Lệ phí (nếu có):

- 200.000 đồng/chứng chỉ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phụ lục số 12: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

- Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu quy định

- Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát.

- Nộp lệ phí theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 18, 19, 20 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Điều 15 Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

- Điều 2 Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng;

- Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính Phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 

PHỤ LỤC 12

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp lại chứng chỉ
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…................., ngày… tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng ………………………………..

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Nơi thường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Số chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được cấp:

9. Lý do xin cấp lại:

Đề nghị được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng:….

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 213/QĐ-UBND ngày 27/03/2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.606

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7