Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2122/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 02/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2122/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tên giao dịch quốc tế: Information and Communications Publishing House.

Nhà xuất bản có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện xuất bản các xuất bản phẩm theo Giấp phép thành lập Nhà xuất bản, cụ thể:

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản hằng năm; tổ chức bản thảo; tổ chức biên soạn; thẩm định, biên tập, thiết kế, chế bản; tổ chức in và phát hành xuất bản phẩm in, xuất bản phẩm điện tử (trong đó có sách nói) theo quy định của pháp luật; xuất bản các xuất bản phẩm chủ yếu:

a) Sách, tài liệu chính trị, pháp luật về thông tin và truyền thông; sách, tài liệu phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước;

b) Sách, tài liệu khoa học - công nghệ, kinh tế; qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng; sách quản lý điều hành khai thác mạng lưới, kinh doanh; giới thiệu các công trình khoa học, các giải pháp mới về thông tin và truyền thông;

c) Sách văn hóa - xã hội, văn học, nghệ thuật; sách lịch sử truyền thống ngành;

d) Từ điển phục vụ lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;

đ) Sách, tài liệu tham khảo học sinh các bậc học phổ thông về thông tin và truyền thông;

e) Sách giáo trình, sách nghiệp vụ; danh bạ điện thoại; tài liệu tham khảo dùng cho các hệ đào tạo thuộc ngành thông tin và truyền thông;

g) Các xuất bản phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ; đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Nghiên cứu, đề xuất, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành;

b) Tham gia nghiên cứu, xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật; cơ chế, chính sách về giá, khung giá đối với dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành;

c) Thực hiện xuất bản các xuất bản phẩm thuộc các chương trình, dự án, đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông; các tài liệu phục vụ công tác tập huấn, đào tạo về lĩnh vực thông tin và truyền thông;

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác điều tra, khảo sát số liệu, thông tin trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

3. Thực hiện nhiệm vụ quản trị và phát triển đơn vị

a) Cung cấp dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng công nghệ phục vụ xuất bản, phát hành xuất bản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử;

b) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động xuất bản;

c) Hợp tác, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các hoạt động xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản;

đ) Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động; thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

e) Quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1. Lãnh đạo Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản có Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành các mặt công tác của Nhà xuất bản, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc giao theo quy định của Luật Xuất bản.

2. Tổ chức bộ máy:

- Ban Biên tập;

- Ban Xuất bản điện tử và Thiết kế;

- Phòng Phát hành;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Chi nhánh Nhà xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh Nhà xuất bản tại miền Trung - Tây Nguyên;

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị do Giám đốc Nhà xuất bản quyết định.

Chi nhánh Nhà xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh, miền Trung - Tây Nguyên có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng người làm việc của Nhà xuất bản do Giám đốc xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 800/QĐ-BTTTT ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Ngân hàng, Kho bạc, Công an: TP Hà Nội; TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TCCB. HA

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2122/QĐ-BTTTT ngày 02/11/2023 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


696

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!