Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 2120/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính Sở Y tế Quảng Ngãi 2016

Số hiệu: 2120/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2120/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính ph về kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đi, b sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định s: 4695 /QĐ-BYT ngày 04/11/2015; 4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; 4690/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; 4760/QĐ- BYT ngày 09/11/2015; 4684/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; 4622/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; 4691/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; 4677/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 về công b thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1596/TTr-SYT ngày 20/10/2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn s 564/STP-KSTTHC ngày 16/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ các quyết định: Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố lại bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 03/06/2015 của Chủ tịch UBND tnh Qung Ngãi về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Th trưởng các sở, ban, ngành và các cá nhân, t chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kim soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KGVX, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NC bdv330.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục

I. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

1

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

2

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

II. Lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường

1

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

2

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

3

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đng

4

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

5

Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vn về phòng, chống HIV/AIDS.

6

Cấp giy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế

7

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động

8

Cấp lại giấy phép hoạt động đi với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế bị mất giấy phép hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động bị hư hỏng

9

Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình ch hoạt động đối với cơ sở điu trị nghiện chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế

10

Chuyển tiếp điều tr bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện

11

Thay đi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện cht dạng thuốc phiện

12

Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

13

Công bphòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thm quyền của Sở Y tế cp

14

Cấp giấy phép vận chuyn hàng nguy hiểm hóa cht, chế phm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

15

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I.

16

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II

17

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn

18

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất.

19

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm

20

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Đim a, c, đ Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

21

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

22

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

23

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

24

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Tng 12/2014/TT-BYT

III. Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có Quy chuẩn kỹ thuật

2

Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản Công b hợp quy đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết qu tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất).

3

Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bn Công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên th ba).

4

Cấp lại Giấy Tiếp nhận bn công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

5

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

6

Cấp Giấy Xác nhận quảng cáo đi với hình thức qung cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ y tế

7

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sn phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mt hoặc bị hư hỏng

8

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sn phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong các trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng

9

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ tr chế biến thực phẩm trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đi nội dung quảng cáo

10

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng

11

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đi với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế trong các trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng

12

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vc được phân công quản lý ca Bộ Y tế trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa ch của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đi nội dung quảng cáo

13

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sn xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

14

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ s sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thm quyền của S Y tế

15

Cấp giấy chng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

16

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

17

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

18

Cấp Giy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

IV. Lĩnh vực Giám định Y khoa

1

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính

2

Đề nghị được thực hiện kỹ thut xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tui đến chưa đủ 18 tuổi.

3

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đ18 tuổi trở lên.

4

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi.

5

Khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một s Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng.

6

Khám giám định người hoạt động kháng chiến bị phơi nhim với CĐHH và con đẻ của họ đã được xác nhận bị bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhim CĐHH theo quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013

7

Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

8

Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

9

Giám định thương tật ln đầu do tai nạn lao động đi với người lao động tham gia bảo him xã hội bắt buộc

10

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bo him xã hội bt buộc

11

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bt buộc

12

Giám định đ thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bo him xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm hội bắt buộc.

13

Giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ tử tuất là thân nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội mà người lao động đó đã chết.

14

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

15

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

16

Giám định tổng hợp đi với người tham gia bảo hiểm xã hội bt buộc

17

Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

18

Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vn tải thực hiện

19

Khám giám định đi với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thi do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

20

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

21

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

22

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

23

Giám định mức độ khuyết tật theo Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT- BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

V. Lĩnh vực Dược phẩm, M phẩm

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược

2

Cấp lại Chứng ch hành nghề dược do mất, hư hỏng hoặc rách nát, Chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực (đi với Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm), thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược

3

Trả lại Chứng chỉ hành nghề được cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị (để làm thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành ngh dược)

4

Tr lại Chứng chỉ hành ngh dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn, bán ldược liệu

6

Cấp b sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn, bán lẻ dược liệu

7

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đi với các Giấy chứng nhận có thời hạn của cơ sở bán buôn, bán lẻ dược liệu

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuc do bị mất, hư hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn v dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của cơ sở bán buôn, bán lẻ dược liệu

9

Cấp Giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh thuốc

10

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

11

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuc (đi với Giấy chứng nhận có thời hạn)

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hư hng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

13

Cấp mi Giấy chứng nhn đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

14

Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)- Trường hợp đăng ký tái kim tra

15

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

16

Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tc “Thực hành tốt phân phối thuc” (GDP) - Trường hợp đăng ký tái kiểm tra

17

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) đối với trường hợp thay đi, b sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

18

Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

19

Cấp thẻ Người giới thiệu thuốc

20

Hội tho, giới thiệu thuốc

21

Giấy xác nhn nội dung quảng cáo m phẩm

22

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (trường hợp bị mất, bị hư hỏng)

23

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực s dụng theo quy định tại Khoản 2 Điu 21 Thông tư 09/2015/TT-BYT)

24

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng cố thay đổi về tên, địa điểm của tổ chc, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và không thay đi nội dung quảng cáo)

25

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (trường hợp bị mt, bị hư hỏng)

27

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sn xuất mỹ phẩm - trường hợp cơ sở sản xuất mỹ phm thay đi tên cơ sở hoặc thay đổi địa chỉ do điều chnh địa giới hành chính (địa điểm sn xuất không thay đổi)

VI. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

1

Thành lp và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản

2

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển nời bệnh

3

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

4

Cấp lại chng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mt hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

5

Cấp lại chứng chhành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

6

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nht, sáp nhập

7

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế khi thay đổi địa điểm

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ s khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

10

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

11

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hi do cấp không đúng thẩm quyền

12

Điều chnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của S y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

13

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

14

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chn trị y hc ctruyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế

15

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế

16

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyn của Sở Y tế

17

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyn của Sở y tế

18

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

19

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

20

Cấp giấy phép hoạt đng đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

21

Cấp giấy phép hoạt đối với cơ sở dịch vụ kính thuc

22

Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

23

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đ

24

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đ

25

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

26

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối vi trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

27

Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thut của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

28

Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

29

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

31

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

32

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nưc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

33

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

34

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thp đ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

35

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tchức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

36

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

37

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

38

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chn trị y học c truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

39

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

40

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

41

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

42

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

43

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng

44

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ s dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

45

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với sở dịch vụ kính thuốc

46

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyn người bệnh

47

Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

48

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

49

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đi tên cơ sở khám chữa bệnh

50

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

51

Điều chnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ s khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc S Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

52

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

53

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đi tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư s 29/2015/TT-BYT

54

Cấp giấy chng nhận là lương y cho các đi tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1/Thông tư s 29/2015/TT-BYT

55

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

56

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư s 29/2015/TT-BYT

57

Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

58

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

59

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

60

Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

61

Khám sức khe định kỳ

2

Cấp chng chỉ hành ngh bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016

3

Cấp lại chứng ch hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điu 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

4

Cấp lại chứng chỉ hành ngh bác sgia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, cha bệnh thuộc thẩm quyền của SY tế

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền ca Sở Y tế

6

Cấp giấy phép hoạt động đối vi phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa

7

Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã

8

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác s gia đình thuộc thẩm quyn của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

9

Cấp lại giấy phép hoạt động đi vi phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mt hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hi do cấp không đúng thẩm quyền

 

B sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

VII. Lĩnh vực Dân số KHHGĐ

1

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

2

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hng

3

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2120/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.199

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!