Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2106/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2106/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 22 tháng 08 năm 2013.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông báo số 915-TB/TU ngày 29/7/2013 của Tỉnh ủy Phú Thọ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.

Điều 2. Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp.

Ban Vận động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, nhân sự tổ chức Đại hội thành lập trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho phép thành lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban Vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT;
- Sở Nội vụ;
- Đ/c Liên hiệp: UBMT Tổ Quốc tỉnh;
- Lưu VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2106/QĐ-UBND ngày 22/08/2013 cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!