Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2087/QĐ-UBND năm 2013 Danh mục số 1 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2087/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 18/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2087/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức là nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 673/TTr-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.

Điều 2. Danh mục này là cơ sở để cơ quan, đơn vị thực hiện việc giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC SỐ 1

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định 2087/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Mã phông

Tên cơ quan

Ghi chú

 

1. Các cơ quan chuyên môn, đặc thù và tương đương

 

1.1

Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh

 

1.2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 

1.3

Sở Công Thương

 

1.4

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

1.5

Sở Giao thông Vận tải

 

1.6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

1.7

Sở Khoa học và Công nghệ

 

1.8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

1.9

Sở Ngoại vụ

 

1.10

Sở Nội vụ

 

1.11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

1.12

Sở Tài chính

 

1.13

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

1.14

Sở Thông tin và Truyền thông

 

1.15

Sở Tư pháp

 

1.16

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

1.17

Sở Xây dựng

 

1.18

Sở Y tế

 

1.19

Thanh tra tỉnh

 

1.20

Ban Dân tộc

 

1.21

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

 

1.22

Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

 

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh

2.1

Ban Đầu tư và Xây dựng Thừa Thiên Huế

 

2.2

Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh

 

2.3

Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế

 

2.4

Nhà xuất bản Thuận Hoá

 

2.5

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

 

2.6

Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh

 

2.7

Trung tâm Festival Huế

 

2.8

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

 

2.9

Trường Cao đẳng Y tế Huế

 

2.10

Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế

 

2.11

Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh

 

3. Các cơ quan, tổ chức Trung ương trên địa bàn

3.1

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

 

3.2

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

3.3

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

3.4

Bệnh viện Trung ương Huế

 

3.5

Bưu điện Thừa Thiên Huế

 

3.6

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài

 

3.7

Cảng vụ Thừa Thiên Huế

 

3.8

Công an tỉnh

 

3.9

Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

 

3.10

Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

 

3.11

Cục Thuế Thừa Thiên Huế

 

3,12

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

 

1.13

Đại học Huế

 

1.14

Học viện Âm nhạc Huế

 

1.15

Kho bạc Nhà nước tỉnh

 

1.16

Toà án nhân dân tỉnh

 

3.17

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3.18

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế

 

3.19

Viễn thông Thừa Thiên Huế

 

3.20

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

 

3.21

Vườn Quốc gia Bạch Mã

 

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện A Lưới

4.1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

4.2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

4.3

Phòng Nội vụ

 

4.4

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

4.5

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

4.6

Phòng Tài nguyên và môi trường

 

4.7

Thanh tra

 

4.8

Phòng Tư pháp

 

4.9

Phòng Văn hoá - Thông tin

 

4.10

Phòng Y tế

 

4.11

Văn phòng HĐND & UBND

 

4.12

Phòng Công Thương

 

4,13

Phòng Dân tộc

 

5. Các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố Huế

5.1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

5.2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

5.3

Phòng Nội vụ

 

5.4

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

5.5

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

5.6

Thanh tra

 

5.7

Phòng Tư pháp

 

5.8

Phòng Văn hoá - Thông tin

 

5.9

Phòng Y tế

 

5.10

Văn phòng HĐND & UBND

 

5.11

Phòng Kinh tế

 

5.12

Phòng Quản lý đô thị

 

6. Các cơ quan chuyên môn thuộc thị xã Hương Thuỷ

6.1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

6.2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

6.3

Phòng Nội vụ

 

6.4

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

6.5

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

6.6

Thanh tra

 

6.7

Phòng Tư pháp

 

6.8

Phòng Văn hoá - Thông tin

 

6.9

Phòng Y tế

 

6.10

Văn phòng HĐND & UBND

 

6,11

Phòng Kinh tế

 

6.12

Phòng Quản lý đô thị

 

7. Các cơ quan chuyên môn thuộc thị xã Hương Trà

7.1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

7.2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

7.3

Phòng Nội vụ

 

7.4

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

7.5

Phòng Tài nguyên và môi trường

 

7.6

Thanh tra

 

7.7

Phòng Tư pháp

 

7.8

Phòng Văn hoá - Thông tin

 

7.9

Phòng Y tế

 

7.10

Văn phòng HĐND & UBND

 

7.11

Phòng Kinh tế

 

7.12

Phòng Quản lý đô thị

 

8. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Nam Đông

8.1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

8.2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

8.3

Phòng Nội vụ

 

8.4

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

8.5

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

8.6

Phòng Tài nguyên và môi trường

 

8.7

Thanh tra

 

8.8

Phòng Tư pháp

 

8.9

Phòng Văn hoá - Thông tin

 

8.10

Phòng Y tế

 

8.11

Văn phòng HĐND & UBND

 

8.12

Phòng Công Thương

 

8.13

Phòng Dân tộc

 

9. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Quảng Điền

9.1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

9.2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

9.3

Phòng Nội vụ

 

9.4

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

9.5

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

9.6

Phòng Tài nguyên và môi trường

 

9.7

Thanh tra

 

9.8

Phòng Tư pháp

 

9.9

Phòng Văn hoá - Thông tin

 

9.10

Phòng Y tế

 

9.11

Văn phòng HĐND & UBND

 

9.12

Phòng Công Thương

 

10. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Phong Điền

10.1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

10.2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

10.3

Phòng Nội vụ

 

10.4

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

10.5

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

10.6

Phòng Tài nguyên và môi trường

 

10.7

Thanh tra

 

10.8

Phòng Tư pháp

 

10.9

Phòng Văn hoá - Thông tin

 

10.10

Phòng Y tế

 

10.11

Văn phòng HĐND & UBND

 

10.12

Phòng Công Thương

 

11. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Phú Lộc

11.1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

11.2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

11.3

Phòng Nội vụ

 

11.4

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

11.5

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

11.6

Phòng Tài nguyên và môi trường

 

11.7

Thanh tra

 

11.8

Phòng Tư pháp

 

11.9

Phòng Văn hoá - Thông tin

 

11.10

Phòng Y tế

 

11.11

Văn phòng HĐND & UBND

 

11.12

Phòng Công Thương

 

12. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Phú Vang

12.1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

12.2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

12.3

Phòng Nội vụ

 

12.4

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

12.5

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

12.6

Phòng Tài nguyên và môi trường

 

12.7

Thanh tra

 

12.8

Phòng Tư pháp

 

12.9

Phòng Văn hoá - Thông tin

 

12.10

Phòng Y tế

 

12.11

Văn phòng HĐND & UBND

 

12.12

Phòng Công Thương

 

13. Các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh

13.1

Công ty TNHH NN một thành viên Đầu tư và du lịch Huế

 

13.2

Công ty TNHH NN một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

 

13.3

Công ty TNHH NN một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa

 

13.4

Công ty TNHH NN một thành viên Lâm nghiệp Phong Điền

 

13.5

Công ty TNHH NN một thành viên Lâm nghiệp Phú Lộc

 

13.6

Công ty TNHH NN một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong

 

13.7

Công ty TNHH NN một thành viên Môi trường và công trình đô thị Huế

 

13.8

Công ty TNHH NN một thành viên Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế

 

13.9

Công ty TNHH NN một thành viên Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế

 

13.10

Công ty TNHH NN một thành viên Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

 

13.11

Công ty TNHH NN một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế

 

14. Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp

14.1

Đoàn Luật sư tỉnh

 

14.2

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

 

14.3

Hội Đông y tỉnh

 

14.4

Hội Liên hiệp văn học Nghệ thuật tỉnh

 

14.5

Hội Luật gia tỉnh

 

14.6

Hội Người mù tỉnh

 

14.7

Hội Nhà báo tỉnh

 

14.8

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh

 

14,9

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh

 

14.10

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế

 

15. Các cơ quan trực thuộc Sở có chức năng quản lý nhà nước

1.3.1

Chi cục Quản lý thị trường

 

1.7.1

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

1.8.1

Chi cục Bảo trợ xã hội- Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em

 

1.8.2

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

 

1.10.1

Ban Thi đua Khen thưởng

 

1.10.2

Ban Tôn giáo

 

1.10.3

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 

1.11.1

Chi cục Bảo vệ thực vật

 

1.11.2

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản

 

1.11.3

Chi cục Kiểm lâm

 

1.11.4

Chi cục Lâm nghiệp

 

1.11.5

Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản

 

1.11.6

Chi cục Phát triển nông thôn

 

1.11.7

Chi cục QLCL Nông, lâm sản và Thủy sản

 

1.11.8

Chi cục Thú y

 

1.11.9

Chi cục Thuỷ lợi và phòng chống lụt bão

 

1.13.1

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

1.13.2

Chi cục Biển, Đảo và Đầm phá

 

1.13.3

Chi cục Quản lý đất đai

 

1.18.1

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

1.18.2

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2087/QĐ-UBND năm 2013 Danh mục số 1 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.996
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109