Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2074/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Số hiệu: 2074/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 25/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Công bố thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2074/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Công sản. Theo đó:

Ban hành cụ thể 02 TTHC mới về gia hạn nộp tiền sử dụng đất và gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Thông tư 48/2014/TT-BTC .

Trong đó, chủ đầu tư muốn gia hạn nộp tiền SDĐ phải:

- Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tới Cơ quan thuế;
- Cơ quan thuế kiểm tra, xác lập và lập danh sách các dự án BĐS được gia hạn;
- Sau đó UBND cấp tỉnh ra quyết định về thời gian được gia hạn.

Hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị nộp tiền SDĐ;
- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước;
- Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền SDĐ;
- Thông báo lần đầu của cơ quan thuế.

Quyết định 2074/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 25/8/2014.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2034/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2074/QĐ-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1.

Thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Quản lý công sản

Cơ quan thuế

2

Thủ tục gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Quản công sản

Cơ quan được giao trách nhiệm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT KÈM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ (02 TTHC)

1. Thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất

1.1. Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất và gửi tới Cơ quan thuế (nơi kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc nơi nộp tờ khai tiền sử dụng đất nếu thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh khác)

+ Bước 2: Cơ quan Thuế kiểm tra, xác định lập danh sách các dự án bất động sản được gia hạn nộp tiền sử dụng đất; đồng thời gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

+ Bước 3: UBND cấp tỉnh ra quyết định thời gian được gia hạn nộp tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án sau khi lấy ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp.

1.2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện tới cơ quan thuế nơi nộp tờ khai tiền sử dụng đất.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, gồm:

- Giấy đề nghị nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ của dự án bất động sản: 01 bản chính (theo Mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính).

- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao.

- Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao.

- Thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp không có thông báo của cơ quan thuế): 01 bản sao.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu cần)

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết:

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thuế.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, các Sở, ngành có liên quan.

+ Cơ quan quyết định: UBND cấp tỉnh.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn nộp tiền sử dụng đất.

1.8. Phí, lệ phí: không

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Giấy đề nghị nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ của dự án bất động sản; Bảng kê tiến độ nộp tiền sử dụng đất của dự án bất động sản kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là chủ đầu tư theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ.

1.11. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không.

1.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

2. Thủ tục gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2.1. Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước gửi cơ quan được giao trách nhiệm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (Sở xây dựng tỉnh, thành phố đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoặc cơ quan được giao quản lý nhà ở thuộc Bộ Quốc phòng đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Bộ Quốc phòng quản lý).

+ Bước 2: Cơ quan được giao trách nhiệm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chủ trì phối hợp với Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý) hoặc Bộ Quốc phòng (đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Bộ Quốc phòng quản lý) gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của hộ gia đình, cá nhân.

+ Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý) hoặc Bộ Quốc phòng (đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Bộ Quốc phòng quản lý) quyết định việc gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của hộ gia đình, cá nhân.

2.2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Xây dựng tỉnh/thành phố đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do UBND cấp tỉnh quản lý hoặc cơ quan được giao quản lý nhà ở thuộc Bộ Quốc phòng đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang do Bộ Quốc phòng quản lý.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, gồm:

- Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính): 01 bản chính.

- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: 01 bản sao.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu cần).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết:

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao trách nhiệm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính tỉnh, thành phố.

+ Cơ quan quyết định: UBND cấp tỉnh hoặc Bộ Quốc phòng.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2.8. Phí, lệ phí: không

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Giấy đề nghị gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước kèm theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

2.11. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không

2.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 48/2014/TT-BTC ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2074/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.809

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66