Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 207/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 25/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 207/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 207/1999/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ VIII)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 11/1999/NQ-CP ngày 13 tháng 10 năm 1999 tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 1999;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII) "Một số vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách Nhà nước".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ VIII) "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP XÃ HỘI THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC"
(Ban hành kèm theo Quyết định số:207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ).

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII) "Một số vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách Nhà nước", Chính phủ đã nghiên cứu, quán triệt mục tiêu, quan điểm và những nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và cải tiến chính sách tiền lương nêu trong Nghị quyết và quyết định Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá VIII) như sau:

I- NHỮNG NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT TỪ NAY ĐẾN ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG

1. Thực hiện Nghị quyết của các phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 và tháng 9 năm 1999 (số 10 ngày 27 tháng 8 năm 1999 và số 11 ngày 13 tháng 10 năm 1999), cần nghiên cứu sửa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ theo yêu cầu mới, nhiệm vụ mới; xác định rõ nhiệm vụ nào cần tập trung vào Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xác định cơ cấu tổ chức Chính phủ bao gồm các Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có chức năng quản lý nhà nước trong phạm vi toàn xã hội.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chuẩn bị soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; thời gian trình Chính phủ vào giữa quý I năm 2000 để chuẩn bị trình Quốc hội theo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000 của Chính phủ [1].

2. Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Việc rà soát được thực hiện theo những yêu cầu sau đây:

+ Định rõ chức năng quản lý Nhà nước của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (cả quản lý nhà nước và chỉ đạo hoạt động sự nghiệp) trong phạm vi cả nước;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phải thể hiện đúng tầm quản lý nhà nước, không ôm đồm công việc của cơ sở; làm rõ hơn việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ cho chính quyền địa phương, cho các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

+ Chỉ rõ những chồng chéo, trùng lắp trong chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ với các Bộ, ngành khác, bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì thực hiện, khắc phục tình trạng nhiều cơ quan cùng chịu trách nhiệm về một việc; đồng thời chỉ ra những lĩnh vực, những nhiệm vụ còn bỏ sót chưa có Bộ, ngành nào đảm nhiệm;

+ Bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ cho phù hợp với yêu cầu quản lý mới (cần định rõ chức năng mới của Bộ, chức năng, nhiệm vụ cần được điều chỉnh từ Bộ, ngành khác về Bộ và chức năng, nhiệm vụ cần chuyển cho Bộ, ngành khác);

+ Xác định rõ mối quan hệ giữa các Bộ, ngành với nhau và giữa các Bộ, ngành với chính quyền địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của bộ máy hành chính nhà nước;

+ Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm tập thể của tổ chức và thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu tổ chức.

- Việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ liên quan mật thiết với nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy của Bộ và thực hiện tinh giản biên chế (nêu ở điểm 3 và 4 dưới đây). Vì vậy, từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm xây dựng đề án bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gắn liền với điều chỉnh cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế của mình.

Chính phủ xác định Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (kể cả Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính), Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Thương mại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Hải quan là các cơ quan trọng điểm cần làm trước, khẩn trương chuẩn bị đề án trình Chính phủ trong quý I năm 2000.

Các cơ quan khác trình Chính phủ trong Quý II năm 2000. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác này.

3. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Yêu cầu chung là trên cơ sở định rõ và đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ cho hợp lý hơn, hoạt động có hiệu quả hơn, đồng thời giảm được những tổ chức không thật cần thiết.

- Nguyên tắc chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các Bộ là:

+ Định rõ các nội dung thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ), bao gồm việc nghiên cứu xây dựng chính sách, chế độ quản lý, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Bộ; chỉ đạo, điều hành phối hợp triển khai và kiểm tra việc chấp hành chính sách, chế độ, pháp luật ở các đơn vị cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

+ Chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc đến đâu thì thành lập tổ chức thích hợp đến đó. Không hình thành nhiều tầng lớp, nhiều cấp trong cơ quan Bộ;

+ Từ nay đến Đại hội IX nói chung không lập thêm các tổ chức mới thuộc Bộ; trong trường hợp thật cần thiết thì điều chỉnh theo nguyên tắc không tăng thêm số lượng tổ chức trong Bộ.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xây dựng Đề án tổ chức bộ máy giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và Đề án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện trình Chính phủ: tháng 11 năm 1999.

4. Tinh giản biên chế.

- Mục tiêu chung là đến cuối năm 2000 giảm được khoảng 15% biên chế. Đối tượng giảm là biên chế trong các cơ quan hành chính Nhà nước, biên chế trong các đơn vị sự nghiệp và trong doanh nghiệp Nhà nước. Không định tỷ lệ giảm biên chế bình quân, không giảm biên chế một cách nhất loạt, máy móc, cào bằng.

- Những nguyên tắc thực hiện tinh giản biên chế:

+ Phân định rõ biên chế trong các cơ quan hành chính với biên chế trong các đơn vị sự nghiệp, kinh tế, dịch vụ công, có kế hoạch chỉ đạo giảm biên chế phù hợp với từng loại tổ chức;

+ Biên chế của từng cơ quan, đơn vị ở các Bộ, ngành và địa phương phải dựa trên cơ sở xác định nội dung, khối lượng công việc cụ thể và tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý. Có cơ chế thích hợp xác định cấp kinh phí cho hoạt động của các cơ quan thay cho việc cấp kinh phí theo số lượng người trong biên chế hiện nay;

+ Từ nay đến khi xác định xong phương án tinh giản biên chế cụ thể, biên chế khu vực hành chính sự nghiệp năm 1999 thực hiện theo công văn số 400/TCCP-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

+ Khẩn trương xây dựng và ban hành các chính sách cụ thể để tạo điều kiện thực hiện tinh giản biên chế (chính sách đối với nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ra khỏi biên chế, chính sách điều động và chờ bố trí công việc, chính sách cho đi đào tạo, bồi dưỡng...);

+ Chỉ đạo thí điểm và từng bước mở rộng việc xã hội hóa các dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao, trước hết ở các thành phố, các khu công nghiệp. Cùng với quá trình mở rộng xã hội hóa, thực hiện điều chỉnh biên chế trong các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công.

Cả 3 nhiệm vụ: Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đều do từng Bộ, ngành xây dựng Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ cùng Văn phòng Chính phủ tổng hợp chung, thời gian trình Chính phủ quý II năm 2000.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh trình Chính phủ quý II năm 2000. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chỉ đạo công tác này.

5. Sắp xếp các cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức tư vấn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Việc sắp xếp các cơ quan thuộc Chính phủ được xem xét và quyết định gắn liền với việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ.

Ngoài cơ cấu tổ chức của Chính phủ là Bộ, cơ quan ngang Bộ, vẫn có các cơ quan thuộc Chính phủ và do tính chất toàn diện trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, do yêu cầu nhiệm vụ cần tập trung thực hiện đối với các ngành, các lĩnh vực công tác nên vẫn có loại tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành như ủy ban, Ban Chỉ đạo, Tổ nghiên cứu... đặt trực thuộc Thủ tướng Chính phủ. Những tổ chức tư vấn này được xem là một phương thức làm việc của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giải thể 15 tổ chức tư vấn. Tiếp tục sắp xếp các tổ chức này trong thời gian tới theo các hướng sau đây:

- Giải thể các tổ chức tư vấn đã hoàn thành nhiệm vụ;

- Sáp nhập các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ gần nhau, có thành viên của cùng một số Bộ, ngành tham gia;

- Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của các tổ chức tư vấn mà chức năng, nhiệm vụ tập trung chủ yếu vào một Bộ, ngành;

- Các tổ chức tư vấn còn tiếp tục tồn tại có bộ phận thường trực, giúp việc gọn nhẹ, không rập khuôn cơ cấu tổ chức giống như ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xây dựng Đề án sắp xếp các tổ chức tư vấn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và Quy chế thành lập, giải thể tổ chức tư vấn; thời gian trình Chính phủ: tháng 11 năm 1999.

6. Những nhiệm vụ về chính sách tiền lương và trợ cấp xã hội thuộc ngân sách Nhà nước.

Hội nghị Trung ương 7 đã quyết định: từ nay đến năm 2001 thực hiện bù đủ trượt giá vào lương, từ tháng 01 năm 2000 thực hiện tiền lương cơ bản 180.000đ và tháng 01 năm 2001 là 210.000đ; lập lại trật tự kỷ cương quản lý tiền lương, khắc phục những bất hợp lý trong cơ chế tiền lương, thang bảng lương hiện hành; chuẩn bị điều kiện để các năm sau cải cách hoàn thiện chế độ tiền lương, xây dựng một số chính sách xã hội cho các đối tượng hưởng chế độ, chính sách.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên cần tiến hành khẩn trương các công việc sau đây:

a) Ban hành Nghị định điều chỉnh lương tối thiểu, mức phụ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách Nhà nước.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì dự thảo Nghị định trình Chính phủ tháng 11 năm 1999.

b) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ khoán điện thoại nhà riêng và phụ cấp người giúp việc.

Bộ Tài chính chủ trì dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ tháng 11 năm 1999.

c) Quyết định bổ sung chế độ tiền thưởng cho cán bộ, công chức khối quản lý hành chính Nhà nước.

Bộ Tài chính chủ trì dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ tháng 12 năm 1999.

d) Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công và giải quyết lương hưu đối với cán bộ nghỉ hưu trước tháng 8 năm 1985.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng và dự thảo Nghị định trình chính phủ tháng 11 năm 1999.

đ) Nghị định của Chính phủ về chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức.

Bộ Xây dựng chủ trì dự thảo Nghị định trình Chính phủ tháng 12 năm 1999.

e) Nghị định của Chính phủ về chính sách và cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu.

Bộ Tài chính chủ trì dự thảo Nghị định trình Chính phủ tháng 12 năm 1999.

g) Nghị định của Chính phủ về chế độ thuê, khoán hoặc hợp đồng một số dịch vụ trong cơ quan hành chính.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì dự thảo Nghị định trình Chính phủ tháng 01 năm 2000.

h) Nghị định của Chính phủ về cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì dự thảo Nghị định trình Chính phủ tháng 2 năm 2000.

i) Các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và Thông tin và ủy ban Thể dục Thể thao chủ trì xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này về lĩnh vực mình phụ trách trong quý I năm 2000.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN SAU ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân được Quốc hội khoá IX thông qua trong năm 2000;

- Chỉ đạo triển khai Đề án về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chính phủ và của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân theo quy định của các Luật mới về tổ chức Nhà nước.

III. TRÁCH NHIỆM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chung việc triển khai kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII). Các Phó Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp các Bộ, ngành được phân công phụ trách xây dựng các đề án nói trên và kiểm tra tiến độ thực hiện. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII).

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp Bộ, ngành mình tiến hành rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, xác định biên chế cần thiết của Bộ, ngành mình.

3. Các đề án trình Chính phủ phải được nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo, có ý kiến của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

4. Bộ Tài chính bố trí kinh phí để chuẩn bị triển khai thực hiện kế hoạch trên.

5. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch trên, định kỳ báo cáo kết quả cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

6. Các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch này của Chính phủ cần tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính. Ngoài 7 lĩnh vực trọng điểm đã nêu trong Nghị quyết số 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ, tiếp tục mở rộng cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực địa chính, xây dựng, giáo dục, y tế; cải tiến quy trình chuẩn bị và thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và của chính quyền địa phương các cấp, cải tiến lề lối làm việc; định rõ trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, làm cho cơ quan hành chính nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Từ nay đến cuối năm, Chính phủ sẽ bàn và thông qua những chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong năm 2000.

7. Các Bộ, ngành ở Trung ương và Ủy ban nhân dân địa phương chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện kế hoạch này, góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII), tạo thêm thuận lợi mới cho sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 207/1999/QD-TTg

Hanoi, October 25, 1999

 

DECISION

PROMULGATING THE PLAN FOR REALIZATION OF THE RESOLUTION OF THE 7TH PLENUM OF THE PARTY CENTRAL COMMITTEE (VIII CONGRESS)

THE PRIME MINISTER

Pursuant to September 30, 1992 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Governments Resolution No.11/1999/NQ-CP of October 13, 1999 on its September, 1999 regular meeting;
At the proposal of the Minister-Head of the Governments Commission for Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the plan for realization of the Resolution of the 7th plenum of the Party Central Committee (VIII congress) titled: "A number of issues regarding the organizational apparatus of the political system and wages as well as social allowances under the State budget."

Article 2.- This Decision takes effect after its signing.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally- run cities shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

PLAN FOR REALIZATION

OF THE RESOLUTION OF THE 7TH PLENUM OF THE PARTY CENTRAL COMMITTEE (THE VIIITH CONGRESS) "A NUMBER OF ISSUES REGARDING THE ORGANIZATIONAL APPARATUS OF THE POLITICAL SYSTEM AND WAGES AS WELL AS SOCIAL ALLOWANCES UNDER THE STATE BUDGET"
(Issued together with the Prime Ministers Decision No.207/1999/QD-TTg of October 25, 1999)

In order to realize the Resolution of the 7th plenum of the Party Central Committee (the VIIIth congress) titled "A number of issues regarding the organizational apparatus of the political system and wages as well as social allowances under the State budget", the Government has studied and firmly grasped the objectives, viewpoints and tasks regarding the perfection of the organizational apparatus of the political system and the wage policy reform stated in the Resolution, and has decided on the Plan for Realization of the Resolution of the 7th plenum of the Party Central Committee (the 8th congress) as follows:

I. TASKS TO BE FULFILLED WITH CONCENTRATED EFFORTS FROM NOW TILL THE IXTH CONGRESS OF THE PARTY

1. In furtherance of the Resolutions on the Governments regular meetings of August and September, 1999 (No.10 of August 27, 1999 and No.11 of October 13, 1999), it is necessary to study the amendment of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of the Peoples Councils and the Peoples Committees, clearly defining the functions and tasks of the Government according to the new requirements and new tasks; clearly determining which tasks to be concentrated to the Government or the Prime Minister, clearly determining the organizational structure of the Government which consists of ministries managing many branches or many fields and having the State management functions in the entire society.

The Governments Commission for Organization and Personnel prepares the bill amending and supplementing the Law on Organization of the Government and the bill amending and supplementing the Law on Organization of the Peoples Councils and the Peoples Committees; the time for submitting them to the Government shall be the middle of the first quarter of the year 2000 in preparation for their submission to the National Assembly under the Governments Program on Making Laws and Ordinances in the year 2000.(1)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The review is carried out according to the following requirements:

+ Clearly defining the State management function of each ministry, each ministerial-level agency and each agency attached to the Government (both the State management and guiding non-business activities) throughout the country;

+ The functions, tasks and powers of such ministry must demonstrate correctly the level of State management, not taking on the work of the grassroots level; further clarifying the assignment of the ministrys tasks and powers to the local administration, to non-business units as well as State enterprises under the ministrys management;

+ Pointing to the overlappings and coincidences in functions and tasks between such ministry and other ministries and branches, ensuring that one task shall be performed by one agency that assumes the prime responsibility; overcoming the situation that many agencies are jointly responsible for one thing; at the same time pointing to domains and tasks, which have been left without any ministry or branch undertaking them;

+ Adding and adjusting the functions, tasks and powers of such ministry in a way suitable to the new managerial requirements (it is necessary to clearly determine the new functions of the ministry, the functions and tasks to be transferred from other ministries or branches to such ministry and its functions and tasks to be transferred to other ministries, branches);

+ Clearly determining the relations among the ministries and branches as well as between the ministries or branches and the local administrations in performing the common functions and tasks of the State administrative apparatus;

+ Clearly determining the competence and collective responsibility of the organization and the competence and responsibility of the head of such organization.

- The adjustment of functions, tasks and powers of the ministries is closely related to the tasks of restructuring the apparatus of the ministries and streamlining the payroll (stated at Points 3 and 4 below). Therefore, each ministry, each ministerial-level agency and each agency attached to the Government shall have to draw up its plan for addition of functions, tasks and powers in close association with its organizational restructure and payroll streamlining.

The Government determines that the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance (including the General Department of Tax under the Ministry of Finance), the Governments Office and Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Trade, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the General Department of Customs are the key agencies for pilot implementation, which must quickly prepare plans for submission to the Government within the first quarter of the year 2000.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To review and reorganize the apparatus inside the ministries, the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government.

- The general requirement is that on the basis of clear and correct determination of the functions, tasks and powers of the ministries, to adjust the organizational structures of the ministries, making them more rational and operate more efficiently, and at the same time to streamline unnecessary organizations.

- The principles guiding the review and reorganization of apparatuses of the ministries are:

+ Clearly determining the State management functions of the ministers, the heads of the ministerial-level agencies and the heads of the agencies attached to the Government (hereafter referred to as the ministries for short), which includes the study and elaboration of management policies and regimes as well as the legal documents falling within the responsibility and competence of the ministries; the direction, administration and coordination in implementing and supervising the observance of the policies, regimes and laws by grassroots units under the ministries management.

+ Appropriate organizations shall be set up correspondingly to the functions, tasks and work volumes, not formulating many strata and many levels within the ministries offices;

+ Generally speaking, from now to the IXth Congress, no new organizations under the ministries shall be additionally set up; in case of urgent necessity, the adjustment shall be made under the principle of not increasing the number of organizations in the ministries.

The Governments Commission for Organization and Personnel shall draw up plans to organize the apparatus assisting the ministers to perform their State management functions and plans to organize specialized bodies under the provincial and district Peoples Committees for submission to the Government in November 1999.

4. Streamlining the payroll

- The general objective is to reduce around 15% of the payroll by the end of the year 2000. Subject to such reduction shall be the staffs in the State administrative bodies, the staffs in non-business units and State enterprises. No equal rate of staff reduction shall be set; staff reduction shall not be carried out all and sundry in a rigid and egalitarian manner.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Clearly distinguishing the payroll in the administrative bodies from the payroll in the non-business, economic and public-services units so as to work out plans for directing the staff reduction suitable to each kind of organization;

+ The payroll of each agency and unit of the ministries, branches and localities must be based on the determination of the specific work contents and volume as well as the criteria, titles and rational structure of officials and employees. There must be appropriate mechanisms to determine the allocation of funds for the operations of agencies instead of the current fund allocation according to the number of staff members;

+ From now till the complete determination of the specific plans for staff reduction, the 1999 payroll of the administrative and non-business sector shall comply with Official Dispatch No.400/TCCP-TCCB of December 29,1998 of the Governments Commission for Organization and Personnel;

+ Quickly elaborating and promulgating specific policies to facilitate the staff streamlining (the policies towards the early retirers and staff leavers, the policies on employee transfer and job-arrangement waiting; the policies on sending employees to training, fostering courses....);

+ Directing the pilot realization and gradual expansion of the socialization of medical, educational, scientific, cultural and sport services, first in cities and industrial zones. Alongside the process of expansion of the socialization, the adjustment of payroll in non-business and public-service units shall be made.

For all the three tasks: Reviewing and adjusting the functions and tasks; reorganizing the apparatus; and staff streamlining, each ministry, each ministerial-level agency and each agency attached to the Government shall draw up its own plan to report to the Prime Minister in strict accordance with the spirit of the Resolution of the 7th plenum of the Party Central Committee. The Governments Commission for Organization and Personnel shall, together with the Governments Office, sum up and report them to the Government in the second quarter of the year 2000.

The Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall draw up plans for the review and adjustment of their functions, tasks; the reorganization of their respective apparatuses and their own staff streamlining for submission to the Government in the second quarter of 2000. The Governments Commission for Organization and Personnel shall direct this work.

5. To restructure the agencies under the Government and the consultancy organizations set up under the Prime Ministers decisions

The restructure of agencies under the Government shall be considered and decided in close combination with the review and adjustment of the functions, tasks and powers of the ministries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To dissolve the consultancy organizations which have fulfilled their duties;

- To merge organizations with similar functions and tasks and with members from a number of the same ministries and branches;

- To dissolve and transfer the tasks of the consultancy organizations whose functions and tasks have been concentrated in a number of ministries and/or branches;

- The consultancy organizations continuing to exist shall be organized with a simple and light standing and assisting section, not after the organizational structure in the ministries and the ministerial-level agencies.

The Governments Commission for Organization and Personnel shall draw up plans to reorganize the consultancy organizations set up under the Prime Ministers decisions and the Regulations on the establishment and dissolution of the consultancy organizations; the time for submitting them to the Government is in November 1999.

6. The tasks regarding the policies on wages and social allowances under the State budget

The 7th plenum of the Party Central Committee has decided: From now to the year 2001, to make full inflation subsidy to wages, as from January 2000, the base wage level of 180,000 VN dong shall apply and as from January 2001, it will be 210,000 VN dong; to re-establish order and discipline in wage management, overcoming irrationalities in the current wage mechanism and wage scales; to prepare conditions for further reform of the wage regime in subsequent years, and elaborate a number of social policies for the subjects entitled thereto.

To perform the above-mentioned tasks, the following things should be quickly done:

a) To promulgate the Decree adjusting the minimum wage, the allowance levels and cost-of-living allowances under the State budget.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) The Prime Minister shall issue the decision on the regime of package allowances for telephone use, residence house and house maids.

The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility in drafting the decisions for submission to the Prime Minister in November 1999.

c) To issue the decision on supplements to the bonus regime for officials and employees of the State administrative sector.

The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility in drafting the decision for submission to the Prime Minister in December 1999.

d) The Governments Decree on the regime of lumpsum preferential allowances to people with meritorious services and the pensions for officials who had retired before August 1985.

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall take charge of amending a number of articles of the Ordinance on preferences for revolutionaries, fallen combatants and their families, war invalids, diseased armymen, resistance war activists and persons with meritorious assistance to the revolution, and drafting the Decree for submission to the Government in November 1999.

e) The Governments Decree on residence house policy towards officials and employees.

The Ministry of Construction shall take charge of drafting such decree for submission to the Government in December 1999.

f) The Governments Decree on financial policies and mechanisms for non-business units with revenues.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g) The Governments Decree on the regimes of hiring, package assigning or contracting a number of services in the administrative bodies.

The Governments Commission for Organization and Personnel shall take charge of drafting the Decree for submission to the Government in January 2000.

h) The Governments Decree on mechanism and policies for implementation of the socialization of scientific and technological research.

The Ministry of Science, Technology and Environment shall take charge of drafting the Decree for submission to the Government in February 2000.

i) Circulars guiding the implementation of the Governments Decree No.73/1999/ND-CP of August 19,1999 on the policy of encouraging the socialization of activities in the fields of education, health, culture and sports.

The ministries of Education and Training; Health; Culture and Information and the Sports and Physical Training Commission shall take charge in drafting and promulgating circulars guiding the implementation of this Decree in their respective fields in the first quarter of 2000.

II. TASKS TO BE IMPLEMENTED WITH CONCENTRATED DIRECTION AFTER THE IXTH PARTY CONGRESS

- Directing the enforcement of the Law Amending and Supplementing the Law on Organization of the Government and the Law Amending and Supplementing the Law on Organization of the Peoples Councils and the Peoples Committees to be passed by the Xth National Assembly in 2000;

- Directing the implementation of the plan on the functions, tasks and organizational structure of the Government and the Peoples Councils as well as the Peoples Committees according to the provisions of new laws on organization of the State.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Prime Minister shall provide the general direction for the implementation of the Governments plan for realization of the Resolution of the 7th plenum of the Party Central Committee (VIIIth congress). The Deputy-Prime Ministers shall personally direct the ministries and branches assigned to elaborate the above-mentioned plans and inspect the implementation tempo. The Governments Board for Administrative Reform shall assist the Prime Minister in directing the implementation of the Governments plan for realiation of the Resolution of the 7th plenum of the Party Central Committee ( the VIII congress).

2. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies and agencies attached to the Government shall have to personally direct their respective ministries and branches in reviewing and adjusting the functions, tasks, organizational structures of their ministries and branches and determining the necessary payrolls therefor.

3. The plans to be submitted to the Government must be carefully studied and prepared, and be commented by the Governments Steering Committee for Administrative Reform or the States Steering Committee for Wages, ensuring the quality and time schedule.

4. The Ministry of Finance shall allocate fund for the implementation of the above-mentioned plans.

5. The Governments Commission for Organization and Personnel and the Governments Office shall have to monitor the tempo of the implementation of the above-said plans, periodically reporting the results thereof to the Government and the Prime Minister.

6. The ministries, branches and localities, in the course of implementing the Governments plans, shall continue furthering the administrative procedure reform. Besides 7 key areas mentioned in the Governments Resolution No.38/CP of May 4, 1994, to continue expanding the administrative procedure reform in such fields as land administration, construction, education and public health; to improve the process of preparing and adopting legal documents of the Government and the local administration of all levels; to renovate the work style; clearly determine the responsibilities of collectives and of the heads of agencies, thus making the State administrative agencies operate more effectively and more efficiently. From now till the end of the year, the Government shall discuss and adopt guidelines and measures to continue the administrative reform in 2000.

7. The ministries, centrally-run branches and Peoples Committees of all levels shall take initiative in coordinating with the Fatherland Front organizations and mass organizations at all levels in the implementation of this plan, contributing to the fruitful realization of the Resolution of the 7th plenum of the Party Central Committee (the VIIIth congress), and creating new favorable conditions for the cause of "doi moi" (renewal) and national industrialization as well as modernization.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 207/1999/QĐ-TTg ngày 25/10/1999 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.420

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149