Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính

Số hiệu: 2065/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 11/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2065/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢI QUYT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc S Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 505/TTr-STNMT ngày 09 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 (hai) quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính (02 phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Chủ trì phối hp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung các quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc SVăn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KS
TTHC-VPCP (để báo cáo);
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Văn phòng
UBND tnh (phối hợp);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (MN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

QUY TRÌNH NỘI BTHỰC HIỆN THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quy trình: BTM-BLI-264814

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung
công việc

Trách nhiệm
thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ làm việc)

Kết quả/
Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai

Công chức Chi cục Quản lý đất đai

01 giờ

Giấy hẹn trả kết quả (nếu tổ chức cá nhân có yêu cầu)

Bước 2

Xử lý, ký duyệt hồ sơ TTHC và chuyển Công chức Chi cục Quản lý đất đai

Chi cục trưng/Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai

02 giờ

Hồ sơ đã được lãnh đạo Chi cục duyệt và chuyển đến chuyên viên được phân công phụ trách

Bước 3

Sao lục thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Công chức Chi cục Quản lý đất đai

02 giờ

Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đđạc và bản đ

Bước 4

Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí

Công chức Chi cục Quản lý đất đai

01 giờ

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong ngày làm việc (06 giờ) hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Quy trình: BTM-BLI-265049

QUY TRÌNH NỘI BTHỰC HIỆN THỦ TỤC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/ Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT.

Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT

0,5 ngày

Giấy hẹn trả kết quả (nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu)

Bước 2

Xử lý, ký duyệt hồ sơ và chuyển Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT

Giám đốc/Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT

01 ngày

Hồ sơ TTHC đã được ký duyệt và chuyển đến Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT

Bước 3

Sao lục hồ sơ theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT

03 ngày

Hồ sơ trích lục hoặc dữ liệu TN&MT.

Bước 4

Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC và thu phí.

Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT

0,5 ngày

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong 05 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


87

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78