Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2050/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015

Số hiệu: 2050/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 01/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2050/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH AN GIANG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1025/TTr-SNV ngày 25 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh An Giang triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tinh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ đẩy mạnh CCCĐCVCC;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử An Giang;
- Lưu: HC-TC, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH AN GIANG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015, với các nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Quan điểm

- Quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của cải cách nền hành chính hiện nay.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải gắn với Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở thống nhất, thông suốt, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo lộ trình, bước đi thích hợp và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của tỉnh.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Xây dựng nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

b) Mục tiêu cụ thể đến 2015:

- Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quuan, đơn vị thuộc quyền quản lý. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 70% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện xây dựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức qua việc đổi mới công tác tuyển dụng công chức; thi nâng ngạch công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển (áp dụng thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm), thi nâng ngạch công chức.

- Thực hiện nghiêm túc, thiết thực công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định.

3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

a) Đối với cấp tỉnh: các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước và được giao biên chế công chức hành chính.

b) Đối với cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

c) Đối với cơ quan Đảng, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố do Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công vụ, công chức nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức đối với đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.

2. Rà soát các quy định của Trung ương đồng thời nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp quản lý, từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng. Giảm quy mô công vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tránh chồng chéo, tiếp tục tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

3. Triển khai “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch” trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

4. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn công chức quản lý cấp phòng và tương đương. Đồng thời, xây dựng và ban hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức quản lý cấp phòng và tương đương.

5. Đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức:

a) Chủ động, đề xuất cơ chế, chính sách đột phá trong phương thức tuyển chọn sinh viên giỏi, xuất sắc, có trình độ sau đại học (phù hợp vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng) vào cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã.

b) Nâng cao chất lượng thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, lựa chọn đúng người có phẩm chất, trình độ và năng lực để tuyển dụng vào công vụ hoặc bổ nhiệm vào các ngạch cao hơn.

c) Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt. Triển khai thực hiện kịp thời quy định sửa đổi về chế độ công chức.

6. Chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

7. Chấn chỉnh, tăng cường công tác đánh giá cán bộ, đánh giá công chức; từng bước đưa công tác này vào thực chất, tránh hình thức. Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức. Chú trọng thành tích, công trạng, kết quả công tác của cán bộ, công chức. Coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức. Thực hiện quy trình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác và trách nhiệm.

8. Thực hiện chính sách nhân tài gắn với đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

9. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng; nghiên cứu, đề xuất thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý.

10. Thực hiện tốt các quy định của Chính phủ và của các Bộ, ngành có liên quan về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

11. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

12. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ về quản lý cán bộ, công chức như tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch, thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức...

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Tham dự Hội nghị triển khai, tập huấn của Ban chỉ đạo Trung ương

b) Triển khai tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt, tập huấn về xây dựng Đề án vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c) Rà soát, điều chuyển, bố trí biên chế công chức của một số các sở, ban, ngành cho phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh, ưu tiên cho các ngành, lĩnh vực cần thu hút nhân lực. Bố trí đủ biên chế cho các cơ quan, đơn vị có khối lượng công việc lớn.

2. Triển khai rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để tiến hành điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ hoặc sáp nhập nhằm từng bước tinh gọn bộ máy, tránh trùng lắp. Tăng cường phân cấp quản lý theo quy định.

3. Đổi mới công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức:

a) Thực hiện tốt các quy định về tổ chức thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh

b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Cụ thể, phối hợp đơn vị liên quan xây dựng chương trình, ngân hàng câu hỏi để tổ chức thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm (ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ chuyên ngành).

c) Tiếp tục phối hợp sở, ngành tiến hành xây dựng ngân hàng câu hỏi về môn thi nghiệp vụ chuyên ngành theo hướng đi sâu vào nghiệp vụ cụ thể, đảm tiêu chí phân loại, chọn được những người giỏi, có năng lực tốt.

4. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức, viên chức. Đồng thời, kiện toàn công tác lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Trung ương; đưa chế độ báo cáo, thống kê vào nề nếp.

a) Phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng chương trình quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoặc tiếp nhận, đưa vào vận hành chương trình được chuyển giao từ Bộ Nội vụ. Tiến hành điều tra, cập nhật dữ liệu nhằm đảm bảo phục vụ tốt, kịp thời cho công tác báo cáo, quản lý.

b) Chấn chỉnh công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Quản lý thống nhất các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức và hệ thống các biểu mẫu, báo cáo thống kê.

c) Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức

d) Lưu giữ đầy đủ và thường xuyên cập nhật các thông tin hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức; hình thành hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

5. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng

a) Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

b) Từng bước thực hiện thí điểm theo hướng dẫn của Trung ương về tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng thông qua thi tuyển. Hoặc thực hiện thí điểm chế độ tập sự, thực tập công chức lãnh đạo, quản lý.

6. Rà soát, ban hành các chính sách thu hút, phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ (trong đó đặc biệt chú ý đến nguồn nhân lực cho Đề án 01-ĐA/TU, phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, khoa học công nghệ, …)

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

a) Xây dựng các tiêu chí thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức; cán bộ lãnh đạo, quản lý.

b) Tăng cường nhân lực và công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ công chức thanh tra công vụ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

8. Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định của Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

a) Rà soát, sửa đổi quy định về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

b) Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức về công tác tại các xã thuộc địa bàn khó khăn theo quy định.

c) Thực hiện việc khoán kinh phí đối với các chức danh không chuyên trách ở ấp, khóm theo nguyên tắc: người kiêm nhiều chức danh thì hưởng phụ cấp cao hơn, khắc phục việc tăng thêm số lượng cán bộ không chuyên trách.

d) Chuẩn hóa trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

đ) Từng bước nâng cao chất lượng công chức cấp xã (phấn đấu công chức cấp xã có trình độ đại học đạt từ 40-50%).

e) Thí điểm thực hiện tuyển chọn, luân chuyển công chức trẻ, có trình độ đại học về công tác tại cấp xã.

9. Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Năm 2013

a) Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện:

- Tham gia Hội nghị tập huấn do Bộ, ngành trung ương tổ chức để triển khai tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, đơn vị.

- Hoàn thiện bước đầu Đề án xác định vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định.

b) Các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, đảm bảo không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Giải thể hoặc sáp nhập các tổ chức hoạt động không hiệu quả hoặc trùng lắp không cần thiết.

c) Nghiên cứu hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút, khuyến khích; chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chính sách tiến cử và thu hút, phát hiện, bồi dưỡng người có tài năng trong hoạt động công vụ, tập trung theo hướng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua phương thức tuyển chọn, thu hút chuyên gia, người có trình độ cao, có năng lực, kinh nghiệm, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc của các trường Đại học chính quy, uy tín phù hợp với yêu cầu, bố trí sử dụng của tỉnh.

d) Chấn chỉnh, nâng cao chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; duy trì và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

- Triển khai, kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

đ) Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn liền với công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, công vụ.

e) Triển khai đầy đủ các quy định về chế độ báo cáo thống kê về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

2. Năm 2014

a) Sửa đổi, bổ sung các văn bản của tỉnh liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. Trong đó, chú trọng việc phân cấp quản lý, sử dụng công chức phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn tại địa phương.

b) Đổi mới nâng cao chất lượng thi tuyển và thi nâng ngạch công chức

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Cụ thể, phối hợp đơn vị liên quan xây dựng chương trình, ngân hàng câu hỏi để tổ chức thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm (ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ chuyên ngành).

- Phối hợp sở, ngành tiến hành xây dựng ngân hàng câu hỏi về môn thi nghiệp vụ chuyên ngành theo hướng đi sâu vào nghiệp vụ cụ thể, đảm tiêu chí phân loại, chọn được những người giỏi, có năng lực tốt.

c) Nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm và tổ chức thí điểm thi tuyển cạnh tranh đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý theo đúng tinh thần Đề án, Chương trình, quy trình, trình tự thủ tục do Bộ Nội vụ quy định.

d) Hoàn thiện quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý cấp phòng và tương đương.

đ) Nghiên cứu, điều chỉnh, ban hành Quyết định quy định về chính sách thu hút, khuyến khích và chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

e) Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo trung ương về đầy mạnh cải cách công vụ công chức.

f) Sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện trong năm.

3. Năm 2015

a) Tiếp tục hoàn thiện các Đề án xác định vị trí việc làm trên cơ sở ý kiến thẩm định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ ngành trung ương. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 70% các cơ quan hành chính hoàn thành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch.

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo triển khai của Ban chỉ đạo TW và Bộ Nội vụ.

c) Chỉ đạo hoàn thiện việc lập, quản lý hồ sơ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

d) Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đang thực hiện trong năm 2013, 2014 và các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu thực tiễn.

đ) Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo trung ương về đẩy mạnh cải cách công vụ công chức, Bộ Nội vụ.

e) Tổng kết, đánh giá, báo cáo theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện:

Từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 10 năm 2015.

2. Phân công trách nhiệm thực hiện

a) Sở Nội Vụ:

- Là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh, chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức triển khai và hướng dẫn các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nội dung theo Kế hoạch này; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện đến Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Nội vụ).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Đồng thời, khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện; hướng dẫn, thẩm định chi tiêu tài chính trong việc triển khai các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và Kế hoạch cụ thể của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

c) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện; tham gia ý kiến vào việc xây dựng hệ thống các văn bản về quản lý công vụ, công chức trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

d) Sở Khoa học và Công nghệ: hỗ trợ, phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này (kể cả các nguồn lực khác - nếu có).

đ) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hỗ trợ, phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này (kể cả các nguồn lực khác - nếu có).

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo An Giang, Sở Nội vụ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch của tỉnh, Kế hoạch của cơ quan, đơn vị về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

e) Các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh, khẩn trương xây dựng Kế hoạch của cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo từng năm. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo TW về đẩy mạnh cải cách công vụ công chức, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh về đẩy mạnh cải cách công vụ công chức.

- Thực hiện báo cáo đến Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) cùng với thời gian báo cáo năm về công tác cải cách hành chính (trước ngày 25 tháng 11). Phối hợp thực hiện các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu.

f) Đối với khối cơ quan Đảng, đoàn thể

Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì, tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Kế hoạch này trong khối các cơ quan Đảng, đoàn thể theo hướng dẫn của Trung ương. Phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nội dung theo Kế hoạch này đối với các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện với Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh để thống nhất báo cáo (khối chính quyền, đảng, đoàn thể) về Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nội vụ).

3. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác (nếu có) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí để đảm bảo cho hoạt động Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu từng năm.

c) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được giao.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phản ánh trực tiếp đến Giám đốc Sở Nội vụ để tổng hợp, xem xét giải quyết hoặc đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2050/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.367
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123