Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2045/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 17/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2045/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vố nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số /TTr-SXD ngày tháng 6 năm 2014 và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể:

1. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng:

- 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Quy hoạch của Sở Xây dựng được ban hành theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.

- 14 thủ tục hành chính ban hành mới về lĩnh vực Quy hoạch và lĩnh vực Xây dựng.

2. Thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện:

- Gồm 8 thủ tục hành chính ban hành mới về lĩnh vực quy hoạch.

(Chi tiết nội dung thủ tục hành chính tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Phòng KSTTHC-Sở Tư Pháp;
- Lưu : VT, NCPC, SXD. (40b)

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2045/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận).

PHẦN A: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã số

Ghi chú

A

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

1

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng

 

Sửa đổi, bổ sung

2

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng

 

Sửa đổi, bổ sung

3

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng

 

Sửa đổi, bổ sung

4

Thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng

 

Sửa đổi, bổ sung

5

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

 

Sửa đổi, bổ sung

6

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

 

Sửa đổi, bổ sung

7

Cấp chứng chỉ quy hoạch

 

Sửa đổi, bổ sung

B

Lĩnh vực quy hoạch đô thị

 

 

8

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị

 

Ban hành mới

9

Thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị

 

Ban hành mới

10

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu

 

Ban hành mới

11

Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu

 

Ban hành mới

12

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

 

Ban hành mới

13

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết

 

Ban hành mới

14

Thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng

 

Ban hành mới

15

Thẩm định đồ án thiết kế đô thị riêng

 

Ban hành mới

16

Thẩm định cấp giấy phép quy hoạch

 

Ban hành mới

C

Lĩnh vực quy hoạch cụm, khu công nghiệp

 

 

17

Thẩm định nhiệm quy hoạch chung cụm, khu công nghiệp

 

Ban hành mới

18

Thẩm định đồ án quy hoạch chung cụm, khu công nghiệp

 

Ban hành mới

19

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết cụm, khu công nghiệp

 

Ban hành mới

D

Lĩnh vực Xây dựng

20

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

 

Ban hành mới

21

Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

 

Ban hành mới

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Lĩnh vực Quy hoạch

1

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, các khu dân cư tập trung, công trình riêng lẻ (thuộc dự án đầu tư xây dựng)

 

Ban hành mới

2

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, các khu dân cư tập trung, công trình riêng lẻ (thuộc dự án đầu tư xây dựng)

 

Ban hành mới

3

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

 

Ban hành mới

4

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

 

Ban hành mới

5

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn

 

Ban hành mới

6

Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn

 

Ban hành mới

7

Cấp giấy phép quy hoạch

 

Ban hành mới

8

Cấp chứng chỉ quy hoạch

 

Ban hành mới

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2045/QĐ-UBND ngày 17/06/2014 công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.970

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!