Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2015 tạm thời phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016

Số hiệu: 2036/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM THỜI PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẮK NÔNG NHIỆM KỲ 2011 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm k 2011 - 2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm lãnh đạo mọi mặt công tác của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Luật Tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định; cùng tập thể y ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động của y ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh và trước cơ quan Nhà nước cấp trên.

2. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh phân công các Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác của y ban nhân dân tỉnh (trừ các công việc do Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo). Các Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh để giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công.

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Khi vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác của các Phó Chủ tịch khác thì trực tiếp trao đổi, chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hp, có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, y ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh; đồng thời, cùng các thành viên khác của y ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của y ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh và trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Hàng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh họp giao ban để xem xét, giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, chủ trương, chính sách, kiến nghị của cơ sở và các công việc cần tập trung chỉ đạo. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề đưa ra giao ban. Các Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh tổng hp tình hình công việc được phân công, báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh trực tiếp hoặc ủy nhiệm cho Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng Sở, Ban, ngành chủ trì đề án báo cáo các nội dung công việc được phân công.

6. Căn cứ yêu cu nhiệm vụ và công việc, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, y viên y ban nhân dân tỉnh có các cuộc họp y ban để góp ý kiến về nội dung các đề án quan trọng trình Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

7. Trường hp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch vắng mặt.

8. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký các Quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính theo lĩnh vực được phân công.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

1. Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

a) Chỉ đạo, điu hành và quản lý chung mọi hoạt động của y ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các thành viên y ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; Quyết định chủ trương trên mọi lĩnh vực;

- Công tác nội chính: Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại...

- Công tác nội vụ (tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước; công tác cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền; công tác thi đua khen thưởng; chính sách, kỷ luật cán bộ, công chức); quản lý địa giới hành chính;

- Kế hoạch vốn đu tư phát triển, ngân sách, tài chính, tín dụng, Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân;

- Giữ mối quan hệ làm việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh trên một số lĩnh vực.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

2. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

2.1. Đồng chí Trần Xuân Hải, y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, thay mặt Chủ tịch, điều phối hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

b) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công tác xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, công nghiệp, tiu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, điện lực, hạ tầng thông tin truyền thông, thủy lợi, thủy điện...

- Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư;

- Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; quản lý kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quỹ hỗ trợ và phát triển hp tác xã tỉnh, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;

- Phối hp tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh trên một số lĩnh vực phụ trách;

- Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý các KCN tỉnh; các Ban Quản lý xây dựng chuyên ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh.

d) Phụ trách địa bàn: Huyện Krông Nô, Huyện Đắk R’lấp.

đ) Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

2.2. Đồng chí Cao Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công tác tư pháp, thi hành án, thanh tra, ngoại vụ;

- Chủ trì tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Công tác thanh tra, pháp chế chuyên ngành của các Sở, Ban, ngành;

- Công tác nội vụ, cải cách hành chính (trừ các công việc do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo);

- Công tác phân giới cắm mốc;

- Công tác dân tộc, tôn giáo;

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Đoàn công tác liên ngành - Ban Chỉ đạo 389/ĐP; Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh và theo dõi, chỉ đạo các hội trên một số lĩnh vực phụ trách (bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị).

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối quan hệ làm việc với một số cơ quan Trung ương; thực hiện mối quan hệ phối hp giữa UBND tỉnh với y ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc tỉnh.

c) Phụ trách địa bàn: Huyện Đắk Song, huyện Đắk Mil.

d) Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

2.3. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, lao động, thương binh và các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân số gia đình và trẻ em; thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình;

- Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo;

- Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Phối hp tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh trên một số lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bảo him xã hội tỉnh.

c) Phụ trách địa bàn: Huyện Tuy Đức và huyện Đắk Glong.

d) Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

2.4. Đồng chí Trương Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

a) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công tác thuộc lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy lợi; tài nguyên và môi trường; khoa học và công nghệ.

- Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh; Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh;

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Công tác sắp xếp ổn định dân cư, kinh tế mới, chương trình, chính sách xây dựng buôn, bon; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Phối hợp tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của tỉnh trên một số lĩnh vực phụ trách (bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến khoa học).

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Phụ trách địa bàn: Thị xã Gia Nghĩa, huyện Cư Jút.

d) Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các văn bản liên quan trái với Quyết định này.

Các thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Vụ III, Văn phòng Chính phủ;
- Các cơ quan TW đóng tại ĐP;
- Các Tổ chức Chính trị - xã hội;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, ban thuộc VP;
- Lưu: VT, KHTH-Ph.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2015 tạm thời phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202