Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2020/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 992/SNN-TCCB ngày 15/5/2020 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 (hai) Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ liên thông ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, Phòng KT, cán bộ một cửa tại Trung tâm HCC;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình liên thông số: 01/KHCN

Tên thủ tục hành chính: Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

TT

Đối tượng thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý chuyển hồ sơ đến Phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế để phân công cho chuyên viên phụ trách.

04 giờ làm việc

2

Chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Tham mưu văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mời đại diện các sở, ngành liên quan cử đại diện tham gia Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tham mưu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với các hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định, tham mưu văn bản (Mẫu phiếu số 02 theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP) để thông báo cho doanh nghiệp về việc hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện gửi thông qua Bộ phận một cửa. Thời gian doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định.

- Sau khi Tổ thẩm định tiến hành họp thẩm định hồ sơ, đánh giá hồ sơ do doanh nghiệp và gửi biên bản họp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chuyên viên phụ trách dự thảo văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh, chuyển lãnh đạo Phòng kiểm tra ký nháy trước khi trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.

12 ngày làm việc

3

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phê duyệt hồ sơ và chuyển lại Phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế

01 ngày làm việc

4

Chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế

Chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thông qua Trung tâm hành chính công tỉnh

04 giờ làm việc

5

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

6

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh

Xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh quyết định; trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công Tỉnh

03 ngày làm việc

7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Xác nhận trên phần mềm đã có kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Thông báo cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

8

Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm hành chính công:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, đơn vị có liên quan đến nhận kết quả hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công (nếu có), vào sổ giao nhận kết quả

04 giờ làm việc

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

18 ngày làm việc

 

Quy trình liên thông số: 02/KHCN

Tên thủ tục hành chính: Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

TT

Đối tượng thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử. Trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý chuyển hồ sơ đến Phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế để phân công cho chuyên viên phụ trách.

04 giờ làm việc

2

Chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Tham mưu văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mời đại diện các sở, ngành liên quan cử đại diện tham gia Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tham mưu lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với các hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định, tham mưu văn bản (Mẫu phiếu số 02 theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP) để thông báo cho doanh nghiệp về việc hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện gửi thông qua Bộ phận một cửa. Thời gian doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định.

- Sau khi Tổ thẩm định tiến hành họp thẩm định hồ sơ, đánh giá hồ sơ do doanh nghiệp và gửi biên bản họp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chuyên viên phụ trách dự thảo văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh, chuyển lãnh đạo Phòng kiểm tra ký nháy trước khi trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.

12 ngày làm việc

3

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phê duyệt hồ sơ và chuyển lại Phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế

01 ngày làm việc

4

Chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế

Chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thông qua Trung tâm hành chính công tỉnh

04 giờ làm việc

5

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

6

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh

Xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh quyết định; trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công Tỉnh

03 ngày làm việc

7

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Xác nhận trên phần mềm đã có kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Thông báo cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

8

Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm hành chính công:

- Xác nhận trên phần mềm kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, đơn vị có liên quan đến nhận kết quả hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công (nếu có), vào sổ giao nhận kết quả

04 giờ làm việc

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

18 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.68.118