Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 17/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2011/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 01/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này các thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Có danh mục và nội dung cụ thể của TTHC kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1.                  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Sở Tư pháp

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

1.                  

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

2.                  

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

3.                  

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

4.                  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

5.                  

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

6.                  

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

7.                  

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

8.                  

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

UBND cấp huyện

9.                  

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

UBND cấp huyện

10.               

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

UBND cấp huyện

11.               

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

UBND cấp huyện

12.               

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

13.               

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

UBND cấp huyện

14.               

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

15.               

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

16.               

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

UBND cấp huyện

C. Thủ tục hành chính cấp xã

1.                  

Đăng ký khai sinh

UBND cấp xã

2.                  

Đăng ký kết hôn

UBND cấp xã

3.                  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND cấp xã

4.                  

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND cấp xã

5.                  

Đăng ký khai tử

UBND cấp xã

6.                  

Đăng ký khai sinh lưu động

UBND cấp xã

7.                  

Đăng ký kết hôn lưu động

UBND cấp xã

8.                  

Đăng ký khai tử lưu động

UBND cấp xã

9.                  

Đăng ký giám hộ

UBND cấp xã

10.               

Đăng ký chấm dứt giám hộ

UBND cấp xã

11.               

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

UBND cấp xã

12.               

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND cấp xã

13.               

Đăng ký lại khai sinh

UBND cấp xã

14.               

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

UBND cấp xã

15.               

Đăng ký lại kết hôn

UBND cấp xã

16.               

Đăng ký lại khai tử

UBND cấp xã

17.               

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

UBND cấp xã

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


781
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122