Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 2002/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 27/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2002/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng; Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 93/TTr-SXD ngày 29/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Sở Xây dựng:

- Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh phục vụ tính toán các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; định kỳ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng cho Bộ Xây dựng theo quy định.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện đối với các chỉ tiêu thống kê cần thu thập qua điều tra thống kê, báo cáo UBND tỉnh xem xét và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh.

2. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) thực hiện việc thu thập, tổng hợp các thông tin thống kê ngành xây dựng trên địa bàn thuộc lĩnh vực được phân công, cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây dựng cùng cấp.

Điều 2. Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Chỉ tiêu Chỉ số giá xây dựng (theo Biểu số 01/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Sở Xây dựng thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01 của tháng sau tháng báo cáo, ngày 01 tháng đầu của quý kế tiếp sau quý báo cáo, ngày 01/01 của năm sau.

2. Chỉ tiêu Doanh nghiệp và lực lượng hoạt động xây dựng (theo Biểu số 02/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, cung cấp số liệu cho Sở Xây dựng.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

3. Chỉ tiêu Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn (theo Biểu số 03/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

4. Chỉ tiêu Tổng số sự cố về chất lượng công trình xây dựng (theo Biểu số 04/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

5. Chỉ tiêu Tai nạn lao động trong thi công xây dựng (theo Biểu số 05/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

6. Chỉ tiêu Số lượng và dân số đô thị (theo Biểu số 06/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phối hợp với Chi cục thống kê cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

7. Chỉ tiêu Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (theo Biểu số 07/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

a) Mục A: Báo cáo về quy hoạch vùng tỉnh

- Sở Xây dựng thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và ngày 01/3 năm sau. b) Mục B: Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và ngày 01/3 năm sau.

c) Mục C: Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000), quy hoạch chi tiết 1/500.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và ngày 01/3 năm sau.

8. Chỉ tiêu Diện tích đất đô thị (theo Biểu số 08/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

9. Chỉ tiêu Dự án đầu tư phát triển đô thị (theo Biểu số 09/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Sở Xây dựng thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

10. Chỉ tiêu Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị (theo Biểu số 10/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Cục thống kê tỉnh tổng hợp, cung cấp cho Sở Xây dựng các số liệu về dân số đô thị.

- Sở Xây dựng thu thập các chỉ tiêu, số liệu về cấp, thoát nước đô thị thông qua các đơn vị cấp nước, thoát nước trên địa bàn tỉnh; thu thập số liệu về chất thải rắn phát sinh từ các công ty vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh; thu thập số liệu về lượng chất thải rắn đã được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng từ các nhà máy xử lý đóng trên địa bàn tỉnh.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

11. Chỉ tiêu Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao xử lý chất thải rắn và nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (theo Biểu số 11/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT- BXD):

- Sở Xây dựng thu thập số liệu từ các công ty vệ sinh môi trường đóng trên địa bàn và các doanh nghiệp dịch vụ môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

12. Chỉ tiêu Tổng số nhà ở đã được xây dựng mới và tổng diện tích nhà ở đã được xây dựng mới (theo Biểu số 12/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Cơ quan có chức năng quản lý nhà cấp xã tổng hợp báo cáo cấp huyện, cấp huyện tổng hợp báo cáo lên Sở Xây dựng.

- Tổng điều tra nhà tiến hành 5 năm và 10 năm một lần.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và 01/3 năm sau.

13. Chỉ tiêu Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở công vụ đã được xây dựng mới (hoặc mua nhà ở làm nhà ở công vụ) (theo Biểu số 13a/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Cơ quan có chức năng quản lý nhà cấp xã tổng hợp báo cáo cấp huyện, cấp huyện tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

- Tổng điều tra nhà tiến hành 5 năm và 10 năm một lần.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và 01/3 năm sau.

14. Chỉ tiêu Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội đã được xây dựng mới (theo Biểu số 13b/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Sở Xây dựng thu thập số liệu từ Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tổng điều tra nhà tiến hành 5 năm và 10 năm một lần.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và 01/3 năm sau.

15. Chỉ tiêu Số lượng sàn giao dịch bất động sản (theo Biểu số 14/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Sở Xây dựng thu thập số liệu từ các nguồn: Hồ sơ đăng ký thành lập Sàn giao dịch bất động sản gửi đến Sở Xây dựng; danh sách các Sàn giao dịch đủ điều kiện hoạt động được đăng tải trên Website của Mạng các Sàn giao dịch bất động sản Việt Nam; điều tra, khảo sát thị trường.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

16. Chỉ tiêu Số lượng và giá trị giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn (theo Biểu số 15/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương thông qua các hợp đồng công chứng về giao dịch bất động sản, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, nghĩa vụ nộp thuế giao dịch bất động sản tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng điều tra khảo sát thị trường từ các sàn giao dịch bất động sản.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

17. Chỉ tiêu Chỉ số giá bất động sản (theo Biểu số 16/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương thông qua các hợp đồng công chứng về giao dịch bất động sản, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, nghĩa vụ nộp thuế giao dịch bất động sản tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng điều tra khảo sát thị trường từ các sàn giao dịch bất động sản.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

18. Chỉ tiêu Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu (theo Biểu số 17/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

- Cục thống kê tỉnh tổng hợp, cung cấp số liệu về sản phẩm vật liệu xây dựng cho Sở Xây dựng.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17