Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 20/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 06/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Văn bản số 2009/TTg-KGVX ngày 31/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế lao động tại Tờ trình số 135/TTYTLĐ ngày 30/11/2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Đăng Khoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Lương Hồng Tường, Giám đốc Trung tâm Y tế lao động.

3. Phó Trưởng ban: Ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

4. Các Ủy viên:

a) Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Trưởng phòng Phòng Quản trị, Y tế, Văn phòng Bộ;

b) Bà Ngô Thị Anh Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

c) Ông Nguyễn Trương Hải Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Bà Võ Thị Thu Hiền, Chuyên viên chính Vụ Tài chính;

đ) Bà Nguyễn Hoàng Linh, Chuyên viên Vụ Kế hoạch.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức giáo dục về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chế độ, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo chủ trương, kế hoạch của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại cơ quan Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Tổng hợp báo cáo Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo quy định.

Điều 3. Quy chế hoạt động và Cơ quan thường trực

1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định của pháp luật.

2. Giao Trung tâm Y tế Lao động là Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của đơn vị mình để chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại đơn vị.

2. Báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo của Bộ theo quy định.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1857/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế lao động, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 5;
- Vụ Khoa giáo-Văn xã, VPCP;
- Lưu: VT, TCCB (20b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76