Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2013 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 20/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Đặng Quang Hồng
Ngày ban hành: 16/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND NGÀY 30/01/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 80/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 11/7/2007, Thông tư số 48/2008/TTLT-BTC-BNN ngày 12/6/2008 của Liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí NSNN cho chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006- 2010;

Căn cứ Thông tư số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013 của Liên Bộ: Bộ Nông nghiệp PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch ĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí NSNN cho chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012- 2015;

Căn cứ Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định giao và điều hành Kế hoạch nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013;

Căn cứ nội dung thống nhất Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 5/8/2013;

Căn cứ Công văn số 136/HĐND-KTNS ngày 14/8/2013 của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến hỗ trợ kinh phí, thanh toán hoàn trả vốn góp công ty hợp doanh, kế hoạch tài chính 2013 và điều chuyển vốn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Tờ trình số 256/TTr-SKHĐT ngày 17/6/2013 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2013, Mục: Dự án vệ sinh nông thôn, như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

CHỈ TIÊU

Kế hoạch đã giao năm 2013

(QĐ 02/2013/QĐ-UBND)

Kế hoạch điều chỉnh

Chủ đầu tư

 

Dự án Vệ sinh nông thôn

 

 

 

I

Vốn đầu tư phát triển

460

460

Sở Y tế

1

XD mô hình nhà tiêu hộ gia đình

360

0

 

2

XD nhà tiêu và nước sạch trạm y tế

100

460

 

II

Vốn sự nghiệp

500

500

Sở Y tế

1

Tập huấn, truyền thông

470

150

 

2

Tài liệu tuyên truyền

30

30

 

3

XD mô hình nhà tiêu hộ gia đình

0

320

 

Điều 2.

1. Các nội dung khác vẫn được giữ nguyên theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục Đào tạo hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện; Bố trí vốn cho việc thực hiện các hợp phần của Dự án 3 từ năm 2014 theo đúng hướng dẫn của Liên Bộ tại Thông tư hướng dẫn nói trên.

3. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện kiểm tra thủ tục và giải ngân nguồn vốn được giao cho các công trình, dự án theo quy định hiện hành.

4. Các Chủ đầu tư liên hệ với Kho bạc nhà nước, hoàn thiện các thủ tục XDCB theo quy định để giải ngân nguồn vốn được giao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Các Chủ đầu tư các Công trình, dự án nói tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2013 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.914
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238