Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1996/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành: 25/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1996/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ " MỘT CỬA" CỦA SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức;
- Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Qui chế thực hiện cơ chế " một cửa" tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 1152/TNMT-VP ngày 22/7/2005; của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại Tờ trình số 159 /TTr-BCĐCCHC ngày 22/7/2005 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 158/BC- CCHC ngày 22/7/2005),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " một cửa" của Sở Tài nguyên & Môi trường (kèm theo Đề án ).

Điều 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện

Đề án đã được phê duyệt theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3: Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Điều 4: - Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 (t/h)
- TT tỉnh uỷ ( b/c)
- TTHĐND tỉnh ( b/c)
- Các ngành liên quan ( t/h)
- Lưu VT+NC. Nh 90b

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1996/QĐ-UBND ngày 25/07/2005 phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.233

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!