Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1992/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 11/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 11 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-BKHĐT ngày 10/4/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1654/TTr-SKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được công bố tại Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh (Phụ lục bãi bỏ đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Luu: VT, NCPC (H17b)

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1992 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

1. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-BTN-235509-TT

Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

T-BTN-236122-TT

Đăng ký Thành lập Hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

T-BTN-236127-TT

Đăng ký lập chi nhánh trực thuộc Hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

T-BTN-236131-TT

Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

T-BTN-236132-TT

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

T-BTN-236134-TT

Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

T-BTN-236136-TT

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8

T-BTN-236141-TT

Đăng ký thay đổi tên của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

9

T-BTN-236145-TT

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên của Hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10

T-BTN-236147-TT

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã; danh sách Ban Quản trị; Ban Kiểm soát hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11

T-BTN-236151-TT

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã .

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12

T-BTN-236153-TT

Đăng ký thay đổi Điều lệ hợp tác xã sửa đổi.

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13

T-BTN-236158-TT

Đăng ký kinh doanh khi Hợp tác xã chia, bị chia và được tách

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14

T-BTN-236161-TT

Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã hợp nhất

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15

T-BTN-236163-TT

Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã sáp nhập

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16

T-BTN-236167-TT

Thu hồi và xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã (Giải thể tự nguyện).

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

17

T-BTN-236184-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện đối với hợp tác xã.

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

18

T-BTN-236186-TT

Đăng ký thay đổi chi nhánh , văn phòng đại diện của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thm quyn gii quyết của UBND cấp huyện

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-BTN-236189-TT

Thay đổi chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

2

T-BTN-236211-TT

Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

3

T-BTN-236212-TT

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã.

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

4

T-BTN-236214-TT

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh.

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

5

T-BTN-236215-TT

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã.

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

6

T-BTN-236226-TT

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

7

T-BTN-236228-TT

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

8

T-BTN-236229-TT

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã,

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

9

T-BTN-236230-TT

Đăng ký đổi tên hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

10

T-BTN-236231-TT

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

11

T-BTN-236232-TT

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

12

T-BTN-236233-TT

Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

13

T-BTN-236234-TT

Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

14

T-BTN-236235-TT

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

15

T-BTN-236236-TT

Đăng ký Điều lệ của hợp tác xã sửa đổi

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

16

T-BTN-236237-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

17

T-BTN-236238-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

18

T-BTN-236239-TT

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

19

T-BTN-236240-TT

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

20

T-BTN-236241-TT

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

21

T-BTN-236242-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã - Trường hợp bị mất

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

22

T-BTN-236243-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã - Trường hợp rách nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

23

T-BTN-236244-TT

Thông báo tạm ngừng hoạt động

Luật Hợp tác xã năm 2012;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Đăng ký Hợp tác xã

UBND cấp Huyện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1992/QĐ-UBND ngày 11/06/2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80