Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 199/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 07/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 199/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 6681/QĐ-UB ngày 15 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố tại Công văn số 676/NCĐT-TCHC ngày 23 tháng 8 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 599/TTr-SNV ngày 26 tháng 9 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giao thông-Công chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Thủ trưởng cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB : CT, các PCT;
- Ban TC/TU, Ban TTVH Thành ủy;
- Công an thành phố (PC 13);
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH;
- Lưu (VX/Nh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số ....../2005/QĐ-UBND ngày ... tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án nâng cấp đô thị Việt Nam (VUUP) từ nguồn vay hỗ trợ phát triển của Ngân hàng thế giới (WB) và các nguồn vốn hỗ trợ phát triển khác được thành lập theo Quyết định số 6681/QĐ-UB ngày 15 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; được Ủy ban nhân dân thành phố giao làm chủ đầu tư các dự án nâng cấp đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm cải thiện kết cấu hạ tầng, phát triển các khu dân cư mới, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án Nâng cấp đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng thành phố, hoạt động theo các Hiệp định tín dụng được Nhà nước Việt Nam ký kết với Ngân hàng thế giới hoặc các đối tác nước ngoài khác; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ có liên quan của các sở-ngành thành phố.

Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước. Kinh phí hoạt động của Ban được thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị có tên giao dịch bằng tiếng Anh là :

Project Management Unit of HoChiMinh City Urban Upgrading Project

Tên viết tắt : PMU - HUUP

Điện thoại : (08) 8.247663 – 8.246498 Fax: (08) 8.246499

E-mail: bqlda-ncdt@hcm.vnn.vn

Chương 2:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ :

1. Thực hiện vai trò và chức năng đối tác trực tiếp với các đối tác nước ngoài trong các quan hệ giao dịch liên quan đến dự án;

2. Chuẩn bị văn kiện, tài liệu, nội dung đàm phán và cùng các cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố tham gia đàm phán các điều ước và các văn bản thỏa thuận khác với các Nhà tài trợ;

3. Đảm bảo tập hợp và thực hiện đầy đủ các nội dung, quy trình thuộc lĩnh vực công tác của dự án được nêu trong Hiệp định hỗ trợ kỹ thuật, bản tham chiếu và các văn kiện được ký kết với Ngân hàng thế giới hoặc các Nhà tài trợ khác khi dự án được triển khai;

4. Đảm bảo đầy đủ cơ sở các dữ liệu thông tin theo yêu cầu đã thỏa thuận với đối tác nước ngoài để đi vào giai đoạn quản lý; điều hành dự án theo chương trình, kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền thông qua;

5. Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong quá trình quản lý điều hành dự án đầu tư và những vấn đề có liên quan theo thông lệ quốc tế;

6. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo tài chính, các chế độ về kế toán, thống kê, kiểm toán, quyết toán theo quy định hiện hành và theo yêu cầu của đối tác nước ngoài phù hợp với những nội dung đã được ký kết;

7. Đảm bảo chế độ quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng, các dự án có liên quan khác của thành phố để đồng thời phối hợp triển khai có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của dự án; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban nhân dân thành phố.

8. Xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết và tiến độ thực hiện các dự án thành phần. Tổ chức quản lý điều hành, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của dự án và xử lý các phát sinh khi thực hiện dự án;

9. Hàng năm, Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị lập kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch giải ngân (vốn đối ứng và nguồn vốn của đối tác nước ngoài) theo yêu cầu tiến độ thực hiện dự án phù hợp với cơ chế tài chính trong nước và qui định của đối tác nước ngoài để đảm bảo theo yêu cầu tiến độ thực hiện dự án.

Điều 5. Quyền hạn :

1. Giám đốc Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị được ký hợp đồng lao động với người lao động, bố trí nhân viên có đủ năng lực hoạt động chuyên trách và bán chuyên trách vào các chức danh tương ứng phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ;

2. Quản lý thực hiện các dự án nâng cấp đô thị của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố giao làm chủ đầu tư kể từ giai đoạn bắt đầu thực hiện cho đến khi kết thúc dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng, quyết toán kinh phí;

Được điều chỉnh và phê duyệt các vấn đề phát sinh khi thực hiện dự án trong phạm vi không làm thay đổi quy mô, mục tiêu đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt theo quy định;

Thẩm định hoặc thuê tư vấn thẩm tra, thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình theo quy định;

3. Tiếp xúc, làm việc với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

4. Được quyền đề nghị các sở-ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện cung cấp các thông tin có liên quan đến việc thực hiện dự án;

5. Được quyền quyết định những công việc thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư theo quy định hiện hành;

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền hoặc phân công bằng văn bản.

Chương 3:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘLÀM VIỆC

Điều 6. Nguyên tắc chung.

1. Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị được tổ chức và hoạt động theo chế độ Thủ trưởng do Giám đốc phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý dự án; có các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc phụ trách các lĩnh vực do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm với cấp trên về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Giám đốc Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Ban Quản lý dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và Giám đốc Sở Nội vụ.

4. Giám đốc Ban Quản lý dự án là người trực tiếp phụ trách và giải quyết các vấn đề sau : chủ tài khoản của Ban; các vấn đề về công tác đối ngoại; các vấn đề về chiến lược, các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và ngắn hạn cũng như các vấn đề cấp bách liên quan đến các đối tác trong và ngoài nước.

5. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, tình hình thực tế hoạt động của Ban, Giám đốc Ban Quản lý dự án được quyền quyết định thành lập, giải thể hoặc thay đổi các phòng nghiệp vụ, bộ phận giúp việc để thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp với từng thời kỳ.

6. Giám đốc Ban Quản lý dự án được quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo phòng thuộc Ban, trừ các chức danh do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của thành phố.

Điều 7. Cơ cấu bộ máy của Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị.

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Giám đốc Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn; xác định nhiệm vụ, nhân sự, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ cho các phòng phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm bảo đảm hoạt động quản lý dự án đạt hiệu quả cao.

Chương 4:

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố.

1. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện dự án và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong quy chế này;

Báo cáo, định kỳhoặc đột xuất tình hình thực hiện kếhoạch và hoạt động của Ban cho Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định; tham gia đầy đủcác cuộc họp do Ủy ban nhân dân thành phốtriệu tập;

2. Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền;

3. Ban Quản lý dự án chủ động đề xuất kịp thời cho Ủy ban nhân dân thành phố những biện pháp, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án phù hợp với Hiệp định vay và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 9. Đối với Ngân hàng thế giới (WB).

Có mối quan hệ chặt chẽ trong việc thực hiện Hiệp định tín dụng đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam. Tranh thủ sự tài trợ của WB để tổ chức thực hiện các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 10. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chịu sự điều phối chung trong Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 11. Đối với tổ chức và cá nhân đại diện cho đối tác nước ngoài.

Phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai dự án cũng như đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực của dự án, đúng quy định pháp luật.

Điều 12. Đối với Ban chỉ đạo các dự án nâng cấp đô thị thành phố.

Báo cáo và chịu sự chỉ đạo chung về thực hiện các chủ trương chính sách liên quan đến dự án

Điều 13. Đối với các sở-ngành thành phố.

1. Phối hợp cùng triển khai thực hiện, đồng thời giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền qui định.

2. Thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình thực hiện dự án trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 14. Đối với Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn.

Có trách nhiệm thông báo với Ủy ban nhân dân các quận-huyện có liên quan về quy hoạch, kế hoạch đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng các khu dân cư, phương án bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn do địa phương quản lý, kế hoạch giám sát cộng đồng để cùng phối hợp với Ủy ban nhân dân quận-huyện tổ chức thực hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh do ảnh hưởng của dự án.

Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban, kế hoạch di dời, tái định cư theo quy hoạch, chính sách và các quy định hiện hành; thường xuyên kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước và thành phố, giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc thực hiện dự án trên địa bàn nhằm chấn chỉnh tăng cường quản lý về nhà đất trên địa bàn thành phố.

Điều 15. Đối với các tổ chức chính trị xã hội.

Ban có mối quan hệ phối hợp, để tiếp nhận những thông tin có liên quan nhằm điều chỉnh hoạt động của dự án. Đồng thời qua các tổ chức để vận động nhân dân thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến việc thực hiện

dự án.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Giám đốc Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này.

Điều 17. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những điểm không còn phù hợp với quy định của Nhà nước. Giám đốc Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị có trách nhiệm kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh bổ sung, sửa đổi nội dung Quy chế này cho phù hợp./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 199/2005/QĐ-UBND ngày 07/11/2005 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.141

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!