Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1986/QĐ-TCT năm 2006 về kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc hệ thống Thuế nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1986/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành: 18/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1986/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP THUỘC HỆ THỐNG THUẾ NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TR­ƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Nghị định 77/2003/NĐ-CP ngày  1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1406/QĐ-BTC ngày 19/10/1998 của Bộ Tài chính về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc ngành Thuế;

Điều 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có nhiệm vụ và quyền hạn:

1.Tổ chức thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng ở cấp mình theo hướng dẫn của Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp trên trong từng thời gian, bảo đảm phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Thuế, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, tài chính - ngân sách của Đảng và Nhà nước;

Tổng kết, phân tích kết quả thực hiện phong trào thi đua ở cấp mình, đề xuất với Thủ trưởng cơ quan và Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp trên kế hoạch tổ chức, chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn ngành; ban hành hoặc cải tiến, sửa đổi, bổ sung chính sách, hình thức và chế độ khen thưởng thi đua, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thi hành các chính sách, chế độ về công tác thi đua - khen thưởng của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

2. Xét chọn những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc qua phong trào thi đua yêu nước để đề nghị Thủ trưởng cơ quan và cấp trên khen thưởng theo quy định chung. Tổ chức kiểm tra, sơ kết và tổng kết công tác thi đua – khen thưởng của cơ quan, của ngành;

Điều 3. Thành phần của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp gồm:

1. Cấp Tổng cục:

1.1- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Thuế:

- Chủ tịch Hội đồng: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

- Uỷ viên thường trực: Chánh văn phòng Cơ quan Tổng cục Thuế;

- Uỷ viên Hội đồng:

+ Lãnh đạo Tổng cục Thuế;

+ Trưởng các Ban, Thủ trưởng Đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế;

- Thư ký Hội đồng: Trưởng phòng Thi đua thuộc Văn phòng Cơ quan Tổng cục Thuế.

Tuỳ theo nội dung từng kỳ họp của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời đại diện có thẩm quyền các đoàn thể trong cơ quan Tổng cục Thuế.

1.2- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Tổng cục Thuế:

- Chủ tịch Hội đồng: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

- Uỷ viên thường trực: Chánh văn phòng Cơ quan Tổng cục Thuế;

- Uỷ viên Hội đồng:

+ Lãnh đạo Tổng cục Thuế;

+ Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế;

+ Trưởng các Ban, Thủ trưởng Đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế;

+ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng cục Thuế;

+ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Tổng cục Thuế;

- Thư ký Hội đồng: Trưởng phòng Thi đua thuộc Văn phòng Cơ quan Tổng cục Thuế.

2- Cấp Cục:

2.1- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Thuế:

- Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng Cục Thuế;

- Uỷ viên thường trực: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế;

- Uỷ viên Hội đồng:

+ Lãnh đạo Cục Thuế;

+ Trưởng các phòng thuộc Cục Thuế;

+ Chủ tịch Công đoàn ngành Thuế (nếu có);

- Thư ký Hội đồng: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ phụ trách về thi đua;

Tuỳ theo nội dung từng kỳ họp của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời đại diện có thẩm quyền các đoàn thể cơ quan Cục Thuế, các Chi cục thuế tham dự.

2.2- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Cục Thuế:

- Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng Cục Thuế;

- Uỷ viên thường trực: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế;

- Uỷ viên Hội đồng:

+ Lãnh đạo Cục Thuế;

+ Bí thư Chi bộ (Đảng bộ) cơ quan Cục Thuế;

+ Trưởng các phòng thuộc Cục Thuế;

+ Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan Cục Thuế;

+ Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Cục Thuế;

- Thư ký Hội đồng: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ phụ trách về thi đua;

3- Cấp Chi cục thuế:

- Chủ tịch Hội đồng: Chi cục trưởng Chi cục Thuế;

- Uỷ viên thường trực: Tổ trưởng Tổ Hành chính- quản trị- nhân sự - tài vụ;

- Uỷ viên Hội đồng:

+ Lãnh đạo Chi cục Thuế;

+ Bí thư Chi bộ Chi cục Thuế;

+ Tổ trưởng, Đội trưởng thuộc Chi cục Thuế;

+ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế;

+ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi cục Thuế;

- Thư ký Hội đồng: Tổ phó Tổ Hành chính -quản trị - nhân sự - tài vụ;

Tuỳ theo nội dung từng kỳ họp của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời đại diện có thẩm quyền các đoàn thể thuộc Chi cục Thuế tham dự.

Điều 4: Nhiệm vụ cụ thể của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan thuế các cấp thực hiện theo Quyết định số 1444/QĐ – TCT ngày 6/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp thuộc Hệ thống thuế Nhà nước.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 1443/QĐ - TCT ngày 6/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp thuộc Hệ thống thuế Nhà nước.

Các Ông (Bà): Trưởng Ban, Thủ trưởng Đơn vị, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCT;
- Lư­u VT, VP(TĐ). Trang

TỔNG CỤC TR­ƯỞNG
Nguyễn Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1986/QĐ-TCT năm 2006 về kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc hệ thống Thuế nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.852
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.158.107