Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1977/QĐ-UBND năm 2013 mẫu Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một điện tử tại Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 1977/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1977/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TẠI UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một điện tử tại UBND huyện/thị xã/thành phố.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào mẫu Quyết định này để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tử tại địa phương mình để triển khai thực hiện. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TẠI UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /QĐ-UBND

........., ngày       tháng    năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TẠI UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ...

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các  cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Quyết định số......../QĐ-UBND ngày   tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định thực hiện mô hình một cửa điện tử tại UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện/thị xã/thành phố...... tại Tờ trình số       /TTr-PNV ngày     tháng      năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một điện tử tại UBND huyện/thị xã/thành phố...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ và Thủ trưởng các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND huyện/thị xã/thành phố..., Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- TT.HU; TT HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TẠI UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2013 của UBND huyện/thị xã/thành phố)

Chương I

PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tử tại UBND huyện/thị xã/thành phố (gọi tắt là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện cơ chế một cửa điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố bao gồm:

- Các thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Văn phòng HĐND và UBND các huyện/thị xã/thành phố và Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 về sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chính sách xã hội - người có công.

- Cấp giấy chứng minh nhân dân (nếu có).

- Đăng ký hộ khẩu (đối với thị xã, thành phố) (nếu có).

- Tính thuế nhà đất (nếu có).

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tử tại UBND huyện/thị xã/thành phố.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử tại UBND huyện/thị xã/thành phố.

3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết những công việc theo cơ chế một cửa điện tửtại UBND huyện/thị xã/thành phố.

Chương II

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 3. Chức năng:

Thực hiện theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày     /    /20... của Chủ tịch UBND huyện/thị xã/thành phố về Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị xã/thành phố ...

Điều 4. Nhiệm vụ:

Thực hiện theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày    /   /20... của Chủ tịch UBND huyện/thị xã/thành phố về Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị xã/thành phố ...

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 5. Tổ chức bộ máy:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm các cơ quan sau:

- Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị xã/thành phố ...

- Phòng Tư pháp

- Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Phòng kinh tế

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

- Phòng Công Thương

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

- Công an huyện/thị xã/thành phố ...

- Chi cục Thuế huyện/thị xã/thành phố ...

Các phòng, ban, ngành chuyên môn có trách nhiệm quản lý về biên chế, chuyên môn, nghiệp vụ và cử cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, am hiểu công việc và có khả năng giao tiếp hành chính tham gia làm việc chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện/thị xã/thành phố ... thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tửcác loại hồ sơ, thủ tục hành chính được qui định tại Điều 1 của Quy chế này.

Điều 6. Chế độ làm việc:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chịu sự quản lý của Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị xã/thành phố.

- Trong trường hợp có thay đổi về nhân sự thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải cử công chức, viên chức khác thay thế; đồng thời, thông báo bằng văn bản với lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị xã/thành phố biết để quản lý.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả cụ thể như sau:

+ Sáng từ 7h30 - 11h.

+ Chiều từ 14h00 - 16h30.

- Thời gian hành chính còn lại trong ngày dùng để sắp xếp hồ sơ, bàn giao hoặc chuyển hồ sơ đến các phòng, ban, ngành giải quyết. Sau ngày làm việc, cán bộ, công chức phải kiểm kê phí và lệ phí đã thu và nộp ngay cho thủ quỹ theo đúng chế độ quản lý tài chính.

Điều 7. Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả:

Thực hiện theo Điều 6, 7, 8, 9, 10 tại Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện/thị xã/thành phố và theo các quy định tại quyết định này.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 8. Trách nhiệm của Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị xã/thành phố ...:

Thực hiện theo Điều ..., Quyết định số ... /QĐ-UBND ngày .../.../20.... của Chủ tịch UBND huyện/thị xã/thành phố về Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện/thị xã/thành phố.

Điều 9. Trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, ngành

Thực hiện theo Điều ..., Quyết định số ... /QĐ-UBND ngày .../.../20.... của Chủ tịch UBND huyện/thị xã/thành phố về Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện/thị xã/thành phố.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Thực hiện theo Điều ...., Quyết định số ... /QĐ-UBND ngày .../.../20.... của Chủ tịch UBND huyện/thị xã/thành phố về Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện/thị xã/thành phố.

Chương V

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 11. Khen thưởng:

Cán bộ, công chức và viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác được giao thì được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện/thị xã/thành phố....

Điều 12. Kỷ luật:

Cán bộ, công chức và viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày UBND huyện/thị xã/thành phố Quyết định ban hành.

Điều 14. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế này đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện Quy chế này Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện/thị xã/thành phố, Thủ Trưởng các phòng, ban, ngành chuyên môn nếu thấy có vướng mắc hoặc cần góp ý bổ sung báo cáo bằng văn bản để UBND huyện/ thị xã/ thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1977/QĐ-UBND năm 2013 mẫu Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một điện tử tại Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.196
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127