Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 1967/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 17/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1967/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 19 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA , THỂ THAO VÀ DU LỊCH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

Căn cứ Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PKSTTHC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

DANH MỤC

TTHC MỚI BAN HÀNH, TTHC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
( Kèm theo Quyết định số 1967 ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

1

Thủ tục thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích

2

Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

1

Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

2

Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 79/2012/NĐ-CP thuộc địa phương mời cá nhân là người nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

3

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

4

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

5

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

6

Thủ tục thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu tại địa phương

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1967 ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

TT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện TTHC

Số, ký hiệu của hồ sơ TTHC trên CSDLQG

Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ, thay thế

1

Cấp phép cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn chuyên nghiệp

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T-YBA-176190-TT

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

2

Cấp phép cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T-YBA-176194-TT

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

3

Cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T-YBA-176116-TT

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

4

Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạtđộng theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạtđộng theo Luật doanh nghiệp

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T-YBA-176121-TT

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

5

Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở VHTTDL cho phép vào Việt Nam biểu diễn

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T-YBA-176123-TT

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

6

Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức người ngoài, tổ chức quốc tế hoạtđộng hợp phép trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạtđộng

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T-YBA-176127-TT

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

7

Cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T-YBA-176132-TT

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

8

Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc các thể loại khác (ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T-YBA-176134-TT

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

9

Tiếp nhận hồ sơ và cho phép người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T-YBA-176137-TT

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

10

Cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp tại địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T-YBA-176141-TT

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

11

Cấp giấy phép công diễn cho tổ chức, cá nhân tổ chức trình diễn thời trang

Nghệ thuật biểu diễn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

T-YBA-176148-TT

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Thủ tục thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích

- Trình tự thực hiện:

Bước 1- Chủ đầu tư có nhu cầu xin làm thủ tục thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích đến trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc xem trên Cổng thông tin điện tử Yên Bái để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (136 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái).

 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần, giờ hành chính ( trừ thứ Bảy - Chủ nhật, ngày lễ, tết).

Bước 3: Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

1 - Văn bản đề nghị của Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích;

2 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh gồm:

+ Báo cáo khảo sát;

+ Ảnh chụp hiện trạng;

+ Bản vẽ hiện trạng và bản vẽ phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

+ Thuyết minh;

Dự toán kinh phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

 + Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

* Lệ phí: Không có.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

2. Thủ tục Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

- Trình tự thực hiện:

Bước 1- Tổ chức có nhu cầu xin Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu đến trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc xem trên Cổng thông tin điện tử Yên Bái để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (136 đường Trần Hưng Đạo - phường Hồng Hà- TP Yên Bái).

 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần, giờ hành chính ( trừ thứ Bảy - Chủ nhật, ngày lễ, tết).

Bước 3 : Nhận Quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

 - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát - Mẫu số 07;

- 01 tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và giấy phép phê duyệt nội dung chương trình (đối với bản ghi âm, ghi hình nhập khẩu);

- 01 văn bản ủy quyền đề nghị cấp nhãn kiểm soát (đối với trường hợp có sự ủy quyền đề nghị cấp nhãn kiểm soát).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

+ Cơ quan phối hợp: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 07 - Đơn đề nghị Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/10/2012 )

- Lệ phí: Không quy định

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 + Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/10/2012 về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

 

MẪU SỐ 07

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP NHÃN KIỂM SOÁT BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Đơn vị ......được thành lập ngày…..tháng ….năm … theo giấy phép số …do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố … cấp, có chức năng sản xuất, lưu hành và nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các chương trình dưới đây:

STT

Tên chương trình

Thể loại

Số GP phát hành và ngày cấp

Mã số nhã (Chương trình tái bản)

Số lượng nhãn

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

Tổng cộng số tem xin cấp: ………………………………….. (bằng chữ)

Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

1. Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

(Các đối tượng thuộc địa phương được thực hiện thủ tục hành chính này gồm: Đoàn nghệ thuật; Nhà văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; Cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1- Tổ chức có nhu cầu xin Cấp giấy phép ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đến trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc xem trên Cổng thông tin điện tử Yên Bái để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (136 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái).

 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần, giờ hành chính ( trừ thứ Bảy - Chủ nhật, ngày lễ, tết).

Bước 3: Nhận giấy phép tại Phòng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị cấp phép ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 03);

- 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

- 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu;

- 01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

- 01 bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

 + Cơ quan phối hợp: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 03 - Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012).

- Lệ phí: Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 + Nghị định 79/2012/NĐ-ngày 5/10/2012 CP của Chính phủ về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

 

MẪU SỐ 03

(Ban hành kèm theo Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

Kính gửi: - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Nhà hát (đơn vị) ....... đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá nhân):.……………………………...........

2. Nội dung chương trình:…………….………………………………...............

3. Người chịu trách nhiệm chương trình:...............................................................

4. Thời gian: Từ ngày /…./…../đến ngày …./…../……...............................

5. Địa điểm:......................................................................................................

6. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

CÁ NHÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

2. Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 79/2012/NĐ-CP thuộc địa phương mời cá nhân là người nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

(Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 79/2012/NĐ-CP thuộc địa phương được thực hiện thủ tục hành chính này gồm: Đoàn nghệ thuật; Nhà văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Thể thao;Đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học nghệ thuật; Cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang)

 - Trình tự thực hiện:

Bước 1- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời cá nhân là người nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đến Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch hoặc xem trên Cổng thông tin điện tử Yên Bái để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (136 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái)

 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần, giờ hành chính ( trừ thứ Bảy - Chủ nhật, ngày lễ, tết).

Bước 3 : Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

 - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

 - 01 đơn đề nghị cấp phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 02);

 - 01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

 - 01 bản sao chứng thực văn bản nhận xét của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

 - 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

 + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

+ Cơ quan phối hợp: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 02 – Đơn đề nghị Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

(Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ)

- Lệ phí: Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

 

MẪU SỐ 02

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Nhà hát (Đơn vị) ....... đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc thông tin cá nhân: Số hộ chiếu, địa chỉ liên hệ tại Việt Nam hay ở nước ngoài)………………..…………………………..

2. Nội dung chương trình:……………………..…………...…………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):.........................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:....................................................

5. Thời gian: Từ ngày…..tháng…..năm…..đến ngày…..tháng.…năm….

6. Địa điểm:.................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

3. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương.

( Các đối tượng thuộc địa phương được thực hiện thủ tục hành chính này gồm: Đoàn nghệ thuật; Nhà văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; Cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1- Các tổ chức thuộc địa phương có nhu cầu xin Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đến trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc xem trên Cổng thông tin điện tử Yên Bái để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (136 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái).

 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần, giờ hành chính ( trừ thứ Bảy - Chủ nhật, ngày lễ, tết).

Bước 3 : Nhận giấy phép tại Phòng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

- Công chức hướng dẫn người nhận giấy phép đến bộ phận Tài vụ - Văn phòng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nộp lệ phí theo quy định.

- Công chức kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và trao giấy phép biểu diễn nghệ thuật.

 - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn xin đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01).

- 01 Bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

- 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu;

- 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

- 01 bản sao đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức biểu diễn (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức nước ngoài);

- 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

+ Cơ quan phối hợp: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 01 -Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật (Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ)

- Lệ phí: Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 + Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/10/2012 về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

 

MẪU 01

Ban hành kèm theo Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Nhà hát (Đơn vị) ....... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:

1. Tên chương trình:....................................................................................

2. Nội dung chương trình:……………...…………………...…………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):.........................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:....................................................

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm….. đến ngày... tháng ... năm............

6. Địa điểm:.................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

4. Thủ tục Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu .

- Trình tự thực hiện:

Bước 1- Tổ chức có nhu cầu xin Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đến trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc xem trên Cổng thông tin điện tử Yên Bái để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (136 đường Trần Hưng Đạo - phường Hồng Hà- TP Yên Bái).

 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần, giờ hành chính ( trừ thứ Bảy - Chủ nhật, ngày lễ, tết).

Bước 3 : Nhận Quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

a) 01 đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung (Mẫu số 06);

b) 01 danh mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn;

c) 01 bản nhạc và lời hoặc kịch bản văn học (đối với tác phẩm nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

d) 01 bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu;

đ) 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tác giả, tác phẩm và người biểu diễn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn (nếu trong chương trình có sử dụng tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn);

e) 01 mẫu thiết kế vỏ bản ghi âm, ghi hình;

g) 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

+ Cơ quan phối hợp: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 06 - Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

(Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ )

- Lệ phí: Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

 

MẪU SỐ 06

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP PHÊ DUYỆT NỘI DUNG BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Đơn vị ......được thành lập ngày…..tháng ….năm … theo giấy phép số … của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, có chức năng sản xuất, lưu hành và nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình dưới đây:

1. Tên chương trình:..............................................................................................

2. Thời lượng chương trình (số phút):………...…….……...…………………

3. Người chịu trách nhiệm chương trình:……….........................................

4. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

5. Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu

- Trình tự thực hiện:

Bước 1- Tổ chức có nhu cầu xin Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu đến trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái hoặc xem trên Cổng thông tin điện tử Yên Bái để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (136 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần, giờ hành chính ( trừ thứ Bảy - Chủ nhật, ngày lễ, tết).

Bước 3: Nhận Quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần :

Thành phần hồ sơ:

a) 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (Mẫu số 04);

b) 01 đề án tổ chức cuộc thi, trong đó nêu rõ: Thể lệ cuộc thi, quy chế hoạtđộng của Ban tổ chức, Ban giám khảo;

- 01 văn bản đồng ý của UBND tỉnh, nơi dự định tổ chức;

- 01 bản sao chứng thực hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức Việt Nam với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật, đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước) và 30 ngày làm việc (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

+ Cơ quan phối hợp: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 04 - Đơn đề nghị cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước (Nghị định 79/2012/NĐ-CP)

- Lệ phí: Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

 

MẪU SỐ 04

Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/ 10/2012 của Chính phủ

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………, ngày…… tháng……. năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU TRONG NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

(đối với cuộc thi Người đẹp và người mẫu trong phạm vi địa phương)

Đơn vị ....... đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp, Người mẫu tổ chức trong nước.

1. Tên đơn vị:..............................................................................................

2. Tên cuộc thi:……..……….…………………...………………………..

3. Nội dung cuộc thi:...................................................................................

4. Người chịu trách nhiệm cuộc thi:.......................................................

5. Thời gian: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm..........

6. Địa điểm:.................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

6. Thủ tục thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu

- Trình tự thực hiện:

Bước 1- Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu xin thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu đến trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái hoặc xem trên Cổng thông tin điện tử Yên Bái để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (136 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần, giờ hành chính ( trừ thứ Bảy - Chủ nhật, ngày lễ, tết).

Bước 3 : Nhận Văn bản thông báo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân (Mẫu số 01);

- Bản sao có chứng thực giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc Quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản Thông báo.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 01 - Văn bản thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

- Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 15/3/2013.

 

TÊN TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

1. ………(Tên tổ chức, cá nhân thông báo biểu diễn)

- Địa chỉ: .....................................................................................................

- Điện thoại: ................................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân thông báo

- Họ và tên (viết chữ in hoa): ......................................................................

- Chức danh: ...............................................................................................

- Địa chỉ: .....................................................................................................

- Điện thoại: ................................................................................................

- Giấy CMND: Số ......................ngày cấp ....../......./........... nơi cấp .........

3. Chúng tôi trân trọng thông báo đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ........

- Tên chương trình, vở diễn: .......................................................................

- Nội dung chương trình, vở diễn: ..............................................................

- Thời gian tổ chức biểu diễn: ....................................................................

- Địa điểm biểu diễn: ..................................................................................

- Người biểu diễn (ghi rõ tên, quốc tịch của đoàn nghệ thuật và của từng người): ................................................................................................................

- Người chịu trách nhiệm chương trình:…………………………………..

- Giấy phép số…./GP-…. do…..(tên cơ quan đã cấp giấy phép) cấp ngày….tháng…. năm…

4. Cam kết

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 và quy định pháp luật có liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

5. Hồ sơ kèm theo gồm:

- Bản sao có chứng thực giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Ghi chú:

(*) Trường hợp đoàn nghệ thuật có nhiều người thì lập danh sách kèm theo.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THÔNG BÁO
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1967/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144