Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1967/QĐ-BYT phê duyệt danh sách thành viên của Ban Chỉ đạo và tổ công tác liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1967/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 02/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1967/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 48/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế - Trưởng ban.

2. Ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế - Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban.

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản - Uỷ viên.

5. Ông Nguyễn Xuân Thuý, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp - Uỷ viên.

6. Ông Phan Thế Ruệ, Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại - Uỷ viên.

7. Ông Bùi Mạnh Hải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Uỷ viên.

8. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Uỷ viên.

9. Bà Huỳnh Thị Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Uỷ viên.

10. Ông Trần Văn Nhung, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Uỷ viên.

11. Ông Lê Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát - Bộ Công an - Uỷ viên.

Điều 2. Tổ Công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế - Tổ trưởng.

2. Ông Đậu Ngọc Hào, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.

3. Ông Lê Mậu Toàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.

4. Ông Lê Văn Bầm, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên.

5. Ông Nguyễn Tử Cương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn và Thú y thuỷ sản, Bộ Thuỷ sản - Thành viên.

6. Ông Nguyễn Phú Cường, Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công nghiệp - Thành viên.

7. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Thương mại - Thành viên.

8. Ông Phạm Ngọc Trân, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên.

9. Bà Đặng Thị Bình An, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - Thành viên.

10. Ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra, Bộ Y tế - Thành viên.

11. Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - Thành viên.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 48/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác hoạt động theo Qui chế làm việc do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1895/1999/QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm”, Quyết định số 99/2001/QĐ-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP (Vụ Văn xã, phòng CB);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ là thành viên;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ TCCB, PC;
- Lưu: VT, QLTP.

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỀ
VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1967/QĐ-BYT phê duyệt danh sách thành viên của Ban Chỉ đạo và tổ công tác liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.337

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55