Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 của Thành phố Hà Nội, giai đoạn II (2008-2010) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1962/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 27/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1962/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135, GIAI ĐOẠN II (2008-2010)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, giai đoạn 2006-2010” (gọi tắt là Chương trình 135);
Xét đề nghị tại Tờ trình số 32/BDT-NVI ngày 23/02/2009 của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện Chương trình 135, giai đoạn II (2008 – 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 của Thành phố Hà Nội, giai đoạn II (2008-2010), gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - làm Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Ánh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố - làm Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Ông Ngô Văn Quý, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

4. Bà Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Tài chính  - Ủy viên.

5. Ông Lưu Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

6. Ông Lê Tuấn Hữu, Phó Giám đốc sở Lao động – Thương binh và Xã hội - Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Văn Nuôi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Bá Phát, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Ban Dân tộc - Ủy viên.

Giao Ban Dân tộc Thành phố là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.

Giúp Ban chỉ đạo có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan có thành viên tham gia Ban chỉ đạo.

Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 Thành phố có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn các sở, ngành liên quan, UBND các huyện có các địa phương được hưởng Chương trình 135 thực hiện Chương trình theo Thông tư số 676/2006/UBDT-KH&ĐT-TC-NN&PTNT-XD ngày 08/8/2006 của liên Bộ: Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng; hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010.

2. Việc thực hiện chương trình 135, giai đoạn II (2008 – 2010) phải bảo đảm đúng đối tượng, theo đúng kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, về cơ sở hạ tầng; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn một cách bền vững, giảm khoảng cách kinh tế xã hội giữa các vùng trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Dân tộc; (để báo cáo)
- TT Thành ủy, HĐND TP (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- CVP, các PVP UBND TP;
- Các phòng: LĐCSXH, VHKG, TH;
- Lưu VT, Tuệ (LĐCSXH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2009 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 135 của Thành phố Hà Nội, giai đoạn II (2008-2010) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.658
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122