Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1957/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 382/TTr-SNV ngày 07/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- NC (H) 12/12;
- Lưu: VT. Tr 42/12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1957/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh)

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành t ngày 01/01/2016.

Để triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc trin khai thi hành Luật Tchức chính quyền địa phương, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đảm sự phối hp thường xuyên, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên hướng dẫn, kịp thời kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương

- Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ quan báo, đài trong tỉnh dành thời lượng phù hp để tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý bằng các hình thức phù hợp như: thông qua hội nghị, họp giao ban, các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,...

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2015 và các năm tiếp theo.

2. Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiện toàn tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

- Sở Nội vụ có trách nhiệm:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn tổ chức Ủy ban nhân dân các cấp theo đúng quy định của Luật và các quy định có liên quan.

+ Phối hp với Hội đồng nhân dân tỉnh kiện toàn tổ chức Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định của Luật và các quy định có liên quan.

- Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2015 và các năm tiếp theo, trong đó trọng tâm là 6 tháng đầu năm 2016.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân các cấp ban hành có liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương để đề xuất sửa đi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

a) Cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp).

b) Cấp huyện:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp (làm đầu mối tổng hp kết quả rà soát, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau báo cáo về S Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (trực tiếp thực hiện rà soát, gửi báo cáo kết quả về Phòng Tư pháp).

Thời gian thực hiện:

- Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau gửi báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đi, bsung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25/12/2015.

- Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trong tháng 12/2015.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhim thc hin

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Các cơ quan được giao chủ tcó trách nhiệm hoàn thành sản phẩm, bảo đảm tiến độ và nội dung công việc; các cơ quan phối hp có trách nhiệm tham gia vi cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau trong việc triển khai và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc trin khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, gửi cơ quan có thm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu y ban nhân dân tỉnh phân bkinh phí cho các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và y ban nhân dân huyện, thành phố kịp thời phản ánh bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, hướng dẫn thêm hoặc tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1957/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96