Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1953/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1246/QĐ-TTg triển khai Nghị quyết 75/2014/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1953/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 21/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1953/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1246/QĐ-TTG NGÀY 24/7/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 75/2014/QH13 NGÀY 24/6/2014 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP; CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2014/NQ-QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đăng Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, VP (TH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1246/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 75/2014/QH13 NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP; CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. TIẾP TỤC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH HIẾN PHÁP

STT

Nhiệm vụ

Thời hạn thực hiện

Đơn vị chủ trì

I. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật đi vào cuộc sống

1.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý, cán bộ pháp chế các Bộ, ngành ở Trung ương

Biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về từng nội dung, chế định của Hiến pháp: Tháng 8/2014

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu: Quý III/2014

Văn phòng Bộ

2.

Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên phạm vi toàn quốc

- Phát động cuộc thi: tháng 11/2014

- Tổng kết cuộc thi: Năm 2015

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

3.

Tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật

Năm 2014 - 2016

Trường Đại học Luật Hà Nội; Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ.

4.

Nghiên cứu, xây dựng sách bình luận khoa học về Hiến pháp

Năm 2014-2015

Viện Khoa học pháp lý

5.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, gắn với việc tổ chức Ngày pháp luật năm 2014 và các năm tiếp theo

Năm 2014 và các năm tiếp theo

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

II. Tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật, xác định các quy định trái Hiến pháp để đình chỉ thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để cụ thể hóa Hiến pháp

6.

Tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, lập danh mục các luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Trước ngày 30/9/2014

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

7.

Tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành, lập danh mục các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Trước ngày 30/9/2014

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

8.

Tổng hợp báo cáo, lập danh mục các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Trước ngày 30/9/2014

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

9.

Rà soát, lập danh mục các thông tư, thông tư liên tịch để ban hành theo thẩm quyền của Bộ Tư pháp, báo cáo Bộ trưởng

Trước ngày 30/9/2014

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

III. Theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua trong các năm 2014 và 2015, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và quyết định phân công của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp; phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

10.

Theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua trong các năm 2014 và 2015, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch đã được phê duyệt

Theo thời hạn Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Kế hoạch đã được phê duyệt

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

11.

Chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua trong các năm 2014 và 2015 mà Bộ Tư pháp được giao chủ trì, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Kế hoạch đã được phê duyệt

Theo thời hạn Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Kế hoạch đã được phê duyệt

Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh

12.

Tham mưu, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Thường xuyên

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

IV. Xây dựng báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

13.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại mục 1, phần II Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH14 của Quốc hội

Thường xuyên

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

14.

Tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó có tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 1, phần II Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội

Trước ngày 05/10/2014

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

15.

Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, hệ thống các quy định pháp luật nói chung, các quy định liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nói riêng phù hợp với nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013

Quý IV/2014

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

B. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH, KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra

Thời hạn thực hiện

Đơn vị chủ trì

I. Xây dựng, trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)

1.

Xây dựng, trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)

Tháng 8/2014

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

II. Tổ chức rà soát tất cả các luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII và các pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (bao gồm cả thông tư, thông tư liên tịch) luật, nghị quyết, pháp lệnh nhằm giảm số văn bản nợ đọng

2.

Tổng hợp kết quả rà soát các luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII và các pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đề xuất nội dung, tiến độ xây dựng ban hành các văn bản QPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp

Tháng 8/2014

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

3.

Xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc nhiệm vụ của Bộ Tư pháp

Theo chương trình, kế hoạch

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

4.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thường xuyên

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

5.

Tổng hợp Báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 về tình hình triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và Nghị quyết số 20/2011/QH13 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Trước ngày 15/9/2014

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

III. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

6.

Tăng cường công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, tập trung thẩm định sâu về mục đích, yêu cầu, phạm vi điều chỉnh, chính sách pháp luật, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và các quy định về thủ tục hành chính của các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thường xuyên

Các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

7.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động dự thảo văn bản cho các cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật

Thường xuyên

Vụ Tổ chức cán bộ

8.

Tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 1598/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thay thế Quyết định số 1048/QĐ-BTP

Tháng 8/2014

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

IV. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

9.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản, kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý sai phạm tại các Bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

10.

Xây dựng Báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý văn bản trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ

Hàng tháng

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

11.

Đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình kiểm tra, xử lý văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó có tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm d, mục 1, phần II Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 của Quốc hội

Trước ngày 30/12 hàng năm

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

V. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính

12.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính được giao chủ trì soạn thảo, rà soát thủ tục hành chính trong quá trình thực thi

Thường xuyên

Các đơn vị xây dựng pháp luật

13.

Tham gia ý kiến và phối hợp thẩm định các thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành những thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý và có chi phí tuân thủ thấp

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

14.

Tiếp thu, tổng hợp ý kiến tham gia và thẩm định về thủ tục hành chính vào văn bản góp ý và thẩm định của Bộ Tư pháp

Thường xuyên

Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thẩm định

15.

Công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; niêm yết thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính

Thường xuyên

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

16.

Công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

17.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Năm 2014, 2015 và 2016

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

18.

Luật hóa công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2014

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

19.

Xây dựng thông tư hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Năm 2014

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

20.

Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và nghiệp vụ truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính của 24 bộ, ngành, cơ quan và 63 địa phương, kể cả cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Hàng năm

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

21.

Đôn đốc các Bộ, cơ quan hoàn thành việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại 25 nghị quyết

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

22.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính tại một số Bộ, ngành, địa phương

Hàng năm

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

23.

Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

24.

Xây dựng Thông tư quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Năm 2014

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

25.

Thống nhất dữ liệu thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương và Chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Từ năm 2015

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

26.

Tham mưu lãnh đạo Bộ và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

27.

Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách quy định hành chính

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

28.

Đẩy mạnh truyền thông, huy động các nguồn lực hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính

Thường xuyên

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

29.

Triển khai Hệ thống quản lý và đánh giá về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (M&E) tại cấp Bộ, cấp tỉnh và thực hiện báo cáo trực tuyến về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Năm 2014 và những năm tiếp theo

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

30.

Mở rộng Hệ thống quản lý và đánh giá về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (M&E) tại các đơn vị thuộc Bộ, ngành và cấp huyện, xã thuộc tỉnh, thành phố

Năm 2014, 2015

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1953/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1246/QĐ-TTg triển khai Nghị quyết 75/2014/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn đối với việc triển khai thi hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172