Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2017 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 195/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Mô tả công việc của vị trí việc làm

Xác định khung năng lực

Ghi chú

1.

V trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Giám đốc Sở

Lãnh đạo, quản lý, điều hành tất cả các công việc của Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về các hoạt động của Sở.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch chuyên viên chính trở lên.

- Quản lý điều hành, tổ chức.

- Nắm vững các văn bản, quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Am hiểu về công tác nghiên cứu khoa học.

- Dự báo, hoạch định chủ trương, chính sách.

- Có khả năng tập hợp, quy tụ.

2. Kỹ năng:

- Báo cáo, thuyết trình.

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, giao tiếp, phối hợp, tin học văn phòng và ngoại ngữ.

 

1.2

Phó Giám đốc Sở

- Được Giám đốc Sở giao phụ trách một số các lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về tình hình kết quả thực hiện lĩnh vực công tác.

- Đối với lĩnh vực được phân công hay ủy quyền, quyết định của Phó Giám đốc có hiệu lực như của Giám đốc.

- Phó Giám đốc Sở 1: Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo công tác: thanh tra, quản lý về sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.

- Phó Giám đốc Sở 2: Giúp Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo công tác hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Tạp chí KH&CN và Môi trường theo quy định.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch chuyên viên chính.

- Quản lý điều hành, tổ chức.

- Nắm vững các văn bản, quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Lập chương trình, dự án, kế hoạch.

- Có khả năng tập hợp, quy tụ.

2. Kỹ năng:

- Báo cáo, thuyết trình.

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, giao tiếp, phối hợp, tin học văn phòng và ngoại ngữ.

 

1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện quản lý, phân công, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ khác của ngạch công chức được giao

Khung năng lực chung:

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch chuyên viên trở lên.

- Có năng lực tham mưu, quản lý điều hành, tổ chức.

- Nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực được phân công đảm nhiệm. Giải quyết các vấn đphát sinh trong lĩnh vực quản lý, phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình.

- Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, tổ chức triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Có khả năng thuyết phục, vận động tập hợp và phát huy sở trường từng công chức.

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo văn bản, thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu tham mưu.

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, giao tiếp, phối hợp, tin học văn phòng và ngoại ngữ.

 

1.3.1

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Ngoài khung năng lực chung của Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến công tác kế hoạch tài chính.

- Có khả năng dự báo, phân tích, đánh giá nguồn kinh phí của Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Cẩn thận, chính xác, trung thực.

2. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

 

1.3.2

Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị Trường Công nghệ

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài khung năng lực chung của Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Hiểu biết về thị trường công nghệ của tỉnh.

2. Kỹ năng:

- Có khả năng đọc dịch các tài liệu công nghệ tiếng Anh.

- Giao tiếp tốt.

 

1.3.3

Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Ngoài khung năng lực chung của Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý về sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.

- Có kiến thức về bức xạ và đồng vị phóng xạ.

2. Kỹ năng:

- Điều hành quản lý, thuyết trình.

- Tổ chức các cuc kiểm tra.

 

1.3.4

Trưởng phòng Quản lý Khoa học

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài khung năng lực chung của Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ.

- Am hiểu về công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng thuyết minh đề tài/dự án.

- Nắm nguồn lực KHCN của tỉnh.

2. Kỹ năng:

- Điều hành Hội nghị, Hội thảo, cuộc họp hội đồng khoa học.

- Điều hành, quản lý, phối hợp.

 

1.3.5

Trưởng phòng Quản lý Khoa học và công nghệ cơ sở

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ ở các Sở, ngành, cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Ngoài khung năng lực chung của Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến công tác về khoa học và công nghệ ở các Sở, ngành, cấp huyện.

- Am hiểu về quy trình nghiên cứu khoa học, xây dựng thuyết minh đề tài/dự án cấp cơ sở.

- Nắm nguồn lực KHCN của cấp huyện.

2. Kỹ năng:

- Điều hành Hội nghị, Hội thảo, cuộc họp hội đồng khoa học cấp cơ sở.

- Điều hành, quản lý, phối hợp.

 

1.4

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

- Giúp Trưởng phòng phụ trách theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ công tác. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở, trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức được giao.

Khung năng lực chung:

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch chuyên viên.

- Nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực được phân công đảm nhiệm.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình.

- Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, tổ chức triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo văn bản, thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cu tham mưu.

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, giao tiếp, phối hợp, tin học văn phòng và ngoại ngữ.

 

1.4.1

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

- Tham mưu phụ trách về công tác kế hoạch dài hạn và hàng năm; Hướng dẫn, tổng hợp xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước về khoa học và công nghệ 05 năm và hàng năm.

- Báo cáo, tổng hợp thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ. Theo dõi, đôn đốc và lập báo cáo phân tích đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng, năm và đột xuất theo yêu cầu.

Ngoài khung năng lực chung của Phó Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Sở và các đơn vị trực thuộc.

2. Kỹ năng:

- Thuyết trình, tổng hợp tốt.

 

1.4.2

Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

- Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường, tổ chức khoa học và công nghệ.

- Tham mưu tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân.

- Tổng hợp tình hình nhiệm vụ của phòng.

Ngoài khung năng lực chung của Phó Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường, tổ chức khoa học và công nghệ.

- Am hiểu về thị trường công nghệ của tỉnh.

2. Kỹ năng:

- Có kiến thức về công nghệ thông tin.

- Năng động, có khả năng đọc hiểu tài liệu công nghệ tiếng Anh.

 

1.4.3

Phó Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành

- Tham mưu công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.

- Tham mưu, theo dõi công tác xét sáng kiến của Sở và của tỉnh.

Ngoài khung năng lực chung của Phó Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.

- Tham mưu hướng dẫn thực hiện công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ cho các đơn vị.

2. Kỹ năng:

- Sử dụng tốt phần mềm thống kê KH&CN.

 

1.4.4

Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học

- Tham mưu công tác phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thống kê, báo cáo các hoạt động quản lý khoa học theo định kỳ (tháng, quí, 6 tháng, năm, 5 năm).

- Theo dõi quản lý các đề tài/đề án cấp tnh thuộc một số lĩnh vực.

Ngoài khung năng lực chung của Phó Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Am hiểu về công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng thuyết minh đề tài/dự án.

2. Kỹ năng:

- Phối hợp điều hành Hội nghị, Hội thảo, cuộc họp hội đồng khoa học cấp cơ sở.

 

1.4.5

Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và công nghệ cơ sở

- Tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ ở cấp huyện.

- Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện.

Ngoài khung năng lực chung của Phó Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý về khoa học và công nghệ ở cấp huyện.

2. Kỹ năng:

- Phối hợp điều hành Hội nghị, Hội thảo, cuộc họp hội đồng khoa học cấp cơ sở.

 

1.5

Chánh Thanh tra Sở

- Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngoài khung năng lực chung của Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến công tác thanh tra.

- Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Có khả năng làm Trưởng đoàn Thanh tra với quy mô khác nhau.

2. Kỹ năng:

- Điều hành Hội nghị, cuộc họp, quản lý đoàn thanh tra.

 

1.6

Phó Chánh Thanh tra Sở

- Giúp Chánh Thanh tra Sở trực tiếp phụ trách công tác thanh tra, quản lý, điều hành đoàn thanh tra theo ủy quyền của Chánh Thanh tra Sở.

- Phụ trách công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Ngoài khung năng lực chung của Phó Trưởng phòng cần có:

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến nghiệp vụ thanh tra.

- Có năng lực tham mưu thực hiện công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực KH&CN.

- Có khả năng tham gia, điều hành đoàn thanh tra.

 

1.7

Chánh Văn phòng Sở

- Phụ trách chung, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định của pháp luật, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở.

Ngoài khung năng lực chung của Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Quản lý hành chính Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

- Quản lý điều hành tổ chức.

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án.

- Nắm vững các văn bản về công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, công tác pháp chế.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng về hành chính, quản trị.

- Knăng về điều hành hội nghị, cuộc họp, giao tiếp.

 

1.8

Phó Chánh Văn phòng Sở

Giúp Chánh Văn phòng phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ theo quy định.

Ngoài khung năng lực chung của Phó Trưởng phòng cần có:

1. Năng lực:

- Quản lý hành chính Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ.

- Quản lý điều hành tổ chức.

- Lập chương trình, kế hoạch.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích.

- Kỹ năng về hành chính, quản trị.

- Kỹ năng về điều hành hội nghị, cuộc họp, giao tiếp.

 

2

Vị trí, việc làm gắn với chuyên môn nghiệp vụ

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng do lãnh đạo phòng phân công.

Khung năng lực chung:

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch Chuyên viên.

- Nắm vững các văn bản, quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ, các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn được giao.

- Nắm rõ các bước xây dựng kế hoạch, đề án, quyết định cụ thể.

- Có năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, tổ chức triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Áp dụng đúng các quy định, văn bản của pháp luật trong tham mưu, giải quyết công việc.

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo văn bản, thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu tham mưu.

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, giao tiếp, phối hợp, tin học văn phòng và biết ít nhất 01 loại ngoại ngữ.

 

2.1

Quản lý kế hoạch - tài chính

- Tham mưu xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ cần có:

- Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở và các Phòng/đơn vị trực thuộc Sở, văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Bộ KH&CN và các Nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh liên quan đến KH&CN.

- Phân tích, dự báo các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực công tác được giao.

- Cẩn thận, trung thực trong công việc được giao.

- Phối hợp tốt với các Phòng/đơn vị thuộc Sở.

 

2.2

Quản lý công nghệ

Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ cần có:

- Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở và các Phòng/đơn vị trực thuộc Sở, văn bản hướng dẫn quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ KH&CN và các Nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh liên quan đến KH&CN.

- Phân tích, đánh giá, dự báo các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực công tác được giao.

- Có năng lực thẩm định, đánh giá các công nghệ.

- Phối hợp tốt với các Phòng/đơn vị thuộc Sở.

 

2.3

Quản lý an toàn bức xạ hạt nhân

- Tham mưu tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, kiểm tra, đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn;

- Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương;

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ cần có:

- Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở và các Phòng/đơn vị trực thuộc Sở, văn bản hướng dẫn quản lý nhà nước về lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân.

- Có kiến thức về vật lý, bức xạ và hạt nhân.

- Nắm vững quy tắc an toàn trong thi hành nhiệm vụ.

 

2.4

Quản lý sở hữu trí tuệ

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu tổ chức đăng ký, thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ cần có:

- Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở và các Phòng/đơn vị trực thuộc Sở, văn bản hướng dẫn quản lý nhà nước về lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

- Kỹ năng tư vấn, giao tiếp tốt.

 

2.5

Quản lý khoa học

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ cần có:

- Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở và các Phòng/đơn vị trực thuộc Sở, văn bản hướng dẫn quản lý nhà nước về công tác quản lý khoa học.

- Có kiến thức về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội nhân văn.

- Hiểu và biết cách xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học.

- Nắm được nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh.

 

2.6

Quản lý thị trường KHCN

- Tham mưu hoàn thiện môi trường pháp lý, hỗ trợ đổi mới công nghệ, làm đầu mối liên kết các đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ với thị trường công nghệ ở địa phương, tham gia tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ cần có:

- Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở và các Phòng/đơn vị trực thuộc Sở, văn bản hướng dẫn quản lý nhà nước về công tác quản lý hỗ trợ, đổi mới công nghệ.

- Có kiến thức về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ.

- Nắm được thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 

2.7

Thanh tra

- Theo dõi, tham mưu thực hiện công tác khiếu nại, tố cáo. Báo cáo công tác khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Sở định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cuối năm.

- Thanh tra hành chính, chuyên ngành.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ cần có:

- Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở và các Phòng/đơn vị trực thuộc Sở.

- Nắm vững các quy định của pháp luật về thanh tra.

- Nắm vững quy trình, nghiệp vụ thanh tra.

- Có khả năng tham gia đoàn thanh tra.

 

2.8

Pháp chế

Tham mưu, thực hiện Công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và pháp điển hệ thống QPPL; kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ cần có:

- Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở và các Phòng/đơn vị trực thuộc Sở.

- Nắm vững chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác Pháp chế.

- Có năng lực tổng hợp, truyền đạt.

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Tổ chức nhân sự

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo về công tác đào tạo của cán bộ công chức; Quản lý hồ sơ CBCC.

- Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác: tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng, thi đua khen thưởng kỷ luật của CBCCVC.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch Chuyên viên.

- Nắm vững tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của sở, và các phòng / đơn vị.

- Áp dụng đúng các quy định, văn bản của pháp luật trong tham mưu, giải quyết công việc.

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học.

 

3.2

Hành chính tổng hợp

- Theo dõi, thực hiện các báo cáo định kỳ, đt xuất của cơ quan.

- Tham mưu xây dựng một số quy chế, kế hoạch của cơ quan. Ghi chép biên bản, quản lý biên bản các cuộc họp, làm việc của cơ quan.

- Phối hợp với các phòng ban/đơn vị phục vụ hội nghị, hội thảo và các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Ban Giám đốc.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch Chuyên viên.

- Am hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hành chính.

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin hc.

 

3.3

Hành chính một cửa

Tham mưu, thực hiện hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa. Thực hiện báo cáo về công tác kiểm soát, giải quyết TTHC.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch Chuyên viên.

- Am hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, quy trình tiếp nhận hồ sơ một cửa.

- Hiểu biết về công nghệ thông tin.

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học, giao tiếp ứng xử.

 

3.4

Quản trị công sở

- Tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn cơ quan, công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan.

- Lập kế hoạch mua văn phòng phẩm, lập kế hoạch sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng xe ô tô; thực hiện công tác sửa chữa điện, nước, điện thoại và các thiết bị văn phòng khác.

- Công tác vệ sinh và chăm sóc cây cảnh. Theo dõi, quản lý các tài sản bàn ghế, thiết bị các máy móc của cơ quan được giao.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch Chuyên viên.

- Am hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước về quản trị hành chính.

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học, giao tiếp ứng xử.

 

3.5

Công nghệ thông tin

- Thực hiện công tác Quản trị mạng của cơ quan.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch Chuyên viên.

- Nghiệp vụ chuyên môn về công nghệ thông tin.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

3.6

Kế toán

- Tham mưu lãnh đạo công tác lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách hàng tháng, quý, năm của văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc.

- Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại văn phòng Sở, Chi cục. Đối chiếu kinh phí, thanh toán, tạm ứng với Kho bạc nhà nước.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động, thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí...

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch Chuyên viên.

- Nghiệp vụ chuyên môn về công tác Kế toán.

- Áp dụng đúng các quy định, văn bản của pháp luật trong tham mưu, giải quyết công việc.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

3.7

Thủ quỹ

Thực hiện công tác thu chi theo quy định.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch Chuyên viên.

- Nghiệp vụ chuyên môn về công tác Kế toán.

- Áp dụng đúng các quy định, văn bản của pháp luật trong tham mưu, giải quyết công việc.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

3.8

Văn thư

Quản lý công văn, giấy tờ đi, đến; quản lý con dấu, tổ chức lưu trữ hồ sơ và các văn bản, giấy tờ của cơ quan theo đúng nguyên tắc, chế độ, thể lệ của Nhà nước. Kiểm tra thể thức và trình tự thủ tục trong việc ban hành đối với tất cả các văn bản của cơ quan.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch cán sự trở lên.

- Nghiệp vụ chuyên môn về công tác Văn thư, lưu trữ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

3.9

Lưu trữ

Tham mưu thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan. Quản lý kho lưu trữ của cơ quan.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch cán sự trở lên.

- Nghiệp vụ chuyên môn về công tác Văn thư, lưu trữ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

3.10

Nhân viên kỹ thuật

Sửa chữa các thiết bị, máy móc của cơ quan

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch cán sự.

- Am hiểu về máy móc, sửa chữa.

2. Kỹ năng:

- Nhanh nhẹn.

 

3.11

Lái xe

Tài xế lái xe của cơ quan, bảo quản, đề xuất bảo trì sửa chữa xe đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

- Có bằng lái xe theo quy định.

- Có sức khỏe tốt.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Chấp hành đúng các quy chế làm việc của cơ quan, và các quy định của pháp luật về tài sản công.

HĐ theo Nghị định 68

3.12

Phục vụ

Vệ sinh cơ quan, Phòng lãnh đạo. Phục vụ nước uống các cuộc họp của cơ quan, Chi cục.

Phục vụ nước uống cho cơ quan.

- Có sức khỏe tốt.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Chấp hành đúng các quy chế làm việc của cơ quan, và các quy định của pháp luật về tài sản công.

HĐ theo Nghị định 68

II

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Chi cục trưởng

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về chất lượng, tiến độ công việc của Chi cục theo chức năng nhiệm vụ được giao, quản lý CBCC theo chỉ tiêu được giao.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Trung cấp Chính trị.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch chuyên viên trở lên.

- Nắm vững chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh.

- Lãnh đạo quản lý điều hành, tập hợp, quy tụ cán bộ công chức.

- Năng động, quyết đoán, khách quan trong giải quyết công việc.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng tổ chức, xử lý tình huống kịp thời, chính xác, hiệu quả. Và kỹ năng phân tích, giao tiếp, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

1.2

Phó Chi cục trưởng

Giúp chi Cục Trưởng quản lý các hoạt động của Chi cục và Phụ trách việc tham mưu về công tác cải cách hành chính, quản trị hành chính; tham mưu thực hiện công tác quản lý tiêu chuẩn Chất lượng Chương trình ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Trung cấp Chính trị.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch chuyên viên.

- Nắm vững chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh.

- Có năng lực điều hành, lãnh đạo, tập hợp, quy tụ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng tổ chức, xử lý phân tích, giao tiếp, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

1.3

Trưởng phòng thuộc Chi cục

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục về chất lượng, tiến độ công việc của phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao, quản lý CBCC thuộc các phòng:

- Phòng Hành chính-Tổng hợp: Tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện công tác kế toán, tổng hợp báo cáo và quản lý tài sản của Chi cục theo quy định.

- Phòng Quản lý đo lường: Tham mưu tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương.

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn-Chất lượng: Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp chính trị.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch chuyên viên.

- Nắm vững chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh.

- Có năng lực điều hành, quản lý.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng tổ chức, xử lý phân tích, giao tiếp, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

1.4

Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục

Giúp Trưởng phòng quản lý, thực hiện các lĩnh vực công tác của Phòng theo phân công của Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Phòng Quản lý đo lường và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn-Chất lượng.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp Chính trị.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch chuyên viên.

- Nắm vững chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh.

- Có năng lực điều hành, quản lý.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng tổ chức, xử lý phân tích, giao tiếp, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

2

Vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

2.1

Quản lý tiêu chuẩn chất lượng

- Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

- Triển khai chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương”.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sn phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp Chính trị.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch chuyên viên.

- Nắm vững chính sách pháp luật về công tác quản lý về tiêu chuẩn chất lượng trên địa bàn tỉnh.

-kỹ năng tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng tổ chức, xử lý phân tích, giao tiếp, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

2.2

Quản lý đo lường

- Tham mưu xây dựng các quy định về đo lường phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, tổ chức thực hiện các quy định đó sau khi được ban hành.

- Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng;

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp Chính trị.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch chuyên viên.

- Nắm vững chính sách pháp luật về công tác quản lý về tiêu chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh.

- kỹ năng tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng tổ chức, xử lý phân tích, giao tiếp, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Văn thư

Quản lý công văn, giấy tờ đi, đến; quản lý con dấu, tổ chức lưu trữ hồ sơ và các văn bản, giấy tờ của Chi cục theo đúng nguyên tắc, chế độ, thể lệ của Nhà nước. Kiểm tra thể thức và trình tự thủ tục trong việc ban hành đối với tất cả các văn bản của Chi cục.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch cán sự trở lên.

- Nghiệp vụ chuyên môn về công tác Văn thư, lưu trữ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

3.2

Lưu trữ

Tham mưu thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan. Quản lý kho lưu trữ của cơ quan.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch cán sự trở lên.

- Nghiệp vụ chuyên môn về công tác Văn thư, lưu trữ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

3.3

Kế toán

Tham mưu công tác lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách hàng tháng, quý, năm của Chi cục và đơn vị trực thuộc.

Đối chiếu kinh phí, thanh toán, tạm ứng với Kho bạc nhà nước. Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động, thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch Chuyên viên.

- Nghiệp vụ chuyên môn về công tác Kế toán.

- Áp dụng đúng các quy định, văn bản của pháp luật trong tham mưu, giải quyết công việc.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

3.4

Hành chính tổng hợp

Theo dõi, thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất của Chi cục. Tham mưu xây dựng một số quy chế, kế hoạch của cơ quan, Chi cục. Ghi chép biên bản, quản lý biên bản các cuộc họp, làm việc của Chi cục. Phối hợp với các phòng ban/đơn vị phục vụ hội nghị, hội thảo và các cuộc họp, làm việc, tiếp khách. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, bảo đảm trật tự an toàn cơ quan, công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch Chuyên viên.

- Am hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hành chính.

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học.

 

3.5

Thủ quỹ

Thực hiện công tác thu chi theo quy định.

1. Năng lực:

- Trình độ chính trị: Sơ cấp trở lên.

- Quản lý hành chính nhà nước: ngạch Chuyên viên.

- Nghiệp vụ chuyên môn về công tác Kế toán.

- Áp dụng đúng các quy định, văn bản của pháp luật trong tham mưu, giải quyết công việc.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích, phối hợp, tin học, ngoại ngữ.

 

3.6

Lái xe

Tài xế lái xe của cơ quan, bảo quản, đề xuất bảo trì sửa chữa xe đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

- Có bng lái xe theo quy định.

- Có sức khỏe tốt.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Chấp hành đúng các quy chế làm việc của cơ quan, và các quy định của pháp luật về tài sản công.

HĐ theo Nghị định 68

3.7

Phục vụ

Vệ sinh cơ quan, Phòng lãnh đạo. Phục vụ nước uống các cuộc họp của cơ quan, Chi cục.

Phục vụ nước uống cho cơ quan.

- Có sức khỏe tốt.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Chấp hành đúng các quy chế làm việc của cơ quan, và các quy định của pháp luật về tài sản công.

HĐ theo Nghị định 68

3.8

Bảo vệ

Trực, bảo vệ trụ sở của Chi cục.

- Có sức khỏe tốt

- Có lý lịch rõ ràng.

- Chấp hành đúng các quy chế làm việc của cơ quan, và các quy định của pháp luật về tài sản công.

HĐ theo Nghị định 68

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2017 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.562

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249