Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1944/QĐ-UBND năm 2013 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2013 - 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 1944/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 06/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1944/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TU NGÀY 28/6/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 201l - 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 311/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2013 - 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ;
- Tỉnh đoàn;
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D68b..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TU NGÀY 28/6/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện đảm bảo, hiệu quả, chất lượng Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Góp phần thực hiện mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) và Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở trong việc tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh niên.

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, tạo môi trường xã hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Sơn La giàu lòng yêu quê hương, đất nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, vì cộng đồng; nêu cao tinh thần xung kích, tự tin, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương; đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Sơn La giàu đẹp, văn minh.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Yêu cầu

Các cấp, các ngành quán triệt quan điểm của chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương.

Bảo đảm sự lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, kết hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị của tỉnh, cùng vai trò quan trọng của các cấp bộ Đoàn, của gia đình, nhà trường, cơ quan và xã hội.

Phát huy vai trò tích cực của thanh niên trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La đến năm 2020 ở các cấp, các ngành.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống có văn hóa và ý thức công dân, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hàng năm, tổ chức các buổi hội thảo, lớp tập huấn, hội nghị phổ biến về vai trò, vị trí của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; sự đóng góp, cống hiến của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lựa chọn và biên tập tài liệu thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

Sở Thông tin Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh mở các chuyên mục, đăng các tin, bài về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên; nêu gương thanh niên điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; phổ biến kinh nghiệm làm ăn giỏi của thanh niên.

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện đề án của Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh. Tăng cường tuyên truyền Luật thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông, Luật Hôn nhân và gia đình trong các trường chuyên nghiệp của tỉnh, các trung tâm dậy nghề các trường THPT..., tuyên truyền về các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; tổ chức triển khai thực hiện văn hoá giao thông, triển khai các hoạt động về tập huấn, trang bị những kỹ năng sống lành mạnh, lối sống văn minh lịch sự trong thanh niên; tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung về hỗ trợ thanh niên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên.

2. Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, tri thức.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020. Tăng tỷ lệ thanh niên được đào tạo có trình độ chuyên môn, kỹ thuật có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; chú trọng đến thanh niên nữ, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện, sau cải tạo.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học trong các nhà trường. Tiếp tục củng cố, sắp xếp mạng lưới các trường lớp học từng bước và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học, ngành học.

Nâng cao chất lượng đào tạo của các trường chuyên nghiệp trong tỉnh các trường dạy nghề. Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và kiến thức, khả năng của thanh niên Sơn La trong giao lưu quốc tế, khả năng giao tiếp, tính chủ động, tự tin.

3. Tích cực nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho thanh niên. Tích cực tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.

Năm 2012, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 683.200 người trong độ tuổi lao động, trong đó có khoảng 382.529 là thanh niên chiếm trên 30% dân số và 56% tổng số lao động. Để Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo sát sao các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015 và Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cán bộ cấp xã tỉnh Sơn La đến năm 2020”.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Dự án truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội học nghề, lập nghiệp nhằm thay đổi mạnh mẽ về nhận thức của thanh niên về học nghề, lập nghiệp. Giúp thanh niên nắm bắt những thông tin, tư vấn nghề nghiệp, việc làm và thị trường lao động đang cần, định hướng cho thanh niên tự đánh giá khả năng, tự lựa chọn và quyết định nghề nghiệp của mình. Trong năm 2012, các cơ sở dạy nghề ở các huyện, thành phố đã tổ chức tuyển sinh dạy nghề hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và sơ cấp nghề như: Y tá thôn, bản; may dân dụng - may công nghiệp, sửa chữa xe máy, máy nổ, chăn nuôi gia súc, kỹ thuật nông lâm, vận hành máy điện, hàn, trồng và chế biến nấm; lái xe, lái máy xúc ủi được 7.418 lao động trong đó có thanh niên.

Triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong đó có thanh niên tỉnh Sơn La đến năm 2020 gắn với việc thực hiện quy hoạch phát triển dạy nghề tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020 đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 369/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011. Qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (hiện tại tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 31% so với tổng số lao động phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%, năm 2020 là 50%), công tác đào tạo nghề cho người lao động đã góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động phục vụ cho chuyện dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá từng bước giảm tỷ trọng ngành sản xuất nông lâm nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên đặc biệt công tác hướng nghiệp, dạy nghề trong các trường chuyên nghiệp, các trung tâm dạy nghề, các trường THPT và THCS.

Tiếp tục xây dựng các cơ chế chính sách, khuyến khích học nghề và đào tạo việc làm cho mọi đối tượng trong đó chú trọng đối tượng là thanh niên như: Ưu đãi để học nghề và đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, tín dụng ưu đãi để đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân trẻ và khởi sự doanh nghiệp, mở rộng làng nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm. Tín dụng ưu đãi để thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chuơng trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị… Sớm hình thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp Mai Sơn, cụm công nghiệp: Mộc Châu, Phù Yên, Mường La..., để thu hút thanh niên của tỉnh vào làm việc góp phần giải quyết việc làm tạo thu nhập cho thanh niên.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án làng thanh niên lập nghiệp tại bản Huổi Cốp, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1912/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2012. Qua đó khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai còn hoang hóa, sử dụng và tạo việc làm cho một bộ phận thanh niên khu vực nông thôn, xây dựng lực lượng thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận nguồn vốn đầu tư của nhà nước, vốn vay ưu đãi của các chương trình, dự án phát triển sản xuất; công khai, đơn giản hóa các thủ tục vay, lãi suất vay cho phù hợp với điều kiện của từng đối tượng thanh niên.

4. Xây dựng môi trường, xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, có điều kiện được phát triển toàn diện.

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho thanh niên trong các trường THPT, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học đẩy mạnh việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, thể thao, du lịch; xã hội hóa phong trào thể dục, thể thao quần chúng tạo điều kiện cho thanh niên luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe đến năm 2015, tỷ lệ thanh niên thường xuyên luyện tập thể thao đạt 100%.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 368/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh về quy hoạch đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho thanh thiếu niên tỉnh Sơn La đến năm 2020. Góp phần xây dựng môi trường, xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, có điều kiện được phát triển toàn diện.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục về vai trò, trách nhiệm của thanh niên nâng cao chất lượng dân số, hôn nhân và gia đình. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên. Phát động và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí sinh hoạt tinh thần vui tươi lành mạnh trong thanh thiếu niên; giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Giáo dục cho thanh niên học tập đạo đức, lối sống, lý tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh.

5. Trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển biến mới trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực.

Phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, tài năng theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, công khai và minh bạch. Có chính sách phù hợp tạo bước đột phá trong việc sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, giỏi.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút học sinh, sinh viên giỏi, cán bộ trẻ về địa phương công tác. Đặc biệt tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ ưu tú có trình độ đại học về tăng cường làm Phó Chủ tịch UBND 49 xã thuộc 5 huyện nghèo: Bắc Yên, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp. Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút tri thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại 61 huyện nghèo.

Quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức đảm nhận các nhiệm vụ phù hợp trong các cơ quan đảng, chính quyền và trong các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ và năng lực công tác đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước cùng cấp với các cơ sở đoàn trong quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Hàng năm, các cấp chính quyền có chương trình gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để nắm bắt, được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, đồng thời tham mưu, đề xuất với chính phủ về cơ chế, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020 gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngành, các cấp.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để đảm bảo việc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Thanh niên và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố các tổ chức hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị đối thoại, tư vấn với thanh niên để tháo gỡ những khó khăn cho thanh niên trong sản xuất, kinh doanh, trong công tác và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển của ngành, địa phương.

Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến thanh niên; kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù họp.

7. Thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức đoàn thanh niên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể nhân dân các cấp

Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chương trình hành động trên. Nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích đóng góp tích cực vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp để đoàn kết, tập hợp và giúp đỡ thanh niên trong học tập, công tác, tập hợp phản ánh ý kiến, nguyện vọng của thanh niên đến các cơ quan có thẩm quyền.

8. Đề cao đạo đức, văn hóa, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc, truyền thống cách mạng của thế hệ thanh niên Sơn La

Mỗi thanh niên Sơn La phải luôn rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong lao động, học tập, công tác; nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thanh niên; không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực; thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh, giữ gìn truyền thống, văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Sơn La; sống có trách nhiệm với gia đình, nhà trường và xã hội đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Là cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện Chương trình hành động đối với công tác thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch giai đoạn thực hiện Chương trình, xây dựng các đề án, dự án phát triển thanh niên trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện chương trình.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chương trình, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh.

2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình đã đề ra. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020, tuyên truyền phổ biến Chương trình hành động này đến đoàn viên, hội viên, thanh niên toàn tỉnh, xây dựng và triển khai các dự án mới để thực hiện chương trình phát triển thanh niên; tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai, thực hiện chương trình của cơ quan, đơn vị mình và đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình hành động này, chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, triển khai thực hiện Chương trình tại địa bàn được phân công phụ trách; thực hiện chế độ thông tin báo cáo, định kỳ, hàng năm và đột xuất theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình hưởng ứng; tiến hành rà soát thống kê số lượng thanh niên tại địa phương; đề xuất những nội dung, chương trình, đề án theo từng năm, từng giai đoạn cụ thể.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chương trình tại địa phương.

- Chỉ đạo phòng Nội vụ và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, thành phố xây dựng chương trình phối hợp cùng với Sở Nội vụ triển khai chương trình hành động về thanh niên.

- Tích cực, chủ động khai thác các nguồn lực bên ngoài đầu tư cho thanh niên và các dự án liên quan đến sự phát triển của thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thanh niên của tỉnh trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, có sự lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2013 - 2020”. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Sở Nội vụ để tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1944/QĐ-UBND năm 2013 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2013 - 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69