Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1938/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 07/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1938/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 : 2015 ĐỐI VỚI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 46/TTr-SKHCN ngày 01/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 đối với UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch nêu trên có hiệu quả và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng HC - TC;
- Lưu: VT, K20, K16, TTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 : 2015 ĐỐI VỚI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1938/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU ÁP DỤNG

1. Mục tiêu

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 được xây dựng, áp dụng vào UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã). Mục tiêu phấn đấu:

- Đến năm 2019, toàn tỉnh có trên 50% UBND cấp xã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và công bố phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

- Đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 70% UBND cấp xã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và công bố phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

2. Yêu cầu

a) Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã phải được vận hành trong Hệ thống quản lý chất lượng.

b) Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 vào hoạt động của UBND cấp xã là một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan.

c) Bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

d) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

II. KẾ HOẠCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kế hoạch thực hiện

UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát, lựa chọn và phê duyệt UBND cấp xã xây dựng, áp dụng, lập kế hoạch triển khai và báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện, đảm bảo số lượng UBND cấp xã xây dựng áp dụng đến năm 2020, cụ thể như sau:

- Năm 2018: 16 UBND cấp xã.

TT

UBND huyện, thị xã, thành phố

Số lượng UBND cấp xã xây dựng

1

Quy Nhơn

16

- Năm 2019: 44 UBND cấp xã.

TT

UBND huyện, thị xã, thành phố

Số lượng UBND cấp xã xây dựng

1

Phù Cát

12

2

Phù Mỹ

13

3

Hoài Ân

08

4

An Nhơn

11

- Năm 2020: 42 UBND cấp xã.

TT

UBND huyện, thị xã, thành phố

Số lượng UBND cấp xã xây dựng

1

Hoài Nhơn

12

2

An Lão

04

3

Tây Sơn

10

4

Vân Canh

03

5

Vĩnh Thạnh

04

6

Tuy Phước

09

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các UBND cấp xã được dự toán theo định mức quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính và được bố trí theo phân cấp ngân sách hiện hành, cấp nào thực hiện cấp đó bố trí kinh phí.

Để tiết kiệm kinh phí xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với UBND cấp xã khuyến khích bố trí kinh phí theo cụm (trung bình 03 UBND cấp xã/cụm) tại các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện. Trường hợp các UBND cấp xã được lựa chọn xây dựng, áp dụng có địa giới hành chính cách xa có thể là 02 UBND cấp xã/cụm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Lập kế hoạch xây dựng, áp dụng đối với UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý.

- Bố trí kế hoạch về kinh phí để đảm bảo thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đối với UBND cấp xã.

- Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với UBND cấp xã để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thực hiện.

- Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu thực hiện báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đối với UBND cấp xã tại địa phương gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. UBND cấp xã: lựa chọn, phê duyệt xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 trong hoạt động của cơ quan và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

- Xem xét và tổ chức xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan nếu xét thấy cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan.

- Tổ chức đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

- Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu thực hiện báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này, cụ thể:

+ Tổ chức hướng dẫn, triển khai việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

+ Theo dõi, kiểm tra và phối hợp các cơ quan liên quan tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: tham mưu, đề xuất cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đào tạo, tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 và hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình xây dựng, đánh giá nội bộ.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, áp dụng đối với UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

- Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp và báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán, phân bổ và thanh quyết toán kinh phí đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để xử lý và có biện pháp chỉ đạo thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1938/QĐ-UBND ngày 07/06/2018 về Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159